145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Luyện Reading IELTS Online – Practice Reading IELTS Online

Home - IELTS - Luyện Reading IELTS Online – Practice Reading IELTS Online

Luyện Reading IELTS Online – Practice Reading IELTS Online

Luyện Reading IELTS Online – Học cách làm bài thi IELTS Reading hiệu quả với các bài tập và lời khuyên từ các giảng viên chuyên nghiệp.

(English below)

Luyện Reading IELTS Online

IELTS, hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra tiêu chuẩn quốc tế về trình độ tiếng Anh cho người nói tiếng Anh không bản địa. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge English Assignment, và được thành lập vào năm 1989.

IELTS được chấp nhận bởi hầu hết các tổ chức học thuật của Úc, Anh, Canada, Ailen, New Zealand và Nam Phi, bởi hơn 3.000 tổ chức học thuật ở Hoa Kỳ và bởi các tổ chức chuyên nghiệp khác nhau trên toàn thế giới. Hơn 3 triệu bài kiểm tra được thực hiện mỗi năm.

IELTS kiểm tra bốn kỹ năng ngôn ngữ: nghe, đọc, viết và nói. Bài kiểm tra nói là một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo IELTS được chứng nhận. Nó được thực hiện trong một phòng riêng và người làm thử nghiệm được đưa ra một chủ đề để nói về hai phút. Giám khảo sau đó sẽ hỏi các câu hỏi của người làm bài kiểm tra về cùng một chủ đề trong hai phút nữa. Bài kiểm tra được ghi lại.

Bài kiểm tra đọc được chia thành ba phần. Phần một chứa hai hoặc ba văn bản ngắn hoặc một số văn bản ngắn hơn, liên quan đến các chủ đề hàng ngày. Phần hai chứa hai văn bản, dài hơn và phức tạp hơn. Phần ba chứa một văn bản dài về một môn học hơn.

Bài kiểm tra viết được chia thành hai phần. Trong phần một, các trình thực hiện thử nghiệm được yêu cầu viết một báo cáo dựa trên một số thông tin trực quan (như biểu đồ hoặc đồ thị). Trong phần hai, những người tham gia thử nghiệm được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, lập luận hoặc vấn đề.

Những người tham gia thử nghiệm sẽ được cung cấp một giờ để hoàn thành bài kiểm tra đọc và một giờ để hoàn thành bài kiểm tra viết.

IELTS là một bài kiểm tra trên giấy. Bài kiểm tra được thực hiện trong một trung tâm thử nghiệm và các bài kiểm tra được đánh dấu bằng các điểm đánh dấu được đào tạo và đủ điều kiện của IELT. Người tham gia thử nghiệm sẽ nhận được điểm ban nhạc cho mỗi phần và điểm tổng thể.

IELTS không phải là một bài kiểm tra dễ dàng và điều quan trọng là phải chuẩn bị cho nó. Có một số cách để chuẩn bị cho IELTS, nhưng một trong những cách tốt nhất là thực hành kỹ năng đọc trong IELTS trực tuyến.

IELTS Online là một khóa học trực tuyến giúp người tham gia kiểm tra chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS. Khóa học được thiết kế để cải thiện kỹ năng đọc của người tham gia thử nghiệm. Nó cung cấp cho những người tham gia thử nghiệm một loạt các tài liệu đọc, bao gồm các văn bản từ nhiều nguồn đào tạo học thuật và nói chung. Khóa học cũng cung cấp cho người tham gia thử nghiệm một loạt các hoạt động để giúp họ cải thiện kỹ năng đọc.

IELTS Online là một khóa học tự nhịp độ và những người tham gia thử nghiệm có thể làm việc thông qua khóa học theo tốc độ của riêng họ. Khóa học có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Người tham gia kiểm tra có thể truy cập khóa học mọi lúc, mọi nơi.

IELTS Online là một cách giá cả phải chăng để chuẩn bị cho IELTS. Khóa học có giá chỉ $ 99 USD. Người tham gia thử nghiệm có thể trả tiền cho khóa học bằng thẻ tín dụng hoặc PayPal.

IELTS Online là một cách thuận tiện để chuẩn bị cho IELTS. Người tham gia kiểm tra có thể truy cập khóa học mọi lúc, mọi nơi. Tất cả những gì họ cần là một kết nối Internet.

IELTS Online là một cách hiệu quả để chuẩn bị cho IELTS. Khóa học được thiết kế để cải thiện kỹ năng đọc của người tham gia thử nghiệm. Nó cung cấp cho những người tham gia thử nghiệm một loạt các tài liệu đọc, bao gồm các văn bản từ nhiều nguồn đào tạo học thuật và nói chung. Khóa học cũng cung cấp cho người tham gia thử nghiệm một loạt các hoạt động để giúp họ cải thiện kỹ năng đọc.

IELTS Online là cách tốt nhất để chuẩn bị cho IELTS. Đó là một cách giá cả phải chăng, thuận tiện và hiệu quả để chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Practice Reading IELTS Online

IELTS, the International English Language Testing System, is an international standardized test of English language proficiency for non-native English language speakers. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge English Language Assessment, and was established in 1989.

IELTS is accepted by most Australian, British, Canadian, Irish, New Zealand and South African academic institutions, by over 3,000 academic institutions in the United States, and by various professional organizations across the world. More than 3 million tests are taken each year.

IELTS tests four language skills: listening, reading, writing and speaking. The Speaking test is a face-to-face interview with a certified IELTS Examiner. It is conducted in a private room and the test taker is given a topic to talk about for two minutes. The Examiner will then ask the test taker questions on the same topic for another two minutes. The test is recorded.

The Reading test is divided into three sections. Section one contains two or three short texts or several shorter texts, which deal with everyday topics. Section two contains two texts, which are longer and more complex. Section three contains one long text on a more academic subject.

The Writing test is divided into two sections. In section one, test takers are asked to write a report based on some visual information (such as charts or graphs). In section two, test takers are asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem.

Test takers will be given one hour to complete the Reading test and one hour to complete the Writing test.

IELTS is a paper-based test. The test is taken in a test centre and the test papers are marked by IELTS trained and qualified markers. Test takers will receive a band score for each section and an overall band score.

IELTS is not an easy test and it is important to prepare for it. There are a number of ways to prepare for IELTS, but one of the best ways is to practice reading IELTS online.

IELTS Online is an online course that helps test takers to prepare for the IELTS test. The course is designed to improve test takers’ reading skills. It provides test takers with a range of reading materials, including texts from a variety of academic and general training sources. The course also provides test takers with a range of activities to help them improve their reading skills.

IELTS Online is a self-paced course and test takers can work through the course at their own pace. The course is available 24 hours a day, 7 days a week. Test takers can access the course anytime, anywhere.

IELTS Online is an affordable way to prepare for IELTS. The course is priced at just $99 USD. Test takers can pay for the course using a credit card or PayPal.

IELTS Online is a convenient way to prepare for IELTS. Test takers can access the course anytime, anywhere. All they need is an internet connection.

IELTS Online is an effective way to prepare for IELTS. The course is designed to improve test takers’ reading skills. It provides test takers with a range of reading materials, including texts from a variety of academic and general training sources. The course also provides test takers with a range of activities to help them improve their reading skills.

IELTS Online is the best way to prepare for IELTS. It is an affordable, convenient and effective way to prepare for the IELTS test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider