145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Câu Trong IELTS Writing – Hướng Dẫn Từ Chuyên Gia – Instructions for writing sentences in IELTS Writing

Home - IELTS - Cách Viết Câu Trong IELTS Writing – Hướng Dẫn Từ Chuyên Gia – Instructions for writing sentences in IELTS Writing

Cách Viết Câu Trong IELTS Writing – Hướng Dẫn Từ Chuyên Gia – Instructions for writing sentences in IELTS Writing

Cách Viết Câu Trong IELTS Writing – Hướng Dẫn Từ Chuyên Gia – Tìm hiểu cách viết câu trong IELTS Writing từ chuyên gia với các lời khuyên hữu ích và các bài tập để bạn luyện tập.

(English below)

Cách Viết Câu Trong IELTS Writing – Hướng Dẫn Từ Chuyên Gia

Lời khuyên viết của IELTS: Cách viết câu bằng văn bản IELTS

Trong kỹ năng viết trong IELTS, có nhiều cách khác nhau để viết câu. Mỗi loại câu có một mục đích khác nhau, và do đó, mỗi loại yêu cầu các cấu trúc khác nhau.

1. Câu đơn giản

Một câu đơn giản là loại câu cơ bản nhất. Nó có một mệnh đề độc lập, và không có mệnh đề phụ thuộc.

2. Câu tổng hợp

Một câu ghép là một câu có hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập. Những điều khoản này được nối với nhau với một kết hợp.

3. Câu phức tạp

Một câu phức tạp là một câu có một mệnh đề phụ thuộc và một mệnh đề độc lập. Mệnh đề phụ thuộc được kết nối với mệnh đề độc lập với sự kết hợp phụ.

4. Câu phức hợp

Một câu phức hợp ghép là một câu có hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Các mệnh đề được kết nối với một kết hợp.

Bây giờ bạn đã biết các loại câu khác nhau, chúng ta hãy xem cách viết từng loại câu bằng văn bản IELTS.

1. Câu đơn giản

Khi bạn viết một câu đơn giản trong kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng câu này rõ ràng và súc tích. Để làm điều này, bạn sẽ muốn sử dụng các động từ mạnh mẽ và danh từ cụ thể. Bạn cũng sẽ muốn tránh sử dụng các từ hoặc cụm từ không cần thiết.

Dưới đây là một ví dụ về một câu đơn giản:

Mặt trời mọc ở phía đông.

2. Câu tổng hợp

Khi bạn viết một câu ghép trong văn bản IELTS, bạn sẽ muốn sử dụng một kết hợp để kết nối hai mệnh đề độc lập. Bạn cũng sẽ muốn đảm bảo rằng hai mệnh đề được cân bằng. Đó là, họ nên có cùng độ dài và tầm quan trọng.

Dưới đây là một ví dụ về một câu ghép:

Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây.

3. Câu phức tạp

Khi bạn viết một câu phức tạp trong văn bản IELTS, bạn sẽ muốn sử dụng kết hợp phụ thuộc để kết nối mệnh đề phụ thuộc với mệnh đề độc lập. Bạn cũng sẽ muốn đảm bảo rằng mệnh đề phụ thuộc đến trước.

Dưới đây là một ví dụ về một câu phức tạp:

Bởi vì mặt trời mọc ở phía đông, nó nằm ở phương Tây.

4. Câu phức hợp

Khi bạn viết một câu phức tạp hợp chất trong văn bản IELTS, bạn sẽ muốn sử dụng một kết hợp để kết nối hai mệnh đề độc lập. Bạn cũng sẽ muốn sử dụng một kết hợp phụ thuộc để kết nối mệnh đề phụ thuộc với một trong các mệnh đề độc lập.

Dưới đây là một ví dụ về câu phức hợp hợp chất:

Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, nhưng nó cũng được cho là mọc ở phía tây và đặt ở phía đông.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Instructions for writing sentences in IELTS Writing

IELTS Writing tips: How to write sentences in IELTS Writing

In IELTS Writing, there are different ways to write sentences. Each type of sentence has a different purpose, and therefore, they each require different structures.

1. Simple Sentences

A simple sentence is the most basic type of sentence. It has one independent clause, and no dependent clauses.

2. Compound Sentences

A compound sentence is a sentence that has two or more independent clauses. These clauses are joined together with a conjunction.

3. Complex Sentences

A complex sentence is a sentence that has one dependent clause and one independent clause. The dependent clause is connected to the independent clause with a subordinating conjunction.

4. Compound-Complex Sentences

A compound-complex sentence is a sentence that has two or more independent clauses and one or more dependent clauses. The clauses are connected with a conjunction.

Now that you know the different types of sentences, let’s take a look at how to write each type of sentence in IELTS Writing.

1. Simple Sentences

When you write a simple sentence in IELTS Writing, you will want to make sure that the sentence is clear and concise. To do this, you will want to use strong verbs and specific nouns. You will also want to avoid using unnecessary words or phrases.

Here is an example of a simple sentence:

The sun rises in the east.

2. Compound Sentences

When you write a compound sentence in IELTS Writing, you will want to use a conjunction to connect the two independent clauses. You will also want to make sure that the two clauses are balanced. That is, they should be about the same length and importance.

Here is an example of a compound sentence:

The sun rises in the east and sets in the west.

3. Complex Sentences

When you write a complex sentence in IELTS Writing, you will want to use a subordinating conjunction to connect the dependent clause to the independent clause. You will also want to make sure that the dependent clause comes first.

Here is an example of a complex sentence:

Because the sun rises in the east, it sets in the west.

4. Compound-Complex Sentences

When you write a compound-complex sentence in IELTS Writing, you will want to use a conjunction to connect the two independent clauses. You will also want to use a subordinating conjunction to connect the dependent clause to one of the independent clauses.

Here is an example of a compound-complex sentence:

The sun rises in the east and sets in the west, but it is also said to rise in the west and set in the east.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider