145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Hiệu Quả – Practice learning IELTS

Home - IELTS - Học IELTS Hiệu Quả – Practice learning IELTS

Học IELTS Hiệu Quả – Practice learning IELTS

Học IELTS Hiệu Quả – Tổng hợp các khoá học IELTS cung cấp bởi các giảng viên giỏi nhất, các bài tập thực hành, và các phương pháp học tốt nhất để giúp bạn thi đạt mục tiêu IELTS.

(English below)

Học IELTS Hiệu Quả

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của các ứng cử viên cần học tập hoặc làm việc trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp. IELTS được cùng quản lý bởi các kỳ thi của Đại học Cambridge ESOL, Hội đồng Anh và IDP Education Pvt Ltd, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được hơn 10.000 tổ chức trên toàn thế giới công nhận, bao gồm các trường đại học, nhà tuyển dụng, cơ quan chuyên môn, cơ quan nhập cư và các cơ quan chính phủ khác. Đây là bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất thế giới để đào tạo học thuật và nói chung.

Học thuật IELTS dành cho những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh. Nó đánh giá liệu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu học tập hoặc đào tạo trong một môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo. Nó đánh giá các kỹ năng tiếng Anh của bạn trong một bối cảnh thực tế, hàng ngày.

IELTS có sẵn ở hai định dạng thử nghiệm:

IELTS Học thuật-Đối với những người đăng ký giáo dục đại học hoặc đăng ký chuyên nghiệp trong môi trường nói tiếng Anh.

Đào tạo chung của IELTS-Đối với những người đang đến các quốc gia nói tiếng Anh để giáo dục trung học, kinh nghiệm làm việc hoặc các chương trình đào tạo.

IELTS Học thuật và đào tạo chung của IELTS chia sẻ các mô -đun nghe và nói tương tự. Tuy nhiên, các mô -đun đọc và viết khác nhau để phản ánh các mục đích khác nhau của hai bài kiểm tra.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Bài kiểm tra có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS Listening: Phần nghe dài 30 phút và bao gồm bốn phần. Mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó hơn.

IELTS Đọc: Phần đọc dài 60 phút và bao gồm ba phần. Mỗi phần có một loại văn bản khác nhau:

Phần 1 – Một văn bản ngắn với thông tin như thư, email, bưu thiếp, thông báo hoặc quảng cáo.

Phần 2 – Một văn bản dài hơn như một bài viết, báo cáo hoặc bài luận.

Phần 3 – Một văn bản có bối cảnh học thuật hơn như bài giảng của trường đại học hoặc bài phát biểu.

IELTS writing: Phần viết dài 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ:

Task 1 – Bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu viết báo cáo.

Task 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

IELTS Speaking: Phần nói dài 11-14 phút và bao gồm ba phần:

Phần 1 – Người kiểm tra sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và một chủ đề quan tâm.

Phần 2-Bạn sẽ được cấp một thẻ với một chủ đề và được yêu cầu nói trong 1-2 phút.

Phần 3 – Giám khảo sẽ hỏi bạn thêm các câu hỏi liên quan đến chủ đề trong Phần 2.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Bài kiểm tra có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

IELTS Listening: Phần nghe dài 30 phút và bao gồm bốn phần. Mỗi phần có 10 câu hỏi. Các phần ngày càng khó hơn.

IELTS Đọc: Phần đọc dài 60 phút và bao gồm ba phần. Mỗi phần có một loại văn bản khác nhau:

Phần 1 – Một văn bản ngắn với thông tin như thư, email, bưu thiếp, thông báo hoặc quảng cáo.

Phần 2 – Một văn bản dài hơn như một bài viết, báo cáo hoặc bài luận.

Phần 3 – Một văn bản có bối cảnh học thuật hơn như bài giảng của trường đại học hoặc bài phát biểu.

IELTS writing: Phần viết dài 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ:

Task 1 – Bạn sẽ được trình bày với một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu viết báo cáo.

Task 2 – Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

IELTS Speaking: Phần nói dài 11-14 phút và bao gồm ba phần:

Phần 1 – Người kiểm tra sẽ hỏi bạn những câu hỏi chung về bản thân và một chủ đề quan tâm.

Phần 2-Bạn sẽ được cấp một thẻ với một chủ đề và được yêu cầu nói trong 1-2 phút.

Phần 3 – Giám khảo sẽ hỏi bạn thêm các câu hỏi liên quan đến chủ đề trong Phần 2.

 

Tags: IELTS

 


Practice learning IELTS

IELTS, the International English Language Testing System, is designed to assess the language ability of candidates who need to study or work where English is the language of communication. IELTS is jointly managed by University of Cambridge ESOL Examinations, the British Council and IDP Education Pvt Ltd, and was established in 1989.

IELTS is recognized by over 10,000 organizations worldwide, including universities, employers, professional bodies, immigration authorities and other government agencies. It is the world’s most popular English language test for academic and general training.

IELTS Academic is for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment. It assesses whether you are ready to begin studying or training in an English-speaking environment.

IELTS General Training is for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs. It assesses your English language skills in a practical, everyday context.

IELTS is available in two test formats:

IELTS Academic – for people applying for higher education or professional registration in an English-speaking environment.

IELTS General Training – for those who are going to English-speaking countries for secondary education, work experience or training programs.

IELTS Academic and IELTS General Training share the same listening and speaking modules. However, the reading and writing modules differ to reflect the different purposes of the two tests.

IELTS is a paper-based test. The test has four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS Listening: The listening section is 30 minutes long and consists of four sections. Each section has 10 questions. The sections get progressively harder.

IELTS Reading: The reading section is 60 minutes long and consists of three sections. Each section has a different type of text:

Section 1 – a short text with information such as a letter, email, postcard, notice or advertisement.

Section 2 – a longer text such as an article, report or essay.

Section 3 – a text with a more academic context such as a university lecture or a speech.

IELTS Writing: The writing section is 60 minutes long and consists of two tasks:

Task 1 – you will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to write a report.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

IELTS Speaking: The speaking section is 11-14 minutes long and consists of three parts:

Part 1 – the examiner will ask you general questions about yourself and a topic of interest.

Part 2 – you will be given a card with a topic and asked to speak for 1-2 minutes.

Part 3 – the examiner will ask you further questions related to the topic in Part 2.

IELTS is a paper-based test. The test has four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. The total test time is 2 hours and 45 minutes.

IELTS Listening: The listening section is 30 minutes long and consists of four sections. Each section has 10 questions. The sections get progressively harder.

IELTS Reading: The reading section is 60 minutes long and consists of three sections. Each section has a different type of text:

Section 1 – a short text with information such as a letter, email, postcard, notice or advertisement.

Section 2 – a longer text such as an article, report or essay.

Section 3 – a text with a more academic context such as a university lecture or a speech.

IELTS Writing: The writing section is 60 minutes long and consists of two tasks:

Task 1 – you will be presented with a graph, table, chart or diagram and asked to write a report.

Task 2 – you will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

IELTS Speaking: The speaking section is 11-14 minutes long and consists of three parts:

Part 1 – the examiner will ask you general questions about yourself and a topic of interest.

Part 2 – you will be given a card with a topic and asked to speak for 1-2 minutes.

Part 3 – the examiner will ask you further questions related to the topic in Part 2.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider