145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách làm bài nghe IELTS – How to do IELTS listening homework

Home - IELTS - Cách làm bài nghe IELTS – How to do IELTS listening homework

Cách làm bài nghe IELTS – How to do IELTS listening homework

Cách làm bài nghe IELTS – Hướng dẫn cách làm bài nghe IELTS bằng tiếng Việt, bao gồm các mẹo vặt, từ vựng và các bài tập để sẵn sàng cho bài thi.

(English below)

Cách làm bài nghe IELTS

IELTS Listening bài tập về nhà

Có thể khó biết cách tiếp cận bài tập về nhà IELTS Listening. Cách tốt nhất để tiếp cận nó là trước tiên hiểu những gì bài kiểm tra IELTS Listening đang tìm kiếm. Bài kiểm tra IELTS Listening được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Nó không phải là một bài kiểm tra kiến ​​thức của bạn về ngữ pháp tiếng Anh hoặc từ vựng.

Bài kiểm tra IELTS Listening được chia thành bốn phần. Mỗi phần chứa một loại tài liệu nghe khác nhau. Phần đầu tiên là một cuộc trò chuyện giữa hai người. Phần thứ hai là một đoạn độc thoại, chẳng hạn như một bài giảng hoặc một bài phát biểu. Phần thứ ba là một cuộc trò chuyện giữa hai người. Phần thứ tư là một cuộc phỏng vấn.

Bài kiểm tra IELTS Listening là một bài kiểm tra đúng giờ. Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Cách tốt nhất để tiếp cận bài kiểm tra IELTS Listening là trước tiên làm quen với các loại tài liệu nghe sẽ được sử dụng. Bạn có thể làm điều này bằng cách nghe các chương trình phát thanh hoặc truyền hình bằng tiếng Anh, hoặc bằng cách xem phim tiếng Anh.

Khi bạn đã quen thuộc với các loại tài liệu nghe sẽ được sử dụng trong bài kiểm tra IELTS Listening, bạn có thể bắt đầu làm việc với bài tập về nhà IELTS Listening của mình.

IELTS Listening các mẹo bài tập về nhà

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn với bài tập về nhà IELTS Listening của bạn:

1. Nghe các chương trình phát thanh hoặc truyền hình bằng tiếng Anh.

Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các loại tiếng Anh nói sẽ được sử dụng trong bài kiểm tra IELTS Listening.

2. Nghe các tệp âm thanh được cung cấp với bài tập về nhà IELTS Listening của bạn.

Khi bạn nghe các tệp âm thanh, hãy ghi chú các điểm chính.

3. Thực hành nghe tài liệu tiếng Anh ở cấp độ của bạn.

Đừng cố nghe tài liệu quá khó. Điều này sẽ chỉ làm bạn thất vọng và sẽ không giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe.

4. Khi bạn đang thực hiện các bài tập về nhà IELTS Listening của mình, hãy tập trung vào việc hiểu ý tưởng chính của tài liệu nghe.

Đừng lo lắng về việc hiểu từng từ.

5. Đừng ngại tua lại tệp âm thanh nếu bạn cần.

Bạn có thể tua lại tệp nhiều lần bạn cần để hiểu tài liệu.

6. Thực hành kỹ năng IELTS Listening của bạn với một người bạn.

Bạn có thể thay phiên nhau nghe các tệp âm thanh và sau đó thảo luận về những gì bạn đã nghe.

7. Thực hành bài kiểm tra IELTS Listening.

Bạn có thể tìm thấy các bài kiểm tra thực hành trực tuyến hoặc trong Sách Luyện thi IELTS.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ tiếp tục thực hiện tốt bài kiểm tra IELTS Listening.

 

Tags: IELTS

 


How to do IELTS listening homework

IELTS Listening Homework

It can be difficult to know how to approach IELTS listening homework. The best way to approach it is to first understand what the IELTS listening test is looking for. The IELTS listening test is designed to assess your ability to understand spoken English. It is not a test of your knowledge of English grammar or vocabulary.

The IELTS listening test is divided into four sections. Each section contains a different type of listening material. The first section is a conversation between two people. The second section is a monologue, such as a lecture or a speech. The third section is a conversation between two people. The fourth section is an interview.

The IELTS listening test is a timed test. You will have 30 minutes to complete the test.

The best way to approach the IELTS listening test is to first familiarize yourself with the types of listening material that will be used. You can do this by listening to English-language radio or television programs, or by watching English-language movies.

Once you are familiar with the types of listening material that will be used in the IELTS listening test, you can begin to work on your IELTS listening homework.

IELTS Listening Homework Tips

Here are some tips to help you with your IELTS listening homework:

1. Listen to English-language radio or television programs.

This will help you to get familiar with the types of spoken English that will be used in the IELTS listening test.

2. Listen to the audio files that are provided with your IELTS listening homework.

As you listen to the audio files, take notes of key points.

3. Practice listening to English-language material that is at your level.

Do not try to listen to material that is too difficult. This will only frustrate you and will not help you to improve your listening skills.

4. When you are doing your IELTS listening homework, focus on understanding the main idea of the listening material.

Do not worry about understanding every word.

5. Do not be afraid to rewind the audio file if you need to.

You can rewind the file as many times as you need to in order to understand the material.

6. Practice your IELTS listening skills with a friend.

You can take turns listening to audio files and then discussing what you heard.

7. Take a practice IELTS listening test.

You can find practice tests online or in IELTS preparation books.

By following these tips, you will be well on your way to doing well on the IELTS listening test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider