145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Giá thi IELTS 2023 – IELTS test price 2023

Home - IELTS - Giá thi IELTS 2023 – IELTS test price 2023

Giá thi IELTS 2023 – IELTS test price 2023

Giá thi IELTS 2023 – Cập nhật thông tin về giá của kỳ thi IELTS 2023 mới nhất, các địa điểm thi và cách đăng ký thi IELTS.

(English below)

Giá thi IELTS 2023

Giá kiểm tra IELTS 2023

Giá kiểm tra IELTS 2023 được đặt ở mức $ 250 USD cho mỗi bài kiểm tra. Đây là giá tương đương với giá kiểm tra IELTS 2022. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản, phiên bản học thuật và phiên bản đào tạo chung. Giá kiểm tra IELTS là giống nhau cho cả hai phiên bản của bài kiểm tra.

Thử nghiệm IELTS được cung cấp tại hơn 1.600 trung tâm thử nghiệm tại hơn 140 quốc gia trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp tới bốn lần mỗi tháng. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Phí kiểm tra IELTS là không hoàn lại và không thể chuyển nhượng cho người khác hoặc ngày kiểm tra khác.

Phí kiểm tra IELTS phải được thanh toán đầy đủ trước ngày kiểm tra. Phí kiểm tra IELTS có thể được thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Thử nghiệm IELTS có giá trị trong hai năm kể từ ngày kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS bao gồm bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra IELTS được tính theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một loạt các trình độ tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm học tập tại một trường đại học hoặc cao đẳng, công việc hoặc nhập cư.

Bài kiểm tra IELTS là một phần quan trọng trong ứng dụng của bạn để học tại một trường đại học hoặc đại học. Bài kiểm tra IELTS cũng là một phần quan trọng trong ứng dụng của bạn để làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Bài kiểm tra IELTS cũng là một phần quan trọng trong ứng dụng nhập cư của bạn vào một quốc gia nói tiếng Anh.

Phí kiểm tra IELTS được sử dụng để trang trải chi phí quản lý thử nghiệm, bao gồm cả việc phát triển và duy trì bài kiểm tra, phân phối thử nghiệm và đánh dấu thử nghiệm.

Phí kiểm tra IELTS cũng giúp trang trải chi phí nghiên cứu về hiệu quả của bài kiểm tra.

Bài kiểm tra IELTS là một khoản đầu tư trong tương lai của bạn. Phí kiểm tra IELTS là một mức giá nhỏ để trả cho cơ hội học tập hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Phí kiểm tra IELTS cũng là một mức giá nhỏ để trả cho cơ hội sống và làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test price 2023

IELTS test price 2023

The IELTS test price 2023 is set at $250 USD per test. This is the same price as the IELTS test price 2022. The IELTS test is offered in two versions, the Academic version and the General Training version. The IELTS test price is the same for both versions of the test.

The IELTS test is offered at over 1,600 test centers in more than 140 countries around the world. The IELTS test is offered up to four times per month. The IELTS test is offered on a first-come, first-served basis.

The IELTS test fee is non-refundable and is not transferable to another person or another test date.

The IELTS test fee must be paid in full before the test date. The IELTS test fee can be paid by credit card, debit card, or bank transfer.

The IELTS test is valid for two years from the date of the test.

The IELTS test is comprised of four sections: Listening, Reading, Writing, and Speaking. The IELTS test is scored on a 9-band scale, with each band representing a range of English language proficiency.

The IELTS test is used for a variety of purposes, including study at a university or college, work, or immigration.

The IELTS test is an important part of your application to study at a university or college. The IELTS test is also an important part of your application to work in an English-speaking country.

The IELTS test is also an important part of your application for immigration to an English-speaking country.

The IELTS test fee is used to cover the costs of administering the test, including the development and maintenance of the test, the delivery of the test, and the marking of the test.

The IELTS test fee also helps to cover the costs of research into the effectiveness of the test.

The IELTS test is an investment in your future. The IELTS test fee is a small price to pay for the opportunity to study or work in an English-speaking country.

The IELTS test fee is also a small price to pay for the opportunity to live and work in an English-speaking country.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider