145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách tăng tốc độ đọc trong IELTS – How to increase reading speed in IELTS

Home - IELTS - Cách tăng tốc độ đọc trong IELTS – How to increase reading speed in IELTS

Cách tăng tốc độ đọc trong IELTS – How to increase reading speed in IELTS

Cách tăng tốc độ đọc trong IELTS – How to increase reading speed in IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách tăng tốc độ đọc trong IELTS

1. Thực hành thường xuyên: Bước quan trọng nhất để tăng tốc độ đọc của bạn cho IELTS là thực hành thường xuyên. Đặt thời gian sang một bên mỗi ngày để đọc cho IELTS. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với loại tài liệu bạn sẽ được kiểm tra và sẽ giúp bạn xây dựng tốc độ đọc.

2. Đọc trong các đợt ngắn: Khi bạn đang đọc cho IELTS, bạn nên đọc trong các đợt ngắn. Điều này có nghĩa là bạn nên đọc trong vài phút, nghỉ ngơi, và sau đó đọc lại. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và sẽ giúp bạn tăng tốc độ đọc.

3. Đọc phê bình: Khi bạn đọc cho IELTS, bạn nên đọc một cách nghiêm túc. Điều này có nghĩa là bạn nên tích cực tìm kiếm thông tin quan trọng mà bạn cần trả lời các câu hỏi. Điều này sẽ giúp bạn tăng tốc độ đọc vì bạn sẽ không lãng phí thời gian cho thông tin không liên quan.

4. Sử dụng ngón tay của bạn: Khi bạn đang đọc các IELTS, bạn nên sử dụng ngón tay của mình để giúp bạn đọc nhanh hơn. Bằng cách sử dụng ngón tay của bạn để theo dõi các từ trên trang, bạn sẽ có thể tăng tốc độ đọc của mình.

5. Xem trước văn bản: Trước khi bạn bắt đầu đọc cho IELTS, bạn nên xem trước văn bản. Điều này có nghĩa là bạn nên đọc tiêu đề và bất kỳ tiêu đề nào, cũng như các câu đầu tiên và cuối cùng của mỗi đoạn. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng về những gì văn bản nói về và sẽ giúp bạn tăng tốc độ đọc.

6. Sử dụng bộ đếm thời gian: Khi bạn đang thực hành tốc độ đọc của mình cho IELTS, bạn nên sử dụng bộ đếm thời gian. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và sẽ giúp bạn đo lường sự tiến bộ của bạn.

7. Ghi chú: Khi bạn đang đọc cho IELTS, bạn nên ghi chú. Ghi chú sẽ giúp bạn ghi nhớ thông tin quan trọng và sẽ giúp bạn tăng tốc độ đọc.

8. Sử dụng mnemonics: MNemonics là kỹ thuật bộ nhớ có thể giúp bạn tăng tốc độ đọc cho IELTS. Ví dụ: bạn có thể sử dụng chữ cái đầu tiên của mỗi từ để nhớ một danh sách các từ.

9. Đọc to: Khi bạn đang đọc cho các IELTS, bạn nên đọc to. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và sẽ giúp bạn tăng tốc độ đọc.

10. Thư giãn: Điều quan trọng là phải thư giãn khi bạn đang đọc cho IELTS. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, sẽ rất khó tập trung và tốc độ đọc của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Nghỉ ngơi và thoải mái để tăng tốc độ đọc của bạn.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to increase reading speed in IELTS

1. Practice Regularly: The most important step to increasing your reading speed for the IELTS is to practice regularly. Set aside time each day to read for the IELTS. This will help you become familiar with the type of material you will be tested on and will help you build reading speed.

2. Read in Short Bursts: When you are reading for the IELTS, you should read in short bursts. This means that you should read for a few minutes, take a break, and then read again. This will help you stay focused and will help you to increase your reading speed.

3. Read Critically: When you read for the IELTS, you should read critically. This means that you should be actively looking for important information that you need to answer the questions. This will help you to increase your reading speed as you will not be wasting time on irrelevant information.

4. Use Your Finger: When you are reading for the IELTS, you should use your finger to help you read faster. By using your finger to follow the words on the page, you will be able to increase your reading speed.

5. Preview the Text: Before you begin reading for the IELTS, you should preview the text. This means that you should read the title and any headings, as well as the first and last sentences of each paragraph. This will give you an idea of what the text is about and will help you to increase your reading speed.

6. Use a Timer: As you are practicing your reading speed for the IELTS, you should use a timer. This will help you to stay focused and will help you to measure your progress.

7. Take Notes: When you are reading for the IELTS, you should take notes. Taking notes will help you to remember important information and will help you to increase your reading speed.

8. Use Mnemonics: Mnemonics are memory techniques that can help you to increase your reading speed for the IELTS. For example, you can use the first letter of each word to remember a list of words.

9. Read Out Loud: When you are reading for the IELTS, you should read out loud. This will help you to focus and will help you to increase your reading speed.

10. Relax: It is important to stay relaxed when you are reading for the IELTS. If you are feeling stressed, it will be difficult to focus and your reading speed will suffer. Take breaks and stay relaxed to increase your reading speed.

Tags: , IELTS Reading Tips, Strategies for Faster IELTS Reading, IELTS Reading Tricks, IELTS Reading Techniques, IELTS Reading Strategies, Improve IELTS Reading Speed, Increase IELTS Reading Speed, Maximize IELTS Reading Performance, Ace IELTS Reading Section, Boost IELTS Reading Skills, Master IELTS Reading Section

Hashtag: #IELTSReadingSpeedBoost

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider