145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Bar Graph Trong IELTS – How to write bar graph in IELTS

Home - IELTS - Cách Viết Bar Graph Trong IELTS – How to write bar graph in IELTS

Cách Viết Bar Graph Trong IELTS – How to write bar graph in IELTS

Cách Viết Bar Graph Trong IELTS – Học cách để viết một biểu đồ thanh trong bài thi IELTS của bạn với các chỉ dẫn và ví dụ được cung cấp bởi chuyên gia IELTS!

(English below)

Cách Viết Bar Graph Trong IELTS

Hầu hết các thông tin trong IELTS Học tập viết 1 được trình bày dưới dạng đồ họa và bạn sẽ được mong đợi để mô tả thông tin này. Một loại đồ thị phổ biến là biểu đồ thanh. Để mô tả biểu đồ thanh, bạn cần hiểu từ vựng sau:

-Trục
-Horizontal Axis: trục đi từ trái sang phải
-Data: Thông tin đang được trình bày trong biểu đồ
-Bar: một hình chữ nhật đại diện cho một lượng dữ liệu nhất định

Khi bạn đang mô tả biểu đồ thanh, điều quan trọng là phải chú ý đến các yếu tố sau:

-Có xu hướng tổng thể: các thanh đi lên, xuống hay giữ nguyên?
-Các so sánh: Sự khác biệt giữa các thanh là gì?
-Có giá trị cụ thể: Có bao nhiêu đơn vị được biểu diễn bởi mỗi thanh?

Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ thanh:

Biểu đồ thanh cho thấy số tiền đã chi cho sách, phim và âm nhạc trong năm 2015.

Như chúng ta có thể thấy, xu hướng tổng thể là nhiều tiền được chi cho sách hơn là cho phim ảnh hoặc âm nhạc. Chúng ta cũng có thể thấy rằng số tiền chi cho âm nhạc là ít nhất trong ba.

Khi chúng tôi so sánh các thanh, chúng tôi có thể thấy rằng số tiền chi cho sách gần gấp đôi số tiền chi cho phim. Số tiền chi cho âm nhạc là khoảng một nửa số tiền dành cho phim.

Cuối cùng, chúng ta có thể thấy rằng tổng cộng 100 đô la đã được chi cho sách, 50 đô la cho phim và 25 đô la cho âm nhạc.

 

Tags: IELTS

 


How to write bar graph in IELTS

Most of the information in IELTS Academic Writing Task 1 is presented in graphical form and you will be expected to describe this information. One common type of graph is the bar graph. In order to describe a bar graph you need to understand the following vocabulary:

-vertical axis: the axis that goes up and down
-horizontal axis: the axis that goes from left to right
-data: the information that is being presented in the graph
-bar: a rectangle that represents a certain amount of data

When you are describing a bar graph, it is important to pay attention to the following elements:

-The overall trends: Are the bars going up, down, or staying the same?
-The comparisons: What is the difference between the bars?
-The specific values: How many units are represented by each bar?

Here is an example of a bar graph:

The bar graph shows the amount of money that was spent on books, movies, and music in the year 2015.

As we can see, the overall trend is that more money was spent on books than on movies or music. We can also see that the amount spent on music was the least of the three.

When we compare the bars, we can see that the amount spent on books was almost double the amount spent on movies. The amount spent on music was about half of what was spent on movies.

Finally, we can see that a total of $100 was spent on books, $50 on movies, and $25 on music.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider