145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Vocabulary – IELTS Writing vocabulary

Home - IELTS - IELTS Writing Vocabulary – IELTS Writing vocabulary

IELTS Writing Vocabulary – IELTS Writing vocabulary

IELTS Writing Vocabulary – Học từ vựng IELTS Writing với những kiến thức chuyên sâu giúp bạn luyện thi IELTS Writing hiệu quả.

(English below)

IELTS Writing Vocabulary

IELTS writing từ vựng

Cho dù ngữ pháp và dấu câu của bạn tốt đến đâu, bạn sẽ không ghi điểm cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS nếu bạn không có từ vựng mạnh mẽ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét một số từ vựng kỹ năng viết trong IELTS quan trọng nhất, bao gồm các từ được sử dụng để giới thiệu và kết nối các ý tưởng, cũng như các từ thường được sử dụng trong các câu hỏi tiểu luận.

Một trong những điều quan trọng nhất cần làm trước khi thử bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là đảm bảo rằng bạn có từ vựng mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là học các từ và cụm từ mới, và cũng nhận thức được những từ nào thường được sử dụng trong các câu hỏi tiểu luận.

Một cách để xây dựng vốn từ vựng của bạn là đọc càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ không chỉ đưa bạn đến với các từ mới, mà còn giúp bạn hiểu cách chúng được sử dụng trong ngữ cảnh. Một cách khác để xây dựng vốn từ vựng của bạn là sử dụng từ điển hoặc từ điển đồng nghĩa khi bạn bắt gặp một từ mới. Điều này sẽ giúp bạn hiểu ý nghĩa của từ này, cũng như cách sử dụng nó một cách chính xác.

Nó cũng quan trọng để nhận thức được những từ thường được sử dụng trong các câu hỏi tiểu luận. Những từ này được gọi là từ khóa và chúng thường chỉ ra loại câu trả lời được yêu cầu. Ví dụ, nếu một câu hỏi bài luận yêu cầu bạn ‘thảo luận về một vấn đề, có khả năng bạn sẽ cần phải viết về cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực của vấn đề. Nếu câu hỏi yêu cầu bạn so sánh hai điều, có khả năng bạn sẽ cần xác định cả điểm tương đồng và sự khác biệt giữa chúng.

Dưới đây là một số từ khóa quan trọng nhất được sử dụng trong các câu hỏi tiểu luận IELTS:

• Thảo luận: Viết về cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực của một vấn đề

• So sánh: Xác định cả điểm tương đồng và sự khác biệt giữa hai điều

• Độ tương phản: Xác định sự khác biệt giữa hai điều

• Đánh giá: đưa ra ý kiến ​​của bạn về giá trị của một cái gì đó

• Bình luận: Thể hiện sự từ chối của bạn về điều gì đó

• Biện minh: đưa ra lý do hoặc bằng chứng để hỗ trợ cho một cuộc tranh luận

• Phác thảo: Cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các điểm chính

• Tóm tắt: Cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về các điểm chính

Khi bạn đang thực hành các bài tiểu luận viết, điều quan trọng là sử dụng nhiều từ vựng khác nhau. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn đạt điểm cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS mà còn làm cho các bài luận của bạn thú vị hơn để đọc.

 

Tags: Writing, Vocabulary, IELTS

 


IELTS Writing vocabulary

IELTS Writing vocabulary

No matter how good your grammar and punctuation are, you will not score highly in the IELTS Writing test if you do not have a strong vocabulary. In this article, we will look at some of the most important IELTS Writing vocabulary, including words that are used to introduce and connect ideas, as well as words that are often used in essay questions.

One of the most important things to do before attempting the IELTS Writing test is to make sure that you have a strong vocabulary. This means learning new words and phrases, and also being aware of which words are often used in essay questions.

One way to build your vocabulary is to read as much as possible. This will not only expose you to new words, but will also help you to understand how they are used in context. Another way to build your vocabulary is to use a dictionary or thesaurus when you come across a new word. This will help you to understand the meaning of the word, as well as how to use it correctly.

It is also important to be aware of words that are often used in essay questions. These words are known as key words, and they usually indicate the type of answer that is required. For example, if an essay question asks you to ‘discuss’ an issue, it is likely that you will need to write about both the positive and negative aspects of the issue. If the question asks you to ‘compare’ two things, it is likely that you will need to identify both the similarities and the differences between them.

Here are some of the most important key words that are used in IELTS essay questions:

• Discuss: write about both the positive and negative aspects of an issue

• Compare: identify both the similarities and the differences between two things

• Contrast: identify the differences between two things

• Evaluate: give your opinion on the merits of something

• Criticise: express your disapproval of something

• Justify: give reasons or evidence to support an argument

• Outline: provide a brief summary of the main points

• Summarise: provide a concise summary of the main points

When you are practicing writing essays, it is important to use a variety of different vocabulary. This will not only help you to score highly in the IELTS Writing test, but will also make your essays more interesting to read.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider