145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2: Cách làm bài – How to do IELTS Writing Task 2

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2: Cách làm bài – How to do IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Cách làm bài – How to do IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2: Cách làm bài – Tìm hiểu cách viết bài làm IELTS Writing Task 2 để nâng cao kỹ năng Tiếng Anh của bạn!

(English below)

IELTS Writing Task 2: Cách làm bài

IELTS writing task 2 là một câu hỏi tiểu luận yêu cầu bạn thảo luận về một vấn đề hoặc chủ đề cụ thể. Câu hỏi bài luận sẽ cung cấp cho bạn hai mặt của một cuộc tranh luận, và bạn sẽ cần phải thảo luận về cả hai mặt và sau đó đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Để làm tốt nhiệm vụ này, bạn cần có khả năng viết một bài luận rõ ràng và được tổ chức tốt. Bạn cũng sẽ cần sử dụng nhiều cấu trúc từ vựng và câu.

Dưới đây là một số lời khuyên về cách thực hiện nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2:

1. Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu nó.

2. Quyết định phía nào của đối số bạn đồng ý.

3. Lập danh sách các điểm bạn muốn thực hiện.

4. Tổ chức bài luận của bạn thành các đoạn văn. Mỗi đoạn nên thảo luận về một điểm.

5. Sử dụng nhiều cấu trúc từ vựng và câu trong bài luận của bạn.

6. Đọc lại bài luận của bạn cho bất kỳ sai lầm.

IELTS writing task 2 có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu bạn làm theo những lời khuyên này, bạn sẽ có thể làm điều đó tốt.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to do IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 2 is an essay question that asks you to discuss a particular issue or topic. The essay question will give you two sides of an argument, and you will need to discuss both sides and then give your own opinion.

To do well on this task, you need to be able to write a clear and well-organized essay. You will also need to use a variety of vocabulary and sentence structures.

Here are some tips on how to do IELTS Writing Task 2:

1. Read the question carefully and make sure you understand it.

2. Decide which side of the argument you agree with.

3. Make a list of the points you want to make.

4. Organize your essay into paragraphs. Each paragraph should discuss one point.

5. Use a variety of vocabulary and sentence structures in your essay.

6. Proofread your essay for any mistakes.

IELTS Writing Task 2 can be a difficult task, but if you follow these tips, you will be able to do it well.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider