145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Task 1 Pie Chart trong IELTS – How to write a task 1 pie chart

Home - IELTS - Cách Viết Task 1 Pie Chart trong IELTS – How to write a task 1 pie chart

Cách Viết Task 1 Pie Chart trong IELTS – How to write a task 1 pie chart

Cách Viết Task 1 Pie Chart trong IELTS – Học cách viết Task 1 Pie Chart trong IELTS với các bài học của chúng tôi. Nhận được điểm cao với bài làm của bạn ngay hôm nay!

(English below)

Cách Viết Task 1 Pie Chart trong IELTS

IELTS Task 1 Biểu đồ hình ảnh – Cách viết báo cáo

Biểu đồ hình tròn là một trong những biểu đồ được sử dụng phổ biến nhất trong văn bản IELTS Task 1. Để đạt điểm cao trong IELTS writing task 1 của bạn, điều quan trọng là phải hiểu cách cấu trúc và viết báo cáo cho một biểu đồ hình tròn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một hướng dẫn từng bước về cách viết một báo cáo biểu đồ Task 1.

Bước đầu tiên là hiểu thông tin được đưa ra trong biểu đồ hình tròn. Bạn nên nhìn vào tiêu đề của biểu đồ và các nhãn trên các trục. Để hiểu những gì biểu đồ hình tròn đang hiển thị, bạn cần xác định các điểm chính. Những điểm chính này sẽ là cơ thể chính của báo cáo của bạn.

Bước thứ hai là quyết định cách bạn sẽ cấu trúc báo cáo của mình. Bạn có thể viết một đoạn cho mỗi điểm chính hoặc bạn có thể viết một đoạn chung tóm tắt tất cả các điểm chính.

Khi bạn đã quyết định về cấu trúc báo cáo của mình, bạn có thể bắt đầu viết phần giới thiệu của mình. Phần giới thiệu nên dài một hoặc hai câu và nên giới thiệu cho người đọc các điểm chính của biểu đồ hình tròn.

Các đoạn văn cơ thể là nơi bạn sẽ trình bày các điểm chính của biểu đồ hình tròn. Đối với mỗi điểm chính, bạn nên viết một đoạn văn. Trong mỗi đoạn, bạn nên giải thích điểm là gì và làm thế nào nó được hiển thị trong biểu đồ hình tròn. Bạn nên sử dụng ngôn ngữ cụ thể và bao gồm các số và tỷ lệ phần trăm nếu có thể.

Bước cuối cùng là viết một kết luận. Kết luận phải dài một hoặc hai câu và nên tóm tắt các điểm chính của biểu đồ hình tròn. Bạn không nên giới thiệu bất kỳ thông tin mới trong kết luận.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể chắc chắn rằng bạn sẽ viết một báo cáo ghi điểm cao cho biểu đồ IELTS Task 1 của bạn.

 

Tags: IELTS

 


How to write a task 1 pie chart

IELTS task 1 pie chart – how to write a report

A pie chart is one of the most commonly used charts in IELTS task 1 writing. In order to score high in your IELTS writing task 1, it is important to understand how to structure and write a report for a pie chart. In this article, we will look at a step-by-step guide on how to write a task 1 pie chart report.

The first step is to understand the information that is given in the pie chart. You should look at the title of the chart and the labels on the axes. In order to understand what the pie chart is showing, you need to identify the main points. These main points will be the main body of your report.

The second step is to decide how you are going to structure your report. You can either write one paragraph for each main point, or you can write one general paragraph that summarises all of the main points.

Once you have decided on the structure of your report, you can start to write your introduction. The introduction should be one or two sentences long and should introduce the reader to the main points of the pie chart.

The body paragraphs are where you will present the main points of the pie chart. For each main point, you should write one paragraph. In each paragraph, you should explain what the point is and how it is shown in the pie chart. You should use specific language and include numbers and percentages where possible.

The final step is to write a conclusion. The conclusion should be one or two sentences long and should summarise the main points of the pie chart. You should not introduce any new information in the conclusion.

By following these steps, you can be sure that you will write a high-scoring report for your IELTS task 1 pie chart.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider