145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt) – Synonyms in IELTS Writing Task 1

Home - IELTS - Từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt) – Synonyms in IELTS Writing Task 1

Từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt) – Synonyms in IELTS Writing Task 1

Từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt) – Cập nhật các từ đồng nghĩa tiếng Việt hữu ích trong IELTS Writing Task 1 để thi đỗ cao hơn!

(English below)

Từ đồng nghĩa trong IELTS Writing Task 1 (trả lời tiếng Việt)

IELTS writing task 1 yêu cầu bạn viết một báo cáo ngắn về biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc quy trình. Chìa khóa cho điểm số cao trong Task 1 là sử dụng một loạt các từ vựng, bao gồm các từ đồng nghĩa.

Sử dụng các từ đồng nghĩa cho thấy người kiểm tra rằng bạn có khả năng nắm bắt tiếng Anh tốt và bạn có thể thay đổi từ vựng của mình. Nó cũng sẽ giúp bạn tránh lặp đi lặp lại cùng một từ.

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng từ đồng nghĩa trong IELTS writing task 1:

1. Lập danh sách các từ đồng nghĩa hữu ích trước khi bạn bắt đầu

Trước khi bạn bắt đầu viết báo cáo của mình, hãy lập danh sách các từ đồng nghĩa hữu ích. Điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn đang viết và giúp bạn sử dụng một phạm vi từ vựng lớn hơn.

2. Sử dụng một từ điển đồng nghĩa

Nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa của một từ, hãy tìm nó trong một từ điển đồng nghĩa. Điều này sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các từ tương tự với các sắc thái ý nghĩa khác nhau.

3. Sử dụng từ điển

Nếu bạn không chắc chắn về chính tả của một từ, hãy kiểm tra nó trong một từ điển. Điều này cũng sẽ cung cấp cho bạn ý nghĩa của từ và giúp bạn sử dụng nó một cách chính xác.

4. Thay đổi cấu trúc câu của bạn

Khi bạn sử dụng cùng một từ nhiều lần, nó có thể làm cho âm thanh viết của bạn đơn điệu. Để tránh điều này, thay đổi cấu trúc câu của bạn. Ví dụ: thay vì viết Dữ liệu cho thấy rằng, bạn có thể viết data dữ liệu minh họa cho đó.

5. Sử dụng các từ đồng nghĩa một cách thận trọng

Don Tiết quá tải văn bản của bạn với các từ đồng nghĩa. Sử dụng chúng một cách tiết kiệm để tránh nghe có vẻ giả tạo.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể sử dụng các từ đồng nghĩa để cải thiện điểm số của mình trong IELTS writing task 1.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Synonyms in IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 asks you to write a short report about a graph, table, chart or process. The key to a high score in Task 1 is to use a wide range of vocabulary, including synonyms.

Using synonyms shows the examiner that you have a good grasp of English and that you are able to vary your vocabulary. It will also help you to avoid repeating the same words over and over again.

Here are some tips for using synonyms in IELTS Writing Task 1:

1. Make a list of useful synonyms before you start

Before you begin writing your report, make a list of useful synonyms. This will save you time when you are writing and help you to use a greater range of vocabulary.

2. Use a thesaurus

If you are unsure of the meaning of a word, look it up in a thesaurus. This will give you a list of similar words with different shades of meaning.

3. Use a dictionary

If you are unsure of the spelling of a word, check it in a dictionary. This will also give you the meaning of the word and help you to use it correctly.

4. Vary your sentence structure

When you use the same word repeatedly, it can make your writing sound monotonous. To avoid this, vary your sentence structure. For example, instead of writing ‘The data shows that…’, you could write ‘The data illustrate that…’.

5. Use synonyms judiciously

Don’t overload your writing with synonyms. Use them sparingly to avoid sounding contrived.

By following these tips, you can use synonyms to improve your score in IELTS Writing Task 1.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider