145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Thi IELTS – Tổng hợp tất cả những thông tin về quy chế thi IELTS – IELTS test regulations

Home - IELTS - Thi IELTS – Tổng hợp tất cả những thông tin về quy chế thi IELTS – IELTS test regulations

Thi IELTS – Tổng hợp tất cả những thông tin về quy chế thi IELTS – IELTS test regulations

Thi IELTS – Tổng hợp tất cả những thông tin về quy chế thi IELTS – Tìm hiểu quy chế thi IELTS và hướng dẫn làm bài thi IELTS từ chuyên gia để đạt kết quả cao nhất.

(English below)

Thi IELTS – Tổng hợp tất cả những thông tin về quy chế thi IELTS

Bài kiểm tra IELTS là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho mục đích nghiên cứu, làm việc và di chuyển. Bài kiểm tra được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assealment English, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Úc, Anh, Canada, Ailen, New Zealand và Nam Phi, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Ở Canada, IELTS, TEF Canada, Celpip và Cael được chấp nhận bằng quyền công dân và nhập cư Canada như là bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho các ứng dụng công dân.

IELTS kiểm tra bốn kỹ năng: lắng nghe, đọc, viết và nói. Các phiên bản đào tạo chung của IELTS và IELTS là giống hệt nhau cho các thành phần nghe và nói, nhưng khác nhau cho các thành phần đọc và viết. Mỗi ứng cử viên nhận được điểm băng cho từng thành phần, từ băng 1 (thấp nhất) đến băng tần 9 (cao nhất).

Học thuật IELTS dành cho những người có kế hoạch học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia hoặc tổ chức nói tiếng Anh, và được các trường đại học và cao đẳng chấp nhận rộng rãi.

Đào tạo chung của IELTS dành cho những người có kế hoạch di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh, và cũng được chấp nhận bởi một số lượng hạn chế các tổ chức và tổ chức ở Anh, Úc, New Zealand và Canada.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe: 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

Đọc: 60 phút

Viết: 60 phút

Nói: 11 phút14 phút

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với bốn bảng câu trả lời-một cho mỗi phần. Bài kiểm tra được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tập hoặc đào tạo ở một quốc gia nói tiếng Anh và được các trường đại học và cao đẳng chấp nhận rộng rãi.

Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh và cũng được chấp nhận bởi một số lượng hạn chế các tổ chức và tổ chức ở Anh, Úc, New Zealand và Canada.

Bài kiểm tra có bốn phần:

Lắng nghe: 30 phút (cộng 10 phút thời gian chuyển)

Đọc: 60 phút

Viết: 60 phút

Nói: 11 phút14 phút

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với bốn bảng câu trả lời-một cho mỗi phần.

Phần nghe bao gồm bốn mục, mỗi mục có ba câu hỏi. Các ứng viên được yêu cầu nghe một bản ghi âm và trả lời các câu hỏi về những gì họ nghe.

Phần đọc bao gồm ba mục, mỗi mục có ba câu hỏi. Các ứng viên được yêu cầu đọc văn bản và trả lời câu hỏi về những gì họ đã đọc.

Phần viết bao gồm hai mục, mỗi mục có ba câu hỏi. Ứng viên được yêu cầu viết câu trả lời cho các câu hỏi.

Phần nói bao gồm ba mục, mỗi mục có ba câu hỏi. Ứng viên được yêu cầu nói về một chủ đề nhất định.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (thấp nhất) đến ban nhạc 9 (cao nhất). Các ứng viên nhận được một số điểm cho mỗi phần, và điểm số ban nhạc cho mỗi kỹ năng.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được đánh dấu trong số 40, và phần nói được đánh dấu trong số 30. Ban nhạc 9 chỉ được trao nếu ứng viên đạt được điểm tổng thể của ban nhạc 8 trong cả bốn phần.

IELTS là một bài kiểm tra dựa trên giấy, với bốn bảng câu trả lời-một cho mỗi phần.

Phần nghe bao gồm bốn mục, mỗi mục có ba câu hỏi. Các ứng viên được yêu cầu nghe một bản ghi âm và trả lời các câu hỏi về những gì họ nghe.

Phần đọc bao gồm ba mục, mỗi mục có ba câu hỏi. Các ứng viên được yêu cầu đọc văn bản và trả lời câu hỏi về những gì họ đã đọc.

Phần viết bao gồm hai mục, mỗi mục có ba câu hỏi. Ứng viên được yêu cầu viết câu trả lời cho các câu hỏi.

Phần nói bao gồm ba mục, mỗi mục có ba câu hỏi. Ứng viên được yêu cầu nói về một chủ đề nhất định.

Kết quả của IELTS được báo cáo trên thang đo chín băng tần, từ ban nhạc 1 (thấp nhất) đến ban nhạc 9 (cao nhất). Các ứng viên nhận được một số điểm cho mỗi phần, và điểm số ban nhạc cho mỗi kỹ năng.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được đánh dấu trong số 40, và phần nói được đánh dấu trong số 30. Ban nhạc 9 chỉ được trao nếu ứng viên đạt được điểm tổng thể của ban nhạc 8 trong cả bốn phần.

 

Tags: IELTS

 


IELTS test regulations

The IELTS test is an international standardized test of English language proficiency for study, work and migration purposes. The test is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. In Canada, IELTS, TEF Canada, CELPIP, and CAEL are accepted equally by Citizenship and Immigration Canada as proof of English-language proficiency for citizenship applications.

IELTS tests four skills: listening, reading, writing and speaking. The IELTS Academic and IELTS General Training versions are identical for the listening and speaking components, but different for the reading and writing components. Each candidate receives a band score for each component, from Band 1 (lowest) to Band 9 (highest).

IELTS Academic is intended for people planning to study or train in an English-speaking country or institution, and is widely accepted by universities and colleges.

IELTS General Training is intended for those planning to migrate to an English-speaking country, and is also accepted by a limited number of institutions and organizations in the UK, Australia, New Zealand and Canada.

The test has four sections:

Listening: 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

Reading: 60 minutes

Writing: 60 minutes

Speaking: 11–14 minutes

IELTS is a paper-based test, with four answer sheets – one for each section. The test is offered in two versions: Academic and General Training.

The Academic version is intended for people who want to study or train in an English-speaking country, and is widely accepted by universities and colleges.

The General Training version is intended for those who want to migrate to an English-speaking country, and is also accepted by a limited number of institutions and organizations in the UK, Australia, New Zealand and Canada.

The test has four sections:

Listening: 30 minutes (plus 10 minutes transfer time)

Reading: 60 minutes

Writing: 60 minutes

Speaking: 11–14 minutes

IELTS is a paper-based test, with four answer sheets – one for each section.

The Listening section consists of four items, each with three questions. Candidates are required to listen to a recording and answer questions on what they hear.

The Reading section consists of three items, each with three questions. Candidates are required to read texts and answer questions on what they have read.

The Writing section consists of two items, each with three questions. Candidates are required to write responses to the questions.

The Speaking section consists of three items, each with three questions. Candidates are required to speak on a given topic.

IELTS results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (lowest) to Band 9 (highest). Candidates receive a score for each section, and a band score for each skill.

The Listening, Reading and Writing sections are marked out of 40, and the Speaking section is marked out of 30. Band 9 is only awarded if the candidate achieves an overall score of Band 8 in all four sections.

IELTS is a paper-based test, with four answer sheets – one for each section.

The Listening section consists of four items, each with three questions. Candidates are required to listen to a recording and answer questions on what they hear.

The Reading section consists of three items, each with three questions. Candidates are required to read texts and answer questions on what they have read.

The Writing section consists of two items, each with three questions. Candidates are required to write responses to the questions.

The Speaking section consists of three items, each with three questions. Candidates are required to speak on a given topic.

IELTS results are reported on a nine-band scale, from Band 1 (lowest) to Band 9 (highest). Candidates receive a score for each section, and a band score for each skill.

The Listening, Reading and Writing sections are marked out of 40, and the Speaking section is marked out of 30. Band 9 is only awarded if the candidate achieves an overall score of Band 8 in all four sections.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider