145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn cho IELTS – How to improve your listening skills for IELTS

Home - IELTS - Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn cho IELTS – How to improve your listening skills for IELTS

Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn cho IELTS – How to improve your listening skills for IELTS

Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn cho IELTS – How to improve your listening skills for IELTS Chuyên luyện thi IELTS cấp tốc, IELTS du học, IELTS định cư.

(English below)

Cách cải thiện kỹ năng nghe của bạn cho IELTS

1. Hiểu mục đích của bài kiểm tra nghe IELTS: Bài kiểm tra nghe IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh của bạn. Điều quan trọng cần nhớ là bài kiểm tra được thiết kế để đo lường khả năng hiểu tiếng Anh của bạn và không nhất thiết là khả năng hiểu nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện.

2. Nghe tiếng Anh thường xuyên: Để cải thiện kỹ năng nghe của bạn cho bài kiểm tra IELTS, điều quan trọng là phải nghe tiếng Anh thường xuyên. Điều này có thể được thực hiện bằng cách nghe radio tiếng Anh, xem các chương trình truyền hình tiếng Anh và nghe podcast. Lắng nghe tiếng Anh thường xuyên sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với ngôn ngữ và sẽ cải thiện khả năng hiểu tiếng Anh nói của bạn.

3. Ghi chú: Ghi chú trong khi nghe là một kỹ năng quan trọng để thực hành cho bài kiểm tra IELTS. Ghi chú sẽ giúp bạn tập trung vào cuộc trò chuyện và sẽ giúp bạn ghi nhớ những điểm quan trọng. Điều quan trọng là phải ghi chú về các từ và cụm từ khóa được sử dụng trong cuộc trò chuyện.

4. Thực hành lắng nghe tích cực: Lắng nghe tích cực là một kỹ năng quan trọng để thực hành cho bài kiểm tra nghe IELTS. Điều này liên quan đến việc chú ý đến người nói và không chỉ những lời họ đang nói. Khi bạn đang tích cực lắng nghe, bạn nên tập trung vào ngôn ngữ, giọng nói và giọng điệu của người nói.

5. Sử dụng manh mối bối cảnh: Manh mối ngữ cảnh là một công cụ quan trọng để hiểu tiếng Anh nói. Khi nghe một cuộc trò chuyện, hãy cố gắng xác định các manh mối ngữ cảnh được sử dụng để giúp bạn hiểu cuộc trò chuyện. Manh mối ngữ cảnh có thể được sử dụng để xác định chủ đề của cuộc trò chuyện, cung cấp thêm thông tin về chủ đề hoặc để giúp bạn hiểu ý nghĩa của người nói.

6. Lắng nghe các từ và cụm từ khóa: Khi nghe một cuộc trò chuyện, điều quan trọng là phải nghe các từ và cụm từ khóa. Những từ và cụm từ này sẽ giúp bạn hiểu cuộc trò chuyện và sẽ giúp bạn nhớ những điểm quan trọng.

7. Lắng nghe ý tưởng chính: Khi nghe một cuộc trò chuyện, điều quan trọng là phải xác định ý tưởng chính. Ý tưởng chính là điểm quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện và thường được nêu ở đầu hoặc cuối cùng.

8. Lắng nghe các chi tiết: Sau khi xác định ý tưởng chính, điều quan trọng là phải lắng nghe các chi tiết. Các chi tiết sẽ giúp bạn hiểu cuộc trò chuyện và sẽ giúp bạn ghi nhớ những điểm quan trọng.

9. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành: Thực hiện các bài kiểm tra thực hành là một bước quan trọng để chuẩn bị cho bài kiểm tra nghe IELTS. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành sẽ giúp bạn làm quen với định dạng của bài kiểm tra và sẽ giúp bạn xác định điểm mạnh và điểm yếu của mình.

10. Thư giãn: Điều quan trọng là thư giãn và tập trung khi thực hiện bài kiểm tra nghe IELTS. Cố gắng giữ bình tĩnh và lắng nghe cẩn thận cuộc trò chuyện. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy choáng ngợp hoặc lo lắng, hãy hít một vài hơi thở sâu và tập trung vào cuộc trò chuyện.

IELTS cấp tốc – Luyện thi IELTS cấp tốc 1 tháng để du học và định cư.

Khóa học luyện thi IELTS cấp tốc nhanh, chất lượng, hiệu quả cao sẽ giúp quý học viên đạt được chứng IELTS với điểm số như kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội về nghề nghiệp, học tập, định cư.

How to improve your listening skills for IELTS

1. Understand the purpose of the IELTS listening test: The IELTS listening test is designed to assess your ability to understand spoken English. It is important to remember that the test is designed to measure your ability to understand spoken English and not necessarily your ability to understand the specific content of the conversation.

2. Listen to English regularly: To improve your listening skills for the IELTS test, it is important to listen to English regularly. This can be done by listening to English radio, watching English TV shows, and listening to podcasts. Listening to English regularly will help you become more familiar with the language and will improve your ability to understand spoken English.

3. Take notes: Taking notes while listening is an important skill to practice for the IELTS test. Taking notes will help you to focus on the conversation and will help you to remember the important points. It is important to take notes on the key words and phrases that are used in the conversation.

4. Practice active listening: Active listening is an important skill to practice for the IELTS listening test. This involves paying attention to the speaker and not just the words they are saying. When you are actively listening, you should focus on the speaker’s body language, voice, and tone.

5. Use context clues: Context clues are an important tool for understanding spoken English. When listening to a conversation, try to identify the context clues that are used to help you understand the conversation. Context clues can be used to identify the topic of the conversation, provide more information about the topic, or to help you understand the speaker’s meaning.

6. Listen for key words and phrases: When listening to a conversation, it is important to listen for key words and phrases. These words and phrases will help you to understand the conversation and will help you to remember the important points.

7. Listen for the main idea: When listening to a conversation, it is important to identify the main idea. The main idea is the most important point in the conversation and is usually stated in the beginning or the end.

8. Listen for the details: After identifying the main idea, it is important to listen for the details. The details will help you to understand the conversation and will help you to remember the important points.

9. Take practice tests: Taking practice tests is an important step in preparing for the IELTS listening test. Taking practice tests will help you to become familiar with the format of the test and will help you to identify your strengths and weaknesses.

10. Relax: It is important to relax and focus when taking the IELTS listening test. Try to stay calm and listen carefully to the conversation. If you start to feel overwhelmed or anxious, take a few deep breaths and focus on the conversation.

Tags: , IELTS, KỹNăngNghe, CảiThiệnKỹNăngNghe, HọcTiếngAnh, TiếngAnhIELTS, CáchCảiThiệnKỹNăngNgheIELTS

Hashtag: #IELTSListeningSkillsImprovement

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider