145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Top đề thi IELTS writing tháng 5

Home - Writing - Top đề thi IELTS writing tháng 5

Top đề thi IELTS writing tháng 5

Dưới đây là một số đề thi thường gặp và phổ biến trong kỳ thi IELTS Writing, Top đề thi IELTS writing tháng 5 Academic và General.

IELTS Writing Task 1 – Academic

Column chart of consumption trends. Biểu đồ cột về xu hướng tiêu dùng.

Line chart of world population. Biểu đồ dòng về dân số thế giới.

Pie chart of sources of income. Biểu đồ hình tròn về nguồn thu nhập.

Map showing the growth of a city. Bản đồ thể hiện sự phát triển của một thành phố.

Table chart of education metrics. Biểu đồ bảng về số liệu giáo dục.

Flowchart for the production of a product. Sơ đồ quy trình sản xuất một sản phẩm.

IELTS Writing Task 1 – General Training:

You want to take a foreign language course, write to the learning center. Bạn muốn tham gia một khóa học ngoại ngữ, viết thư cho trung tâm học tập.

You have found a wallet, write a letter to the police. Bạn đã tìm thấy một chiếc ví, viết thư thông báo cho cảnh sát.

Write a letter to a friend recommending a book you read recently. Viết thư cho bạn bè giới thiệu một cuốn sách bạn đọc gần đây.

You want to move house, write to the shipping company. Bạn muốn chuyển nhà, viết thư cho công ty vận chuyển.

You want to resign, write to your manager. Bạn muốn xin nghỉ việc, viết thư cho người quản lý của bạn.

IELTS Writing Task 2 – Academic and General Training:

Environment: Impact of plastic waste on the environment and solutions. Môi trường: Tác động của rác thải nhựa đến môi trường và giải pháp.

Technology: Impact of mobile technology on daily life. Công nghệ: Ảnh hưởng của công nghệ di động đến cuộc sống hàng ngày.

Education: English should be taught as a compulsory language in schools. Giáo dục: Tiếng Anh nên được dạy như một ngôn ngữ bắt buộc trong các trường học.

Tourism: The influence of tourism on local culture. Du lịch: Ảnh hưởng của du lịch đến văn hóa địa phương.

Labor: Should part-time jobs be limited to students? Lao động: Liệu việc làm thêm nên được giới hạn cho sinh viên?

Social: The impact of social networks on personal relationships. Xã hội: Tác động của mạng xã hội đến các mối quan hệ cá nhân.

 

Hãy lưu ý rằng các đề thi IELTS Writing có thể thay đổi và không giống nhau hoàn toàn giữa các kỳ thi. Do đó, nên luyện tập với nhiều chủ đề và phát triển kỹ năng viết tổng quát hơn là chỉ học thuộc lòng một số đề cụ thể.

Đề thi IELTS writing Task 2 cho cả Học thuật và Tổng quát: IELTS writing Task 2 essay for both Academic and General Training.

 • Some people think that the government should invest more in public services instead of wasting money on the arts. To what extent do you agree or disagree?
 • Some believe that people who work from home are more productive than those who work in offices. Discuss both views and give your opinion.
 • Some people argue that schools should focus on teaching science and technology, while others believe that a well-rounded education is essential. Discuss both views and give your opinion.
 • Some people think that governments should ban dangerous sports, while others believe individuals should have the freedom to choose. Discuss both views and give your opinion.
 • The number of people who live to over 100 years is increasing. Discuss the advantages and disadvantages of this trend.
 • Some people think that children should begin learning a foreign language as soon as they start school. Do you agree or disagree?
 • Some people believe that air travel should be restricted due to environmental damage. To what extent do you agree or disagree?
 • Many people argue that governments should provide free healthcare for their citizens. Do you agree or disagree?
 • Some people think that parents should teach their children about money management. Do you agree or disagree?
 • Many people believe that life in the countryside is healthier and safer than in cities. Do you agree or disagree?
 • Some people argue that space exploration is a waste of resources, while others think it is essential for human progress. Discuss both views and give your opinion.
 • Many people believe that the internet has made the world a better place, while others think it has caused more problems. Discuss both views and give your opinion.
 • Some people think that zoos should be banned as they are cruel to animals, while others argue that they are important for conservation. Discuss both views and give your opinion.
 • Some people believe that students should wear uniforms at school, while others think that students should have the freedom to wear what they want. Discuss both views and give your opinion.
 • Some people think that governments should provide financial support to artists, while others believe that artists should be funded by private sources. Discuss both views and give your opinion.
 • Some people think that it is better to live in a city, while others believe that life in the countryside is more enjoyable. Discuss both views and give your opinion.
 • Many people believe that the use of social media is harmful to society, while others think it has many benefits. Discuss both views and give your opinion.
 • Some people believe that advertising aimed at children should be banned. Do you agree or disagree?
 • Some people think that schools should teach students about healthy eating and exercise, while others believe that parents should take responsibility for this. Discuss both views and give your opinion.
 • Many people believe that the government should invest more in public transport, while others think that investing in roads is more important. Discuss both views and give your opinion.

 

Share:

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider