145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 2

IELTS Writing Task 2 Sample Answers (Vietnamese) – Writing tasks 2

IELTS Writing Task 2 Sample Answers (Vietnamese) – Learn how to write the perfect IELTS Writing Task 2 essay with sample answers and top tips from experienced IELTS experts.

(English below)

IELTS Writing Task 2 Sample Answers (Vietnamese)

Viết Task 2 là phần thứ hai của bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS và nó yêu cầu bạn viết một bài luận để đáp lại một lời nhắc nhất định. Trong Task 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để trả lời một câu hỏi cụ thể. Bài luận có thể dựa trên ý kiến, hoặc nó có thể là một bài luận tranh luận. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ cần hỗ trợ ý tưởng của bạn với bằng chứng và ví dụ. Khi bạn đang chuẩn bị cho Task 2, điều quan trọng là phải hiểu các loại câu hỏi tiểu luận khác nhau có thể được hỏi. Dưới đây là một số loại câu hỏi tiểu luận phổ biến nhất của Task 2:

-Argument: Trong loại bài luận này, bạn sẽ được yêu cầu trình bày một lập luận để hỗ trợ một vị trí cụ thể. Bạn sẽ cần sử dụng bằng chứng và ví dụ để hỗ trợ lập luận của bạn.

-Discussion: Trong loại bài luận này, bạn sẽ được yêu cầu trình bày một cuộc thảo luận cân bằng về hai mặt của một vấn đề. Bạn sẽ cần sử dụng bằng chứng và ví dụ để hỗ trợ cả hai mặt của cuộc thảo luận.

-Probol và giải pháp: Trong loại bài luận này, bạn sẽ được yêu cầu xác định một vấn đề và đề xuất một giải pháp. Bạn sẽ cần sử dụng bằng chứng và ví dụ để hỗ trợ ý tưởng của bạn.

-Directives: Đây là những câu hỏi yêu cầu bạn phải có một hành động cụ thể. Ví dụ, bạn có thể được yêu cầu mô tả một quá trình, hoặc so sánh và đối chiếu hai điều. Trong những trường hợp này, điều quan trọng là phải làm theo các hướng dẫn cụ thể trong câu hỏi.

Khi bạn đang chuẩn bị cho Task 2, điều quan trọng là phải thực hành viết các bài tiểu luận để đáp ứng với các lời nhắc khác nhau. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các loại câu hỏi khác nhau có thể được hỏi, và nó cũng sẽ giúp bạn phát triển phong cách viết của riêng bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing tasks 2

Writing task 2 is the second part of the IELTS writing test, and it requires you to write an essay in response to a given prompt. In task 2, you will be asked to write an essay in response to a particular question. The essay can be opinion based, or it can be an argumentative essay. In either case, you will need to support your ideas with evidence and examples. When you are preparing for task 2, it is important to understand the different types of essay questions that can be asked. Here are some of the most common types of task 2 essay questions:

-Argument: In this type of essay, you will be asked to present an argument in support of a particular position. You will need to use evidence and examples to support your argument.

-Discussion: In this type of essay, you will be asked to present a balanced discussion of two sides of an issue. You will need to use evidence and examples to support both sides of the discussion.

-Problem and solution: In this type of essay, you will be asked to identify a problem and propose a solution. You will need to use evidence and examples to support your ideas.

-Directives: These are questions that require you to take a specific action. For example, you may be asked to describe a process, or compare and contrast two things. In these cases, it is important to follow the specific instructions in the question.

When you are preparing for task 2, it is important to practice writing essays in response to different prompts. This will help you to become familiar with the different types of questions that can be asked, and it will also help you to develop your own writing style.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider