145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Cấu trúc Viết – Writing task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Cấu trúc Viết – Writing task 2

IELTS Writing Task 2: Cấu trúc Viết – Writing task 2

IELTS Writing Task 2: Cấu trúc Viết – Hướng dẫn chuẩn bị và cấu trúc câu trả lời writing task 2 trong IELTS để đạt điểm cao hơn.

(English below)

IELTS Writing Task 2: Cấu trúc Viết

Task 2 trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là cái được gọi là ‘bài luận’. Bạn được đưa ra một quan điểm, một ý kiến ​​hoặc một vấn đề và được yêu cầu thảo luận về ‘mức độ mà bạn đồng ý hoặc không đồng ý’ hoặc ‘thảo luận về những lợi thế và bất lợi’. Nói cách khác, bạn phải nói sự thật, hợp lệ như thế nào, quan trọng như thế nào hoặc mức độ tốt. Bài luận có thể hơi hơn hoặc ít hơn 250 từ và bạn được cho 40 phút để viết nó.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách tiếp cận Task 2 trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

2. Lập kế hoạch nhanh trước khi bạn bắt đầu viết. Quyết định những điểm nào bạn sẽ đưa vào bài luận của bạn.

3. Viết giới thiệu. Đây phải là một hoặc hai câu trong đó bạn giới thiệu chủ đề và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

4. Viết cơ thể chính của bài luận của bạn. Mỗi đoạn nên đối phó với một điểm khác nhau.

5. Viết kết luận. Trong kết luận, bạn nên tóm tắt các điểm chính của mình và cho biết bạn có nghĩ rằng những lợi thế vượt xa những bất lợi hay ngược lại.

6. Hãy chắc chắn rằng bài luận của bạn được tổ chức tốt và có cấu trúc rõ ràng.

7. Sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và câu.

8. Kiểm tra chính tả, ngữ pháp và dấu câu của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing task 2

Task 2 in the IELTS Writing Test is what is called an ‘essay’. You are given a point of view, an opinion or a problem, and are asked to discuss the ‘extent to which you agree or disagree’ or to ‘discuss the advantages and disadvantages’. In other words, you have to say how true, how valid, how important, or how good something is. The essay can be slightly more than or slightly less than 250 words and you are given 40 minutes to write it.

Here are some tips on how to approach Task 2 in the IELTS Writing Test.

1. Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

2. Make a quick plan before you start writing. Decide which points you are going to include in your essay.

3. Write an introduction. This should be one or two sentences in which you introduce the topic and give your opinion.

4. Write the main body of your essay. Each paragraph should deal with a different point.

5. Write a conclusion. In the conclusion you should summarise your main points and say whether you think the advantages outweigh the disadvantages or vice versa.

6. Make sure your essay is well-organized and has a clear structure.

7. Use a range of vocabulary and sentence structures.

8. Check your spelling, grammar and punctuation.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider