145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS tại Nhà – Study IELTS at home

Home - IELTS - Học IELTS tại Nhà – Study IELTS at home

Học IELTS tại Nhà – Study IELTS at home

Học IELTS tại Nhà – Học cách làm bài thi IELTS tại nhà một cách hiệu quả với các bài học đa dạng, các bài tập thực hành cập nhật và tài liệu tham khảo từ các giảng viên chuyên nghiệp.

(English below)

Học IELTS tại Nhà

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Nó được chấp nhận rộng rãi như một bằng chứng về trình độ tiếng Anh của các trường đại học, nhà tuyển dụng và chính phủ trên khắp thế giới.

IELTS được chia thành hai phiên bản: IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS. Học thuật IELTS dành cho những người muốn học tại trường đại học ở một quốc gia nói tiếng Anh hoặc muốn tham gia một tổ chức chuyên nghiệp. Đào tạo chung của IELTS dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh hoặc những người cần tiếng Anh để làm việc hoặc đào tạo.

Bạn có thể lấy IELTS tại một trong nhiều trung tâm thử nghiệm trên khắp thế giới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn học IELTS ở nhà, có một vài điều bạn cần biết.

Đầu tiên, bạn cần quyết định phiên bản IELTs bạn cần sử dụng. Nếu bạn không chắc chắn, bạn có thể làm bài kiểm tra thực hành miễn phí để giúp bạn quyết định.

Khi bạn đã quyết định phiên bản IELTS bạn cần, bạn có thể bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra. Có một số cách để làm điều này, nhưng một trong những cách tốt nhất là tham gia khóa học chuẩn bị IELTS.

Các khóa học chuẩn bị IELTS có sẵn cả trực tuyến và ngoại tuyến. Chúng thường kéo dài khoảng 10 tuần và bao gồm tất cả các kỹ năng bạn cần để thành công trong bài kiểm tra IELTS.

Nếu bạn thiếu thời gian hoặc tiền bạc, bạn cũng có thể chuẩn bị cho IELTS tại nhà với các tài liệu tự học. Có một số sách và trang web chuẩn bị IELTS có thể giúp bạn.

Khi bạn cảm thấy bạn đã sẵn sàng để làm bài kiểm tra, bạn có thể đăng ký IELTS và trả phí kiểm tra. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một ngày kiểm tra và một vị trí trung tâm thử nghiệm.

Vào ngày kiểm tra, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu và một bức ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây. Bạn cũng sẽ cần phải để lại tất cả đồ đạc của bạn, bao gồm cả điện thoại của bạn, bên ngoài phòng thử nghiệm.

Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Bạn sẽ phải hoàn thành tất cả bốn phần trong cùng một ngày.

Phần nghe và đọc là câu hỏi trắc nghiệm, trong khi phần viết và nói là câu hỏi tiểu luận.

Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành các phần nghe và đọc, và 20 phút để hoàn thành các phần viết và nói.

Các phần lắng nghe và đọc có giá trị tổng cộng 40 điểm, trong khi các phần viết và nói có giá trị tổng cộng 60 điểm.

Để vượt qua bài kiểm tra IELTS, bạn cần ghi ít nhất 6,5 điểm trong mỗi phần.

Khi bạn đã hoàn thành bài kiểm tra, kết quả của bạn sẽ có sẵn trong vòng 13 ngày.

Nếu bạn không hài lòng với kết quả của mình, bạn có thể lấy lại bài kiểm tra IELTS nhiều lần tùy thích.

Vì vậy, nếu bạn đang nghĩ về việc học IELTS ở nhà, thì không có lý do gì tại sao bạn có thể làm điều đó. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị và bạn nên làm tốt.

 

Tags: IELTS

 


Study IELTS at home

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. It is widely accepted as a proof of English language proficiency by universities, employers, and governments around the world.

IELTS is divided into two versions: IELTS Academic and IELTS General Training. IELTS Academic is for people who want to study at university in an English-speaking country or who want to join a professional organization. IELTS General Training is for people who want to migrate to an English-speaking country or who need English for work or training.

You can take IELTS at one of the many test centers around the world. However, if you want to study IELTS at home, there are a few things you need to know.

First, you need to decide which version of IELTS you need to take. If you’re not sure, you can take a free practice test to help you decide.

Once you’ve decided which version of IELTS you need, you can start preparing for the test. There are a number of ways to do this, but one of the best is to take an IELTS preparation course.

IELTS preparation courses are available both online and offline. They usually last around 10 weeks and cover all the skills you need to succeed in the IELTS test.

If you’re short on time or money, you can also prepare for IELTS at home with self-study materials. There are a number of IELTS preparation books and websites that can help you.

Once you feel you’re ready to take the test, you can register for IELTS and pay the test fee. You will then be given a test date and a test center location.

On the day of the test, you will need to bring your passport and a recent passport-sized photo. You will also need to leave all your belongings, including your phone, outside the test room.

The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. You will have to complete all four sections on the same day.

The listening and reading sections are multiple-choice questions, while the writing and speaking sections are essay questions.

You will have 60 minutes to complete the listening and reading sections, and 20 minutes to complete the writing and speaking sections.

The listening and reading sections are worth a total of 40 points, while the writing and speaking sections are worth a total of 60 points.

To pass the IELTS test, you need to score at least 6.5 points in each section.

Once you have completed the test, your results will be available within 13 days.

If you’re not happy with your results, you can retake the IELTS test as many times as you need to.

So, if you’re thinking about studying IELTS at home, there’s no reason why you can’t do it. Just make sure you’re prepared and you should do fine.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider