145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện Reading IELTS – Practice Reading IELTS

Home - IELTS - Luyện Reading IELTS – Practice Reading IELTS

Luyện Reading IELTS – Practice Reading IELTS

Luyện Reading IELTS – Hướng dẫn và các bài tập để thực hành để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi IELTS Reading.

(English below)

Luyện Reading IELTS

Cho dù bạn đang làm bài kiểm tra đào tạo chung của IELTS HỌC TẬP hay IELTS, đọc luôn luôn là phần đầu tiên. Bạn sẽ có 60 phút để đọc ba hoặc bốn đoạn và trả lời 40 câu hỏi. Các đoạn văn sẽ ngày càng khó khăn hơn. Các câu hỏi cũng sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Bạn sẽ thấy một loạt các loại câu hỏi, bao gồm trắc nghiệm, câu trả lời ngắn, true/false/không được đưa ra và bảng, sơ đồ hoặc hoàn thành đồ thị. Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra một loạt các kỹ năng đọc, bao gồm:

· Skimming
· Quét
· Xác định quan điểm, tuyên bố và thái độ của nhà văn
· Hiểu ý nghĩa theo nghĩa đen cũng như ý nghĩa ngụ ý
· Hiểu những ý tưởng và chi tiết chính
· Vẽ suy luận và kết luận
· Theo một đối số

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS là thực hành đọc càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng đọc và cải thiện tốc độ và độ chính xác của bạn.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị:

· Đọc một loạt các văn bản, bao gồm tiểu thuyết, phi hư cấu và nội dung trực tuyến. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các phong cách viết khác nhau.
· Đọc các văn bản từ một loạt các nguồn, chẳng hạn như báo, tạp chí, trang web và sách. Điều này sẽ giúp bạn phát triển khả năng đọc các loại văn bản khác nhau.
· Cố gắng đọc ít nhất 30 phút mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn tăng tốc độ đọc và độ chính xác.
· Khi bạn đang đọc, hãy chú ý đến các từ, câu và đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu văn bản dễ dàng hơn.
· Thực hành lướt qua và quét các văn bản. Điều này sẽ giúp bạn tìm thấy thông tin cụ thể một cách nhanh chóng.
· Cố gắng đoán ý nghĩa của các từ và cụm từ mà bạn không biết. Điều này sẽ giúp bạn hiểu văn bản dễ dàng hơn.
· Sau khi bạn đã đọc một văn bản, hãy trả lời các câu hỏi. Điều này sẽ giúp bạn kiểm tra sự hiểu biết của bạn về văn bản.
· Thực hành đọc các văn bản tương tự như các văn bản mà bạn sẽ tìm thấy trong bài kiểm tra IELTS. Điều này sẽ giúp bạn làm quen với các loại văn bản mà bạn sẽ thấy trong bài kiểm tra.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Practice Reading IELTS

Whether you are taking the IELTS Academic or IELTS General Training test, reading is always the first section. You will have 60 minutes to read three or four passages and answer 40 questions. The passages will become progressively more difficult. The questions will also become progressively more difficult.

You will see a variety of question types, including multiple choice, short answer, true/false/not given, and table, diagram or graph completion. The questions are designed to test a range of reading skills, including:

· skimming
· scanning
· identifying writer’s views, claims and attitudes
· understanding literal meaning as well as implied meaning
· understanding main ideas and details
· drawing inferences and conclusions
· following an argument

The best way to prepare for the IELTS Reading test is to practise reading as much as possible. This will help you to develop your reading skills and improve your speed and accuracy.

Here are some tips to help you prepare:

· Read a variety of texts, including fiction, non-fiction and online content. This will help you to get used to different writing styles.
· Read texts from a range of sources, such as newspapers, magazines, websites and books. This will help you to develop your ability to read different types of texts.
· Try to read for at least 30 minutes every day. This will help you to increase your reading speed and accuracy.
· When you are reading, pay attention to the words, sentences and paragraphs. This will help you to understand the text more easily.
· Practice skimming and scanning texts. This will help you to find specific information quickly.
· Try to guess the meaning of words and phrases that you don’t know. This will help you to understand the text more easily.
· After you have read a text, answer the questions. This will help you to check your understanding of the text.
· Practice reading texts that are similar to the ones that you will find in the IELTS test. This will help you to get used to the types of texts that you will see in the test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider