145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Sample Sentences in Vietnamese – Sentence patterns in IELTS Writing Task 1

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Sample Sentences in Vietnamese – Sentence patterns in IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 Sample Sentences in Vietnamese – Sentence patterns in IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 Sample Sentences in Vietnamese – Find out the best examples of IELTS Writing Task 1 sentences in Vietnamese for a better score in your IELTS exam.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Sample Sentences in Vietnamese

IELTS writing task 1 yêu cầu bạn viết tối thiểu 250 từ. Các mẫu câu bạn cần sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại dữ liệu bạn được đưa ra. Dưới đây là một số mẫu câu phổ biến cho các loại dữ liệu khác nhau:

1. Khái quát chung

Khi bạn được cung cấp dữ liệu dưới dạng biểu đồ, bảng hoặc biểu đồ, bạn sẽ cần viết một câu tổng quan. Câu này sẽ cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về các xu hướng, mẫu hoặc tính năng chính trong dữ liệu.

Dưới đây là một ví dụ tổng quan câu cho biểu đồ dòng:

Biểu đồ dòng minh họa những thay đổi về giá trung bình của các ngôi nhà ở Anh từ năm 2007 đến 2017.

2. So sánh

Khi bạn được yêu cầu so sánh dữ liệu, bạn sẽ cần sử dụng ngôn ngữ so sánh. Điều này có nghĩa là sử dụng các từ và cụm từ như “lớn hơn”, “nhỏ hơn”, “cao hơn”, “thấp hơn” và “giống như”.

Dưới đây là một câu so sánh ví dụ cho biểu đồ thanh:

Biểu đồ thanh cho thấy số người sử dụng phương tiện giao thông công cộng ở Sydney lớn hơn số người sử dụng phương tiện giao thông tư nhân.

3. Thay đổi

Khi bạn được yêu cầu mô tả các thay đổi, bạn sẽ cần sử dụng ngôn ngữ thay đổi. Điều này có nghĩa là sử dụng các từ và cụm từ như “tăng”, “giảm”, “tăng”, “mùa thu” và “dao động”.

Dưới đây là một câu ví dụ mô tả các thay đổi cho biểu đồ dòng:

Biểu đồ dòng minh họa xu hướng thay đổi về số lượng khách truy cập đến Vương quốc Anh từ năm 2000 đến 2016. Có sự gia tăng mạnh giữa năm 2000 đến 2003, sau đó là giảm dần cho đến năm 2007. Số lượng khách truy cập sau đó tăng trở lại cho đến năm 2011, trước khi giảm Một chút và còn lại ổn định cho đến năm 2016.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Sentence patterns in IELTS Writing Task 1

IELTS Writing Task 1 requires you to write a minimum of 250 words. The sentence patterns you need to use will depend on the type of data you are given. Here are some common sentence patterns for different types of data:

1. Overview

When you are given data in the form of a graph, table, or chart, you will need to write an overview sentence. This sentence should give the reader an overview of the main trends, patterns, or features in the data.

Here is an example overview sentence for a line graph:

The line graph illustrates the changes in the average price of houses in the UK from 2007 to 2017.

2. Comparisons

When you are asked to compare data, you will need to use comparative language. This means using words and phrases such as “greater than”, “less than”, “higher than”, “lower than”, and “the same as”.

Here is an example comparison sentence for a bar chart:

The bar chart shows that the number of people using public transport in Sydney is greater than the number of people using private transport.

3. Changes

When you are asked to describe changes, you will need to use language of change. This means using words and phrases such as “increase”, “decrease”, “rise”, “fall”, and “fluctuate”.

Here is an example sentence describing changes for a line graph:

The line graph illustrates the changing trend in the number of visitors to the UK from 2000 to 2016. There was a sharp increase between 2000 and 2003, followed by a gradual decrease until 2007. The number of visitors then rose again until 2011, before falling slightly and remaining steady until 2016.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider