145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Hướng dẫn cách tăng điểm IELTS Listening – IELTS Listening

Home - IELTS - Hướng dẫn cách tăng điểm IELTS Listening – IELTS Listening

Hướng dẫn cách tăng điểm IELTS Listening – IELTS Listening

Hướng dẫn cách tăng điểm IELTS Listening – Học cách để làm tốt bài thi IELTS Listening để có kết quả cao và tăng điểm IELTS Listening của bạn.

(English below)

Hướng dẫn cách tăng điểm IELTS Listening

IELTS Listening

Bài kiểm tra IELTS Listening được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Nó bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ có 40 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Bài kiểm tra được chia thành bốn phần, mỗi phần có một loại nhiệm vụ nghe khác nhau.

Phần 1: Bạn sẽ nghe một cuộc trò chuyện giữa hai người được đặt trong bối cảnh xã hội hàng ngày.

Phần 2: Bạn sẽ nghe một đoạn độc thoại trong bối cảnh xã hội hàng ngày.

Phần 3: Bạn sẽ nghe một cuộc trò chuyện giữa tối đa bốn người trong bối cảnh giáo dục hoặc đào tạo.

Phần 4: Bạn sẽ nghe một bài giảng hoặc nói chuyện.

Bạn sẽ được dành thời gian để đọc các câu hỏi trước mỗi phần. Sau đó, bạn sẽ có thời gian để xem các câu hỏi và câu trả lời trong khi bạn nghe.

Bài kiểm tra được ghi lại trên một băng cassette và chỉ chơi một lần.

Trả lời các câu hỏi khi bạn lắng nghe. Bạn có thể viết câu trả lời của bạn bằng bút chì.

Khi kết thúc bài kiểm tra, bạn sẽ có 10 phút để chuyển câu trả lời của mình vào bảng câu trả lời.

Mẹo lắng IELTS Listening

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Listening.

1. Làm quen với định dạng thử nghiệm

Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách kiểm tra được cấu trúc và những gì mong đợi. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong ngày kiểm tra.

2. Cải thiện kỹ năng nghe của bạn

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Listening là thực hành nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt. Nghe đài phát thanh, xem các chương trình truyền hình và phim truyền hình tiếng Anh và nghe podcast tiếng Anh.

3. Chú ý đến phát âm

Chú ý đến phát âm sẽ giúp bạn hiểu tiếng Anh nói tốt hơn. Nghe cách người nói tiếng Anh bản địa phát âm các từ và bắt chước cách phát âm của họ.

4. Tập trung vào các từ và cụm từ khóa

Khi bạn đang nghe một cuộc trò chuyện hoặc bài giảng, hãy tập trung vào các từ và cụm từ khóa. Điều này sẽ giúp bạn hiểu ý tưởng chính của văn bản nói.

5. Ghi chú

Ghi chú trong khi bạn lắng nghe sẽ giúp bạn nhớ thông tin quan trọng. Viết các từ và cụm từ khóa mà bạn nghe thấy.

6. Thực hành với các bài kiểm tra IELTS Listening

Có rất nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS Listening có sẵn trực tuyến. Thực hành với các bài kiểm tra này sẽ giúp bạn làm quen với các loại câu hỏi được hỏi trong bài kiểm tra IELTS Listening.

 

Tags: Listening, IELTS

 


IELTS Listening

IELTS Listening

The IELTS Listening test is designed to assess your ability to understand spoken English. It consists of four sections, each with 10 questions. You will have 40 minutes to complete the test.

The test is divided into four sections, each with a different type of listening task.

Section 1: You will hear a conversation between two people set in an everyday social context.

Section 2: You will hear a monologue set in an everyday social context.

Section 3: You will hear a conversation between up to four people set in an educational or training context.

Section 4: You will hear a lecture or talk.

You will be given time to read the questions before each section. You will then have time to look at the questions and answers while you listen.

The test is recorded on a cassette and played once only.

Answer the questions as you listen. You may write your answers in pencil.

At the end of the test, you will have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet.

IELTS Listening Tips

Here are some tips to help you prepare for the IELTS Listening test.

1. Get familiar with the test format

Make sure you know how the test is structured and what to expect. This will help you feel more confident on test day.

2. Improve your listening skills

The best way to prepare for the IELTS Listening test is to practise listening to English as much as possible. Listen to the radio, watch English TV shows and movies, and listen to English podcasts.

3. Pay attention to pronunciation

Paying attention to pronunciation will help you understand spoken English better. Listen to how native English speakers pronounce words and imitate their pronunciation.

4. Focus on key words and phrases

When you are listening to a conversation or lecture, focus on key words and phrases. This will help you understand the main idea of the spoken text.

5. Take notes

Taking notes while you listen will help you remember important information. Write down key words and phrases that you hear.

6. Practice with IELTS listening tests

There are many IELTS listening practice tests available online. Practising with these tests will help you get familiar with the types of questions that are asked in the IELTS Listening test.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider