145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách học IELTS Listening: Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao – How to learn IELTS Listening

Home - IELTS - Cách học IELTS Listening: Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao – How to learn IELTS Listening

Cách học IELTS Listening: Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao – How to learn IELTS Listening

Cách học IELTS Listening: Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao – Tìm hiểu cách học IELTS Listening để đạt kết quả tối ưu, từ cơ bản đến nâng cao. Cùng tìm hiểu cách học IELTS Listening hiệu quả với chúng tôi!

(English below)

Cách học IELTS Listening: Hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao

Bạn đang có kế hoạch làm bài kiểm tra IELTS Listening? Nếu vậy, thì bạn sẽ cần biết cách học IELTs một cách hiệu quả.

Bài kiểm tra IELTS Listening được chia thành bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Phần 1 là cuộc trò chuyện giữa hai người được đặt trong bối cảnh xã hội hàng ngày.

Phần 2 là một đoạn độc thoại được đặt trong bối cảnh xã hội hàng ngày, chẳng hạn như bài phát biểu về các cơ sở địa phương.

Phần 3 là một cuộc trò chuyện giữa tối đa bốn người được đặt trong bối cảnh giáo dục hoặc đào tạo, chẳng hạn như một hướng dẫn của trường đại học.

Phần 4 là một bài giảng về một môn học.

Để có được điểm số cao trong IELTS Listening, bạn cần có khả năng hiểu các điểm chính của cuộc trò chuyện hoặc độc thoại, và bạn cần có khả năng theo dõi sự phát triển của các ý tưởng.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách học IELTs nghe hiệu quả:

1. Làm quen với định dạng kiểm tra IELTS Listening

Bước đầu tiên là làm quen với định dạng kiểm tra IELTS Listening. Bạn cần biết cách kiểm tra được cấu trúc và những gì mong đợi trong mỗi phần.

2. Cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn

Nếu bạn muốn làm tốt trong IELTS Listening, bạn cần có kỹ năng nghe tiếng Anh tốt. Có nhiều cách để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình với phụ đề tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với việc nghe tiếng Anh và hiểu nó.

Bạn cũng có thể nghe radio tiếng Anh và podcast. Có rất nhiều podcast tuyệt vời cho người học tiếng Anh.

Một cách khác để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh của bạn là tham gia một khóa học tiếng Anh trực tuyến. Có nhiều khóa học trực tuyến có thể giúp bạn cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh.

3. Thực hành IELTS Listening

Khi bạn đã làm quen với định dạng kiểm tra IELTS Listening và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh, bạn cần bắt đầu thực hành IELTS Listening.

Bạn có thể tìm thấy nhiều bài kiểm tra thực hành IELTS Listening trực tuyến. Bạn cũng có thể mua tài liệu thực hành IELTS Listening từ hiệu sách địa phương của bạn.

Khi bạn đang thực hành IELTS Listening, điều quan trọng là phải cố gắng mô phỏng các điều kiện kiểm tra càng nhiều càng tốt. Điều này có nghĩa là tìm một nơi yên tĩnh để thực hiện bài kiểm tra và đảm bảo bạn sẽ không bị gián đoạn trong quá trình kiểm tra.

4. Thời gian của chính mình

Khi bạn đang thực hành lắng IELTS Listening, điều quan trọng là chính bạn cũng là thời gian. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với việc làm việc trong giới hạn thời gian.

5. Nghỉ ngơi

Khi bạn đang học để IELTS Listening, điều quan trọng là phải nghỉ ngơi. Học tập trong thời gian dài có thể quá sức và điều quan trọng là cho bản thân thời gian để nghỉ ngơi.

6. Nhận trợ giúp từ một gia sư

Nếu bạn đang vật lộn với IELTS Listening, bạn có thể muốn nhận được sự giúp đỡ từ một gia sư. Một gia sư có thể giúp bạn hiểu tài liệu và có thể cung cấp cho bạn phản hồi cá nhân hóa.

7. Thư giãn

Điều quan trọng là phải thư giãn vào ngày kiểm tra. Nếu bạn cảm thấy lo lắng, sẽ rất khó để làm hết sức mình.

Thực hiện bài kiểm tra IELTS Listening có thể gây khó khăn, nhưng nếu bạn làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ tiếp tục có được điểm số bạn cần.

 

Tags: Listening, IELTS

 


How to learn IELTS Listening

Are you planning on taking the IELTS Listening test? If so, then you’ll need to know how to learn IELTS Listening effectively.

The IELTS Listening test is divided into four sections, each with 10 questions. You will have 30 minutes to complete the test.

Section 1 is a conversation between two people set in an everyday social context.

Section 2 is a monologue set in an everyday social context, such as a speech about local facilities.

Section 3 is a conversation between up to four people set in an educational or training context, such as a university tutorial.

Section 4 is a lecture on an academic subject.

To get a high score in IELTS Listening, you need to be able to understand the main points of the conversation or monologue, and you need to be able to follow the development of the ideas.

Here are some tips on how to learn IELTS Listening effectively:

1. Familiarize yourself with the IELTS Listening test format

The first step is to familiarize yourself with the IELTS Listening test format. You need to know how the test is structured and what to expect in each section.

2. Improve your English listening skills

If you want to do well in IELTS Listening, you need to have good English listening skills. There are many ways to improve your English listening skills.

You can start by watching English movies and TV shows with English subtitles. This will help you to get used to hearing English and understanding it.

You can also listen to English radio and podcasts. There are many great podcasts for English learners.

Another way to improve your English listening skills is to take an online English course. There are many online courses that can help you to improve your English listening skills.

3. Practice IELTS Listening

Once you’ve familiarized yourself with the IELTS Listening test format and improved your English listening skills, you need to start practicing IELTS Listening.

You can find many IELTS Listening practice tests online. You can also buy IELTS Listening practice materials from your local bookstore.

When you’re practicing IELTS Listening, it’s important to try to simulate the test conditions as much as possible. This means finding a quiet place to do the test, and making sure you won’t be interrupted during the test.

4. Time yourself

When you’re practicing IELTS Listening, it’s important to time yourself. This will help you to get used to working within the time limit.

5. Take breaks

When you’re studying for IELTS Listening, it’s important to take breaks. Studying for long periods of time can be overwhelming and it’s important to give yourself time to rest.

6. Get help from a tutor

If you’re struggling with IELTS Listening, you may want to get help from a tutor. A tutor can help you to understand the material and can give you personalized feedback.

7. Relax

It’s important to relax on the day of the test. If you’re feeling nervous, it will be difficult to do your best.

Taking the IELTS Listening test can be daunting, but if you follow these tips, you’ll be well on your way to getting the score you need.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider