145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 2 Các Dạng – IELTS Writing task 2 types

Home - IELTS - IELTS Writing Task 2 Các Dạng – IELTS Writing task 2 types

IELTS Writing Task 2 Các Dạng – IELTS Writing task 2 types

IELTS Writing Task 2 Các Dạng – Học các dạng của IELTS Writing Task 2 và cải thiện kỹ năng viết của bạn để đạt điểm cao hơn!

(English below)

IELTS Writing Task 2 Các Dạng

Có nhiều loại câu hỏi tiểu luận khác nhau có thể được hỏi trong phần Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 của bài kiểm tra. Để được chuẩn bị cho tất cả chúng, điều quan trọng là phải hiểu những gì mỗi loại đang yêu cầu bạn làm.

Loại đầu tiên là bài luận ý kiến. Trong loại bài luận này, bạn sẽ được yêu cầu nêu ý kiến ​​của bạn về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ cần hỗ trợ ý kiến ​​của bạn với bằng chứng từ kinh nghiệm của chính bạn hoặc từ các nguồn khác.

Loại thứ hai là bài luận thảo luận. Trong loại bài luận này, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về cả hai mặt của một vấn đề. Bạn sẽ cần phải trình bày cả hai mặt của đối số một cách công bằng và khách quan.

Loại thứ ba là bài luận vấn đề và giải pháp. Trong loại bài luận này, bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về một vấn đề và sau đó đưa ra một giải pháp. Bạn sẽ cần hỗ trợ ý tưởng của bạn với bằng chứng.

Loại thứ tư là bài luận câu hỏi trực tiếp. Trong loại bài luận này, bạn sẽ được đưa ra một câu hỏi trực tiếp để trả lời. Bạn sẽ cần trả lời trực tiếp câu hỏi và hỗ trợ câu trả lời của bạn với bằng chứng.

Loại thứ năm là bài tiểu luận câu hỏi kép. Trong loại bài luận này, bạn sẽ được yêu cầu trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên sẽ là một câu hỏi ý kiến ​​và câu hỏi thứ hai sẽ là một câu hỏi thảo luận. Bạn sẽ cần trả lời trực tiếp cả hai câu hỏi và hỗ trợ câu trả lời của bạn với bằng chứng.

Hiểu về các loại câu hỏi tiểu luận khác nhau có thể được hỏi trong phần Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 của bài kiểm tra.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS Writing task 2 types

There are many different types of essay questions that can be asked in the IELTS Writing task 2 section of the exam. In order to be prepared for all of them, it is important to understand what each type is asking you to do.

The first type is the opinion essay. In this type of essay, you will be asked to state your opinion on a particular topic. You will need to support your opinion with evidence from your own experience or from other sources.

The second type is the discussion essay. In this type of essay, you will be asked to discuss both sides of an issue. You will need to present both sides of the argument fairly and objectively.

The third type is the problem and solution essay. In this type of essay, you will be asked to discuss a problem and then offer a solution. You will need to support your ideas with evidence.

The fourth type is the direct question essay. In this type of essay, you will be given a direct question to answer. You will need to answer the question directly and support your answer with evidence.

The fifth type is the double question essay. In this type of essay, you will be asked to answer two questions. The first question will be an opinion question and the second will be a discussion question. You will need to answer both questions directly and support your answers with evidence.

understanding of the different types of essay questions that can be asked on the IELTS Writing task 2 section of the exam.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider