145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Tổng hợp từ vựng hữu ích – Vocabulary for Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Tổng hợp từ vựng hữu ích – Vocabulary for Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Tổng hợp từ vựng hữu ích – Vocabulary for Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 – Tổng hợp từ vựng hữu ích – Hãy tham khảo từ vựng hữu ích để hoàn thành bài viết IELTS Writing Task 1 của bạn với điểm cao hơn!

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Tổng hợp từ vựng hữu ích

Trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, Task 1, bạn sẽ được yêu cầu viết báo cáo 150 từ dựa trên thông tin có trong một hoặc hai sơ đồ trực quan, chẳng hạn như biểu đồ thanh, biểu đồ dòng, biểu đồ hình tròn hoặc bảng.

Để làm điều này một cách hiệu quả, bạn cần có một loạt từ vựng tốt để mô tả thông tin trong các sơ đồ. Từ vựng này sẽ cho phép bạn viết một báo cáo rõ ràng, được tổ chức tốt và dễ đọc.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn xây dựng từ vựng của mình cho IELTS writing task 1:

1. Sử dụng nhiều cấu trúc câu khác nhau

Nếu bạn sử dụng cùng một cấu trúc câu trong suốt bài luận của mình, nó sẽ trở nên đơn điệu và khó đọc. Để tránh điều này, thay đổi độ dài và các loại câu bạn sử dụng.

Ví dụ: bạn có thể sử dụng các câu đơn giản để giới thiệu sơ đồ và sau đó sử dụng các câu phức để mô tả thông tin chi tiết hơn.

2. Sử dụng từ vựng cụ thể

Khi bạn đang mô tả một sơ đồ, điều quan trọng là sử dụng từ vựng cụ thể. Điều này sẽ làm cho bài luận của bạn thú vị hơn để đọc và sẽ giúp bạn tránh sử dụng khái quát.

Ví dụ, thay vì nói rằng biểu đồ thanh cho thấy doanh số của một công ty trong một khoảng thời gian, bạn có thể nói rằng Biểu đồ thanh cho thấy doanh số của Công ty X từ tháng 1 đến tháng 6.

3. Sử dụng các từ và cụm từ liên kết

Liên kết các từ và cụm từ được sử dụng để kết nối các ý tưởng và để làm cho bài viết của bạn trôi chảy hơn.

Một số từ và cụm từ liên kết hữu ích cho IELTS writing task 1 bao gồm:

– Thứ nhất, thứ hai, thứ ba
– Ngoài ra, hơn nữa, hơn nữa,
– Tuy nhiên, mặt khác,

4. Sử dụng từ đồng nghĩa

Khi bạn đang viết bài luận của mình, hãy cố gắng sử dụng các từ đồng nghĩa để tránh lặp lại cùng một từ. Điều này sẽ làm cho bài luận của bạn thú vị hơn để đọc và sẽ giúp tăng điểm từ vựng của bạn.

Ví dụ, thay vì nói rằng biểu đồ dòng cho thấy xu hướng của thị trường chứng khoán, bạn có thể nói rằng biểu đồ dòng cho thấy sự chuyển động của thị trường chứng khoán.

5. Sử dụng từ điển

Nếu bạn không chắc chắn về ý nghĩa của một từ, hãy tìm nó trong một từ điển. Điều này sẽ giúp bạn tránh mắc lỗi trong bài luận và cũng sẽ giúp bạn học những từ mới.

Tôi hy vọng những lời khuyên này là hữu ích. Hãy nhớ rằng, bạn càng thực hành, bạn sẽ càng trở nên tốt hơn khi sử dụng một loạt các từ vựng trong bài viết của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Vocabulary for Writing Task 1

In the IELTS Writing Test, Task 1, you will be asked to write a 150-word report based on information contained in one or two visual diagrams, such as bar charts, line graphs, pie charts, or tables.

To do this effectively, you need to have a good range of vocabulary to describe the information in the diagrams. This vocabulary will enable you to write a report that is clear, well-organized, and easy to read.

Here are some tips to help you build your vocabulary for IELTS Writing Task 1:

1. Use a variety of sentence structures

If you use the same sentence structure throughout your essay, it will become monotonous and difficult to read. To avoid this, vary the lengths and types of sentences you use.

For example, you could use simple sentences to introduce the diagram and then use complex sentences to describe the information in more detail.

2. Use specific vocabulary

When you are describing a diagram, it is important to use specific vocabulary. This will make your essay more interesting to read and will help you to avoid using generalizations.

For example, instead of saying “The bar chart shows the sales of a company over a period of time”, you could say “The bar chart shows the sales of Company X from January to June”.

3. Use linking words and phrases

Linking words and phrases are used to connect ideas and to make your writing flow more smoothly.

Some useful linking words and phrases for IELTS Writing Task 1 include:

– Firstly, secondly, thirdly…
– In addition, furthermore, moreover…
– However, nevertheless, on the other hand…

4. Use synonyms

When you are writing your essay, try to use synonyms to avoid repeating the same words. This will make your essay more interesting to read and will help to increase your vocabulary score.

For example, instead of saying “The line graph shows the trend of the stock market”, you could say “The line graph shows the movement of the stock market”.

5. Use a dictionary

If you are unsure of the meaning of a word, look it up in a dictionary. This will help you to avoid making mistakes in your essay and will also help you to learn new words.

I hope these tips are helpful. Remember, the more you practice, the better you will become at using a wide range of vocabulary in your writing.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider