145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Đổi lịch thi IELTS – Chuyên trang cung cấp thông tin về thủ tục đổi lịch thi IELTS – change the IELTS exam schedule

Home - IELTS - Đổi lịch thi IELTS – Chuyên trang cung cấp thông tin về thủ tục đổi lịch thi IELTS – change the IELTS exam schedule

Đổi lịch thi IELTS – Chuyên trang cung cấp thông tin về thủ tục đổi lịch thi IELTS – change the IELTS exam schedule

Đổi lịch thi IELTS – Chuyên trang cung cấp thông tin về thủ tục đổi lịch thi IELTS – Tìm hiểu các thủ tục của đổi lịch thi IELTS và các thông tin hữu ích liên quan tới nó tại đây.

(English below)

Đổi lịch thi IELTS – Chuyên trang cung cấp thông tin về thủ tục đổi lịch thi IELTS

Kỳ thi IELTS là một bài kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế được yêu cầu nhập học đại học bởi nhiều tổ chức trên thế giới. Bài kiểm tra IELTS được chia thành bốn phần: nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật là để nhập học đại học, trong khi mô -đun đào tạo chung là nhằm mục đích nhập cư.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp bốn lần một năm vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Bài kiểm tra được cung cấp trong hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật là để nhập học đại học, trong khi mô -đun đào tạo chung là nhằm mục đích nhập cư. Thử nghiệm IELTS được cung cấp tại bốn địa điểm tại Hoa Kỳ: Los Angeles, San Francisco, New York và Boston.

Phí kiểm tra IELTS là $ 190. Bài kiểm tra IELTS được cung cấp bốn lần một năm vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Bài kiểm tra được cung cấp trong hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật là để nhập học đại học, trong khi mô -đun đào tạo chung là nhằm mục đích nhập cư. Thử nghiệm IELTS được cung cấp tại bốn địa điểm tại Hoa Kỳ: Los Angeles, San Francisco, New York và Boston.

Bài kiểm tra IELTS được cung cấp bốn lần một năm vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10. Bài kiểm tra được cung cấp trong hai phiên bản: mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Mô -đun học thuật là để nhập học đại học, trong khi mô -đun đào tạo chung là nhằm mục đích nhập cư. Thử nghiệm IELTS được cung cấp tại bốn địa điểm tại Hoa Kỳ: Los Angeles, San Francisco, New York và Boston.

 

Tags: IELTS

 


change the IELTS exam schedule

The IELTS exam is an international English language test that is required for university admission by many institutions around the world. The IELTS test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of the total score. The IELTS test is offered in two versions: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for university admission, while the General Training Module is for immigration purposes.

The IELTS test is offered four times a year in January, April, July, and October. The test is offered in two versions: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for university admission, while the General Training Module is for immigration purposes. The IELTS test is offered in four locations in the United States: Los Angeles, San Francisco, New York, and Boston.

The IELTS test fee is $190. The IELTS test is offered four times a year in January, April, July, and October. The test is offered in two versions: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for university admission, while the General Training Module is for immigration purposes. The IELTS test is offered in four locations in the United States: Los Angeles, San Francisco, New York, and Boston.

The IELTS test is offered four times a year in January, April, July, and October. The test is offered in two versions: the Academic Module and the General Training Module. The Academic Module is for university admission, while the General Training Module is for immigration purposes. The IELTS test is offered in four locations in the United States: Los Angeles, San Francisco, New York, and Boston.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider