145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Writing Task 1 và Writing Task 2 Biểu Đồ IELTS – How to write Writing Task 1 2 charts

Home - IELTS - Cách Viết Writing Task 1 và Writing Task 2 Biểu Đồ IELTS – How to write Writing Task 1 2 charts

Cách Viết Writing Task 1 và Writing Task 2 Biểu Đồ IELTS – How to write Writing Task 1 2 charts

Cách Viết Writing Task 1 và Writing Task 2 Biểu Đồ IELTS – Tìm hiểu cách sử dụng các biểu đồ trong các bài viết IELTS Writing Task 1 và Writing Task 2 để đạt điểm cao.

(English below)

Cách Viết Writing Task 1 và Writing Task 2 Biểu Đồ IELTS

Khi bạn được yêu cầu mô tả thông tin được trình bày trong biểu đồ, bạn sẽ cần viết ít nhất 150 từ. Cấu trúc câu trả lời của bạn sẽ là:

-Một tổng quan về các tính năng chính
-Thông tin chi tiết hơn về từng tính năng chính

Đây là một câu hỏi và câu trả lời ví dụ:

Các bảng xếp hạng cho thấy số lượng du khách đến ba loại điểm thu hút khách du lịch khác nhau ở Anh từ năm 2010 đến 2015.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh các nơi có liên quan.

Viết ít nhất 150 từ.

Các bảng xếp hạng cho thấy số lượng du khách đến ba loại điểm thu hút khách du lịch khác nhau ở Anh từ năm 2010 đến 2015.

Biểu đồ đầu tiên cho thấy số lượng khách đến bảo tàng, biểu đồ thứ hai cho thấy số lượng khách tham quan phòng trưng bày nghệ thuật và bảng xếp hạng thứ ba cho thấy số lượng khách đến nhà lịch sử.

Nhìn chung, số lượng du khách đến cả ba loại điểm thu hút khách du lịch tăng từ năm 2010 đến 2015. Số lượng khách đến bảo tàng tăng từ chỉ hơn 20 triệu lên chỉ dưới 30 triệu, số lượng khách đến phòng trưng bày nghệ thuật tăng từ hơn 10 triệu Chỉ dưới 20 triệu, và số lượng du khách đến các ngôi nhà lịch sử đã tăng từ chỉ hơn 5 triệu lên chỉ dưới 10 triệu.

Sự gia tăng lớn nhất là số lượng du khách đến các bảo tàng, tăng khoảng 9 triệu từ năm 2010 đến 2015. Số lượng du khách đến các phòng trưng bày nghệ thuật tăng khoảng 9 triệu so với cùng kỳ, trong khi số lượng du khách đến những ngôi nhà lịch sử tăng lên Khoảng 4 triệu.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Writing Task 1 2 charts

When you are asked to describe information presented in charts, you will need to write at least 150 words. The structure of your answer will be:

-An overview of the main features
-More detailed information about each main feature

Here is an example question and answer:

The charts show the number of visitors to three different types of tourist attraction in England from 2010 to 2015.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words.

The charts show the number of visitors to three different types of tourist attraction in England from 2010 to 2015.

The first chart shows the number of visitors to museums, the second chart shows the number of visitors to art galleries, and the third chart shows the number of visitors to historic houses.

Overall, the number of visitors to all three types of tourist attraction increased between 2010 and 2015. The number of visitors to museums increased from just over 20 million to just under 30 million, the number of visitors to art galleries increased from just over 10 million to just under 20 million, and the number of visitors to historic houses increased from just over 5 million to just under 10 million.

The largest increase was in the number of visitors to museums, which rose by around 9 million between 2010 and 2015. The number of visitors to art galleries rose by around 9 million over the same period, while the number of visitors to historic houses rose by around 4 million.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider