145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 – Cách làm biểu đồ cột – How to do Writing Task 1 Bar Chart

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 – Cách làm biểu đồ cột – How to do Writing Task 1 Bar Chart

IELTS Writing Task 1 – Cách làm biểu đồ cột – How to do Writing Task 1 Bar Chart

IELTS Writing Task 1 – Cách làm biểu đồ cột – Hướng dẫn bạn cách làm Writing Task 1 trong kỳ thi IELTS với biểu đồ cột.

(English below)

IELTS Writing Task 1 – Cách làm biểu đồ cột

Biểu đồ thanh 1 của IELTS writing yêu cầu bạn viết báo cáo về một bộ dữ liệu. Dữ liệu sẽ được trình bày dưới dạng biểu đồ thanh và bạn sẽ cần mô tả thông tin bằng từ ngữ của bạn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, bạn sẽ cần hiểu cách đọc và giải thích các biểu đồ thanh. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện việc này, và cũng sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách viết một báo cáo có điểm cao.

Đọc biểu đồ thanh

Khi bạn nhìn vào biểu đồ thanh, điều đầu tiên bạn cần làm là xác định các phần khác nhau của biểu đồ. Biểu đồ thanh trên có các phần sau:

Tiêu đề: Điều này cho bạn biết biểu đồ là gì. Trong trường hợp này, tiêu đề là “thu nhập hộ gia đình ở Anh.”

Trục X: Đây là trục ngang và nó cho bạn biết những gì các thanh khác nhau thể hiện. Trong trường hợp này, trục x được dán nhãn “thu nhập (GBP mỗi tuần).”

Trục Y: Đây là trục thẳng đứng và nó cho bạn biết có bao nhiêu người trong mỗi loại. Trong trường hợp này, trục y được dán nhãn “số hộ gia đình”.

Các thanh: Đây là các thanh đại diện cho dữ liệu. Mỗi thanh có một nhãn cho bạn biết những gì nó đại diện.

Bây giờ bạn đã biết các phần khác nhau của biểu đồ, bạn có thể bắt đầu giải thích dữ liệu. Điều đầu tiên bạn cần làm là xác định xu hướng tổng thể. Trong trường hợp này, xu hướng chung là thu nhập hộ gia đình đã tăng theo thời gian.

Điều tiếp theo bạn cần làm là nhìn vào các thanh riêng lẻ và so sánh chúng với nhau. Bạn có thể thấy rằng thu nhập cho tất cả các hộ gia đình đã tăng từ năm 2001 đến 2011. Tuy nhiên, mức tăng lớn nhất là đối với các hộ gia đình trong khung thu nhập hàng đầu.

Cuối cùng, bạn cần xem xét dữ liệu trong bối cảnh của trục y. Điều này sẽ cho bạn một ý tưởng tốt hơn về có bao nhiêu người trong mỗi khung thu nhập. Ví dụ, bạn có thể thấy rằng có nhiều hộ gia đình trong khung thu nhập thấp hơn so với các khung thu nhập cao hơn.

Viết báo cáo

Bây giờ bạn đã biết cách diễn giải dữ liệu, bạn có thể bắt đầu viết báo cáo của mình. Hãy nhớ rằng bạn cần viết ít nhất 150 từ và bạn nên đặt mục tiêu viết khoảng 250 từ.

Đây là một báo cáo mẫu mà bạn có thể viết:

Biểu đồ thanh hiển thị dữ liệu về thu nhập hộ gia đình ở Anh từ năm 2001 đến 2011. Xu hướng chung là thu nhập hộ gia đình đã tăng theo thời gian.

Nhìn vào các thanh riêng lẻ, chúng ta có thể thấy rằng thu nhập cho tất cả các hộ gia đình đã tăng từ năm 2001 đến 2011. Tuy nhiên, mức tăng lớn nhất là đối với các hộ gia đình trong khung thu nhập hàng đầu.

Về mặt trục y, chúng ta có thể thấy rằng có nhiều hộ gia đình trong khung thu nhập thấp hơn so với khung thu nhập cao hơn.

Nhìn chung, dữ liệu cho thấy thu nhập hộ gia đình đã tăng theo thời gian, với sự gia tăng lớn nhất xảy ra đối với các hộ gia đình trong khung thu nhập hàng đầu.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to do Writing Task 1 Bar Chart

The IELTS Writing Task 1 bar chart asks you to write a report about a set of data. The data will be presented in the form of a bar chart, and you will need to describe the information in your own words.

To do this task well, you will need to understand how to read and interpret bar charts. This guide will show you how to do this, and will also give you some tips on how to write a high-scoring report.

Reading a bar chart

When you look at a bar chart, the first thing you need to do is identify the different parts of the chart. The bar chart above has the following parts:

The title: This tells you what the chart is about. In this case, the title is “Household income in the UK.”

The x-axis: This is the horizontal axis, and it tells you what the different bars represent. In this case, the x-axis is labeled “Income (GBP per week).”

The y-axis: This is the vertical axis, and it tells you how many people are in each category. In this case, the y-axis is labeled “Number of households.”

The bars: These are the bars that represent the data. Each bar has a label that tells you what it represents.

Now that you know the different parts of the chart, you can start to interpret the data. The first thing you need to do is identify the overall trend. In this case, the overall trend is that household income has increased over time.

The next thing you need to do is look at the individual bars and compare them to each other. You can see that the income for all households has increased from 2001 to 2011. However, the biggest increase has been for households in the top income bracket.

Finally, you need to look at the data in the context of the y-axis. This will give you a better idea of how many people are in each income bracket. For example, you can see that there are more households in the lower income brackets than in the higher income brackets.

Writing a report

Now that you know how to interpret the data, you can start writing your report. Remember that you need to write at least 150 words, and you should aim to write around 250 words.

Here is a sample report that you could write:

The bar chart shows data on household income in the UK from 2001 to 2011. The overall trend is that household income has increased over time.

Looking at the individual bars, we can see that the income for all households has increased from 2001 to 2011. However, the biggest increase has been for households in the top income bracket.

In terms of the y-axis, we can see that there are more households in the lower income brackets than in the higher income brackets.

Overall, the data shows that household income has increased over time, with the biggest increases happening for households in the top income bracket.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider