145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Đăng Ký Lịch Thi IELTS – Register for IELTS exam schedule

Home - IELTS - Đăng Ký Lịch Thi IELTS – Register for IELTS exam schedule

Đăng Ký Lịch Thi IELTS – Register for IELTS exam schedule

Đăng Ký Lịch Thi IELTS – Hỗ trợ đăng ký lịch thi IELTS chính xác và nhanh chóng, trả lời các câu hỏi và đưa ra lời khuyên hữu ích.

(English below)

Đăng Ký Lịch Thi IELTS

Bạn đang muốn tham gia kỳ thi IELTS? Sau đó, bạn sẽ cần phải đăng ký Lịch thi IELTS. Đây là tất cả mọi thứ bạn cần biết về việc đăng ký kỳ thi IELTS.

Kỳ thi IELTS được cung cấp theo hai định dạng, mô -đun học thuật và mô -đun đào tạo chung. Bạn sẽ cần quyết định định dạng nào bạn cần thực hiện dựa trên các kế hoạch tương lai của bạn. Mô -đun học thuật dành cho những người đang lên kế hoạch học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Mô-đun đào tạo chung dành cho những người đang có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

Khi bạn đã quyết định định dạng nào bạn cần thực hiện, bạn sẽ cần đăng ký Lịch thi IELTS. Bạn có thể đăng ký kỳ thi IELTS trực tuyến hoặc thông qua văn phòng hội đồng địa phương của bạn. Phí đăng ký cho kỳ thi IELTS là $ 330.

Để đăng ký kỳ thi IELTS, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ và ngày sinh của bạn. Bạn cũng sẽ cần cung cấp số hộ chiếu của bạn và ảnh có kích thước bằng hộ chiếu gần đây. Khi bạn đã đăng ký kỳ thi IELTS, bạn sẽ nhận được email xác nhận với ngày và giờ kiểm tra của bạn, cũng như vị trí kiểm tra của bạn.

Vào ngày thi IELTS của bạn, bạn sẽ cần mang theo hộ chiếu và email xác nhận của bạn. Bạn cũng sẽ cần phải mang theo hai cây bút chì, một cục tẩy và máy mài bút chì. Bạn sẽ được cung cấp một bảng câu trả lời và cassette thử nghe hoặc cd.

Bài kiểm tra IELTS Listening dài 30 phút và bao gồm bốn phần. Mỗi phần sẽ có 10 câu hỏi. Bạn sẽ cần trả lời từng câu hỏi bằng cách đánh dấu chữ cái chính xác trên bảng câu trả lời của bạn.

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS dài 60 phút và bao gồm ba phần. Mỗi phần sẽ có một văn bản khác nhau, chẳng hạn như một bài báo, một tài liệu quảng cáo hoặc một báo cáo. Bạn sẽ cần trả lời tổng cộng 40 câu hỏi.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS dài 60 phút và bao gồm hai nhiệm vụ. Đối với nhiệm vụ đầu tiên, bạn sẽ cần viết một lá thư, chẳng hạn như thư khiếu nại hoặc thư yêu cầu. Đối với nhiệm vụ thứ hai, bạn sẽ cần viết một bài luận.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS dài 11-14 phút và bao gồm ba phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ trả lời một số câu hỏi chung về bản thân, chẳng hạn như tên, tuổi của bạn và nơi bạn đến. Trong phần thứ hai, bạn sẽ nói về một chủ đề trong một phút. Trong phần thứ ba, bạn sẽ có một cuộc trò chuyện với giám khảo trong khoảng bốn phút.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy hoặc máy tính, tùy thuộc vào vị trí của bạn. Bài kiểm tra IELTS dựa trên giấy được cung cấp trong hai phiên bản, mô-đun học thuật và mô-đun đào tạo chung. Bài kiểm tra IELTS do máy tính giao chỉ được cung cấp trong mô-đun học thuật.

Nếu lần đầu tiên bạn tham gia kỳ thi IELTS, bạn có thể cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng đừng lo lắng, không cần phải có. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị tốt và bạn sẽ làm tốt.

 

Tags: IELTS

 


Register for IELTS exam schedule

Are you looking to take the IELTS exam? Then you’ll need to register for the IELTS exam schedule. Here’s everything you need to know about registering for the IELTS exam.

The IELTS exam is offered in two formats, the Academic Module and the General Training Module. You’ll need to decide which format you need to take based on your future plans. The Academic Module is for those who are planning to study at a university where English is the language of instruction. The General Training Module is for those who are planning to migrate to an English-speaking country.

Once you’ve decided which format you need to take, you’ll need to register for the IELTS exam schedule. You can register for the IELTS exam online or through your local British Council office. The registration fee for the IELTS exam is $330.

To register for the IELTS exam, you’ll need to provide some personal information, such as your name, address, and date of birth. You’ll also need to provide your passport number and a recent passport-sized photo. Once you’ve registered for the IELTS exam, you’ll receive a confirmation email with your test date and time, as well as your test location.

On the day of your IELTS exam, you’ll need to bring your passport and your confirmation email. You’ll also need to bring two pencils, an eraser, and a pencil sharpener. You’ll be given a answer sheet and a listening test cassette or CD.

The IELTS listening test is 30 minutes long and consists of four sections. Each section will have 10 questions. You’ll need to answer each question by marking the correct letter on your answer sheet.

The IELTS reading test is 60 minutes long and consists of three sections. Each section will have a different text, such as a newspaper article, a brochure, or a report. You’ll need to answer a total of 40 questions.

The IELTS writing test is 60 minutes long and consists of two tasks. For the first task, you’ll need to write a letter, such as a letter of complaint or a letter of request. For the second task, you’ll need to write an essay.

The IELTS speaking test is 11-14 minutes long and consists of three parts. In the first part, you’ll answer some general questions about yourself, such as your name, age, and where you come from. In the second part, you’ll talk about a topic for one minute. In the third part, you’ll have a conversation with the examiner for about four minutes.

IELTS is a paper-based or computer-delivered test, depending on your location. The paper-based IELTS test is offered in two versions, the Academic Module and the General Training Module. The computer-delivered IELTS test is only offered in the Academic Module.

If you’re taking the IELTS exam for the first time, you might be feeling a little nervous. But don’t worry, there’s no need to be. Just make sure you’re well-prepared and you’ll do just fine.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider