145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS – Tìm Hiểu Về General IELTS và Academic – General IELTS and Academic

Home - IELTS - IELTS – Tìm Hiểu Về General IELTS và Academic – General IELTS and Academic

IELTS – Tìm Hiểu Về General IELTS và Academic – General IELTS and Academic

IELTS – Tìm Hiểu Về General IELTS và Academic – Tìm hiểu về khái niệm của IELTS, và cách thức áp dụng General IELTS và Academic để đạt được thành công trong kỳ thi.

(English below)

IELTS – Tìm Hiểu Về General IELTS và Academic

Có hai loại bài kiểm tra IELTS: bài kiểm tra học thuật và bài kiểm tra đào tạo chung.

Bài kiểm tra học thuật dành cho những người muốn học tại trường đại học hoặc làm việc trong một lĩnh vực chuyên nghiệp, nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Bài kiểm tra đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh (Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh) hoặc những người cần làm một công việc mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp.

Bài kiểm tra IELTS có bốn phần: đọc, viết, nghe và nói. Tất cả bốn phần được thực hiện trong cùng một ngày, từng phần khác.

Tổng thời gian kiểm tra là 2 giờ 45 phút.

Đọc:

Phần đọc bao gồm ba đoạn với tổng số 40 câu hỏi. Các đoạn văn được lấy từ sách, tạp chí, tạp chí và báo chí. Tất cả chúng đều được viết cho một đối tượng không chuyên nghiệp và dựa trên các chủ đề học thuật quan tâm chung.

Bạn sẽ có một giờ để đọc các đoạn văn và trả lời các câu hỏi.

Viết:

Phần viết bao gồm hai nhiệm vụ.

Task 1 là một báo cáo. Bạn sẽ được cung cấp một biểu đồ, bảng, biểu đồ hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt hoặc giải thích thông tin bằng từ ngữ của bạn. Bạn nên viết ít nhất 150 từ.

Task 2 là một bài luận. Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại quan điểm, tranh luận hoặc vấn đề. Bạn nên viết ít nhất 250 từ.

Lắng nghe:

Phần nghe bao gồm bốn đoạn độc thoại và cuộc trò chuyện được ghi lại. Các bản ghi âm được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đài phát thanh, TV, phim, bài phát biểu và bài giảng.

Bạn sẽ có 30 phút để nghe các bản ghi âm và trả lời các câu hỏi.

Nói:

Phần nói bao gồm ba phần.

Trong Phần 1, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về bản thân và cuộc sống hàng ngày của bạn.

Trong Phần 2, bạn sẽ được cung cấp một chủ đề và được yêu cầu nói trong một đến hai phút.

Trong Phần 3, bạn sẽ được hỏi thêm câu hỏi về chủ đề trong Phần 2. Những câu hỏi này sẽ cho bạn cơ hội thảo luận về các vấn đề và ý tưởng trừu tượng hơn.

Tổng thời gian kiểm tra cho phần nói là 11-14 phút.

 

Tags: IELTS

 


General IELTS and Academic

There are two types of IELTS test: the Academic test and the General Training test.

The Academic test is for people who want to study at university or work in a professional field where English is the language of communication. The General Training test is for people who want to migrate to an English-speaking country (Australia, Canada, New Zealand, the UK) or who need to do a job where English is the language of communication.

The IELTS test has four sections: Reading, Writing, Listening and Speaking. All four sections are taken on the same day, one after the other.

The total test time is 2 hours and 45 minutes.

Reading:

The Reading section comprises three passages with a total of 40 questions. The passages are taken from books, journals, magazines and newspapers. They are all written for a non-specialist audience and are on academic topics of general interest.

You will have one hour to read the passages and answer the questions.

Writing:

The Writing section comprises two tasks.

Task 1 is a report. You will be given a graph, table, chart or diagram and asked to describe, summarise or explain the information in your own words. You should write at least 150 words.

Task 2 is an essay. You will be asked to write an essay in response to a point of view, argument or problem. You should write at least 250 words.

Listening:

The Listening section comprises four recorded monologues and conversations. The recordings are taken from a variety of sources, including the radio, TV, films, speeches and lectures.

You will have 30 minutes to listen to the recordings and answer the questions.

Speaking:

The Speaking section comprises three parts.

In Part 1, you will answer questions about yourself and your everyday life.

In Part 2, you will be given a topic and asked to speak for one to two minutes.

In Part 3, you will be asked further questions about the topic in Part 2. These questions will give you the opportunity to discuss more abstract issues and ideas.

The total test time for the Speaking section is 11-14 minutes.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider