145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Các Dạng Bài – IELTS Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Các Dạng Bài – IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Các Dạng Bài – IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Các Dạng Bài – Hướng dẫn chi tiết về các dạng bài viết IELTS Writing Task 2, với cách trả lời tiếng Việt đầy đủ.

(English below)

IELTS Writing Task 2: Các Dạng Bài

IELTS writing task 2 là một phần viết bài luận của bài kiểm tra IELTS. Nó cũng đôi khi được gọi là bài kiểm tra viết học thuật IELTS. Bài kiểm tra Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 đo lường khả năng của bạn để viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề của bạn.

Bạn sẽ có 40 phút để viết bài luận của bạn. Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bài luận có thể được chia thành bốn loại chính:

Tiểu luận -Argument: Bạn sẽ được đưa ra ý kiến ​​hoặc quan điểm, và bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về giá trị của lập luận.

Tiểu luận về giải pháp -Probol: Bạn sẽ được đưa ra một vấn đề và bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về giải pháp cho vấn đề.

-Bài tiểu luận: Bạn sẽ được cung cấp một bộ hướng dẫn và bạn sẽ được yêu cầu thực hiện các hướng dẫn.

-Bài tiểu luận: Bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về cả hai mặt của một vấn đề.

Bài kiểm tra Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 được thiết kế để đánh giá khả năng của bạn để viết một bài luận để đáp ứng với một quan điểm, lập luận hoặc vấn đề cụ thể của bạn. Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

-Part 1: Bạn sẽ được đưa ra một quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề cần viết.

-Part 2: Bạn sẽ được đưa ra một câu hỏi tiểu luận để trả lời.

Bạn sẽ có 40 phút để viết bài luận của bạn. Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bài luận có thể được chia thành bốn loại chính:

Tiểu luận -Argument: Bạn sẽ được đưa ra ý kiến ​​hoặc quan điểm, và bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về giá trị của lập luận.

Tiểu luận về giải pháp -Probol: Bạn sẽ được đưa ra một vấn đề và bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về giải pháp cho vấn đề.

-Bài tiểu luận: Bạn sẽ được cung cấp một bộ hướng dẫn và bạn sẽ được yêu cầu thực hiện các hướng dẫn.

-Bài tiểu luận: Bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về cả hai mặt của một vấn đề.

Bài kiểm tra Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 được thiết kế để đánh giá khả năng của bạn để viết một bài luận để đáp ứng với một quan điểm, lập luận hoặc vấn đề cụ thể của bạn. Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

-Part 1: Bạn sẽ được đưa ra một quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề cần viết.

-Part 2: Bạn sẽ được đưa ra một câu hỏi tiểu luận để trả lời.

Bạn sẽ có 40 phút để viết bài luận của bạn. Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề. Bài luận có thể được chia thành bốn loại chính:

Tiểu luận -Argument: Bạn sẽ được đưa ra ý kiến ​​hoặc quan điểm, và bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về giá trị của lập luận.

Tiểu luận về giải pháp -Probol: Bạn sẽ được đưa ra một vấn đề và bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về giải pháp cho vấn đề.

-Bài tiểu luận: Bạn sẽ được cung cấp một bộ hướng dẫn và bạn sẽ được yêu cầu thực hiện các hướng dẫn.

-Bài tiểu luận: Bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về cả hai mặt của một vấn đề.

Bài kiểm tra Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 được thiết kế để đánh giá khả năng của bạn để viết một bài luận để đáp ứng với một quan điểm, lập luận hoặc vấn đề cụ thể của bạn. Bài kiểm tra được chia thành hai phần:

-Part 1: Bạn sẽ được đưa ra một quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề cần viết.

-Part 2: Bạn sẽ được đưa ra một câu hỏi tiểu luận để trả lời.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 is an essay writing section of the IELTS test. It is also sometimes called the IELTS Academic Writing test. The IELTS Writing Task 2 test measures your ability to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

You will have 40 minutes to write your essay. In task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. The essay can be divided into four main categories:

-Argument essay: You will be given an opinion or a point of view, and you will be asked to discuss the merits of the argument.

-Problem solution essay: You will be given a problem, and you will be asked to discuss the solution to the problem.

-Directives essay: You will be given a set of instructions, and you will be asked to carry out the instructions.

-Discussion essay: You will be asked to discuss both sides of an issue.

The IELTS Writing Task 2 test is designed to assess your ability to write an essay in response to a particular point of view, argument or problem. The test is divided into two parts:

-Part 1: You will be given a point of view, argument or problem to write about.

-Part 2: You will be given an essay question to answer.

You will have 40 minutes to write your essay. In task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. The essay can be divided into four main categories:

-Argument essay: You will be given an opinion or a point of view, and you will be asked to discuss the merits of the argument.

-Problem solution essay: You will be given a problem, and you will be asked to discuss the solution to the problem.

-Directives essay: You will be given a set of instructions, and you will be asked to carry out the instructions.

-Discussion essay: You will be asked to discuss both sides of an issue.

The IELTS Writing Task 2 test is designed to assess your ability to write an essay in response to a particular point of view, argument or problem. The test is divided into two parts:

-Part 1: You will be given a point of view, argument or problem to write about.

-Part 2: You will be given an essay question to answer.

You will have 40 minutes to write your essay. In task 2, you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. The essay can be divided into four main categories:

-Argument essay: You will be given an opinion or a point of view, and you will be asked to discuss the merits of the argument.

-Problem solution essay: You will be given a problem, and you will be asked to discuss the solution to the problem.

-Directives essay: You will be given a set of instructions, and you will be asked to carry out the instructions.

-Discussion essay: You will be asked to discuss both sides of an issue.

The IELTS Writing Task 2 test is designed to assess your ability to write an essay in response to a particular point of view, argument or problem. The test is divided into two parts:

-Part 1: You will be given a point of view, argument or problem to write about.

-Part 2: You will be given an essay question to answer.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider