145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết – How to write Writing Task 1 Bar Chart

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết – How to write Writing Task 1 Bar Chart

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết – How to write Writing Task 1 Bar Chart

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết – Học cách sử dụng biểu đồ cột để trả lời câu hỏi Writing Task 1 của IELTS, bao gồm các bài học và bài tập về cách viết.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết

Bạn có cảm thấy khó khăn khi viết một bài luận về nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS cao điểm cao không? Đừng lo lắng, trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm điều đó.

Điều đầu tiên bạn cần làm là hiểu những gì người kiểm tra đang tìm kiếm. Họ sẽ tìm kiếm bốn điều:

Thành tích nhiệm vụ: Đây là liệu bạn có trả lời đúng câu hỏi hay không.

Sự gắn kết và gắn kết: Đây là liệu bài luận của bạn có dòng chảy tốt và dễ đọc.

Tài nguyên từ vựng: Đây là liệu bạn đã sử dụng một loạt các từ vựng.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác: Đây là liệu bạn đã sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp và mắc một vài sai lầm.

Bây giờ, hãy để Lôi nhìn vào từng chi tiết này và xem cách bạn có thể cải thiện điểm số của mình.

Thành tích công việc

Để có được điểm số cao cho thành tích nhiệm vụ, bạn cần chắc chắn rằng bạn trả lời tất cả các phần của câu hỏi. Ví dụ: nếu câu hỏi yêu cầu bạn mô tả hai tính năng, hãy chắc chắn rằng bạn mô tả hai tính năng.

Nếu câu hỏi yêu cầu bạn so sánh hai điều, hãy chắc chắn rằng bạn so sánh chúng. Và nếu câu hỏi yêu cầu bạn thảo luận về một xu hướng, hãy chắc chắn rằng bạn thảo luận về xu hướng.

Để làm điều này, bạn cần đọc cẩn thận câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu bạn yêu cầu bạn làm gì. Nếu bạn không chắc chắn, hãy hỏi một giáo viên hoặc một người có kinh nghiệm ở IELTS.

Gắn kết và sự gắn kết

Để có được điểm số cao cho sự gắn kết và sự gắn kết, bạn cần đảm bảo bài luận của bạn chảy tốt. Điều này có nghĩa là nó dễ dàng cho người kiểm tra đọc và làm theo.

Để làm điều này, bạn cần sử dụng một loạt các từ và cụm từ liên kết. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các từ và cụm từ như ‘thứ nhất,’ thứ hai, ’, ngoài ra,’ cuối cùng, ’hơn nữa, và’ tuy nhiên.

Bạn cũng cần sử dụng các đại từ như ‘nó,’ họ, và những người này để liên kết các ý tưởng của bạn với nhau.

Tài nguyên từ vựng

Để có được điểm số cao cho tài nguyên từ vựng, bạn cần sử dụng một loạt các từ vựng. Điều này có nghĩa là sử dụng nhiều từ và cụm từ khác nhau, không chỉ lặp đi lặp lại cùng một từ.

Để làm điều này, bạn cần học một số từ vựng mới. Một cách tốt để làm điều này là đọc một loạt các văn bản khác nhau, cả bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ của bạn.

Khi bạn bắt gặp một từ hoặc cụm từ mới, hãy ghi chú nó và cố gắng sử dụng nó trong bài viết của riêng bạn.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác

Để có được điểm số cao cho phạm vi ngữ pháp và độ chính xác, bạn cần sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp khác nhau và phạm một vài sai lầm.

Để làm điều này, bạn cần học một số cấu trúc ngữ pháp mới. Một cách tốt để làm điều này là đọc một loạt các văn bản khác nhau, cả bằng tiếng Anh và bằng ngôn ngữ của bạn.

Khi bạn bắt gặp một cấu trúc ngữ pháp mới, hãy ghi chú nó và cố gắng sử dụng nó trong bài viết của riêng bạn.

Bạn cũng cần phải cẩn thận với chính tả và ngữ pháp của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc lại bài luận của bạn một cách cẩn thận trước khi bạn gửi nó.

Bây giờ bạn đã biết những gì người kiểm tra đang tìm kiếm, hãy để Lôi nhìn vào cách viết một bài tiểu luận biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ Biểu đồ 1 Biểu đồ của IELTS có điểm cao.

Điều đầu tiên bạn cần làm là nhìn vào câu hỏi và biểu đồ cẩn thận và quyết định các tính năng chính là gì. Sau đó, bạn cần quyết định cách bạn sẽ tổ chức bài luận của mình.

Một cách để làm điều này là mô tả chi tiết tính năng đầu tiên và sau đó mô tả chi tiết tính năng thứ hai. Hoặc bạn có thể mô tả hai tính năng cùng nhau và sau đó thảo luận về xu hướng.

Một khi bạn đã quyết định làm thế nào bạn sẽ tổ chức bài luận của mình, bạn cần viết phần giới thiệu của mình. Trong phần giới thiệu của bạn, bạn cần viết một câu diễn giải câu hỏi và nêu ý kiến ​​của bạn.

Ví dụ: nếu câu hỏi là về tỷ lệ phần trăm của những người sử dụng các loại vận chuyển khác nhau để đi làm, bạn có thể viết một cái gì đó như thế này:

Biểu đồ thanh so sánh tỷ lệ phần trăm của những người sử dụng các loại vận chuyển khác nhau để làm việc ở bốn quốc gia khác nhau.

Trong các đoạn văn cơ thể của bạn, bạn cần mô tả các tính năng một cách chi tiết. Bạn có thể làm điều này bằng cách sử dụng các số từ biểu đồ, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn cũng sử dụng các từ của riêng bạn.

Ví dụ: nếu câu hỏi là về tỷ lệ phần trăm của những người sử dụng các loại vận chuyển khác nhau để đi làm, bạn có thể viết một cái gì đó như thế này:

Biểu đồ thanh so sánh tỷ lệ phần trăm của những người sử dụng các loại vận chuyển khác nhau để làm việc ở bốn quốc gia khác nhau.

Trong kết luận của bạn, bạn cần tóm tắt các điểm chính của bài luận và nêu ý kiến ​​của bạn.

Đây là một kết luận ví dụ:

Nhìn chung, có thể thấy rằng hình thức vận chuyển phổ biến nhất để đi làm là bằng ô tô, tiếp theo là giao thông công cộng. Hình thức vận chuyển ít phổ biến nhất là bằng xe đạp.

Vì vậy, ở đó bạn có nó, một hướng dẫn từng bước để viết một bài luận biểu đồ đánh giá cao của IELTS IELTS. Chỉ cần nhớ đọc kỹ câu hỏi, tổ chức tốt bài luận của bạn và sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và ngữ pháp.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write Writing Task 1 Bar Chart

Are you finding it difficult to write a high-scoring IELTS Writing Task 1 bar chart essay? Don’t worry, in this article we will show you how to do it.

The first thing you need to do is understand what the examiner is looking for. They will be looking for four things:

Task Achievement: This is whether you have answered the question properly.

Coherence and Cohesion: This is whether your essay flows well and is easy to read.

Lexical Resource: This is whether you have used a wide range of vocabulary.

Grammatical Range and Accuracy: This is whether you have used a range of grammar structures and made few mistakes.

Now let’s look at each of these in more detail and see how you can improve your score.

Task Achievement

To get a high score for task achievement, you need to make sure you answer all parts of the question. For example, if the question asks you to describe two features, make sure you describe two features.

If the question asks you to compare two things, make sure you compare them. And if the question asks you to discuss a trend, make sure you discuss the trend.

To do this, you need to read the question carefully and make sure you understand what it is asking you to do. If you’re not sure, ask a teacher or someone who is experienced in IELTS.

Coherence and Cohesion

To get a high score for coherence and cohesion, you need to make sure your essay flows well. This means it is easy for the examiner to read and follow.

To do this, you need to use a range of linking words and phrases. For example, you can use words and phrases like ‘firstly’, ‘secondly’, ‘in addition’, ‘finally’, ‘moreover’, and ‘however’.

You also need to use pronouns like ‘it’, ‘they’, and ‘these’ to link your ideas together.

Lexical Resource

To get a high score for lexical resource, you need to use a wide range of vocabulary. This means using a variety of different words and phrases, not just repeating the same words over and over again.

To do this, you need to learn some new vocabulary. A good way to do this is to read a variety of different texts, both in English and in your own language.

When you come across a new word or phrase, make a note of it and try to use it in your own writing.

Grammatical Range and Accuracy

To get a high score for grammatical range and accuracy, you need to use a range of different grammar structures and make few mistakes.

To do this, you need to learn some new grammar structures. A good way to do this is to read a variety of different texts, both in English and in your own language.

When you come across a new grammar structure, make a note of it and try to use it in your own writing.

You also need to be careful of your spelling and grammar. Make sure you proofread your essay carefully before you submit it.

Now that you know what the examiner is looking for, let’s look at how to write a high-scoring IELTS Writing Task 1 bar chart essay.

The first thing you need to do is look at the question and the chart carefully and decide what the main features are. Then you need to decide how you are going to organise your essay.

One way to do this is to describe the first feature in detail and then describe the second feature in detail. Or you could describe the two features together and then discuss the trend.

Once you have decided how you are going to organise your essay, you need to write your introduction. In your introduction, you need to write a sentence that paraphrases the question and states your opinion.

For example, if the question is about the percentage of people who use different types of transport to get to work, you could write something like this:

The bar chart compares the percentage of people who use different types of transport to get to work in four different countries.

In your body paragraphs, you need to describe the features in detail. You can do this using numbers from the chart, but make sure you also use your own words.

For example, if the question is about the percentage of people who use different types of transport to get to work, you could write something like this:

The bar chart compares the percentage of people who use different types of transport to get to work in four different countries.

In your conclusion, you need to summarise the main points of your essay and state your opinion.

Here is an example conclusion:

Overall, it can be seen that the most popular form of transport to get to work is by car, followed by public transport. The least popular form of transport is by bicycle.

So, there you have it, a step-by-step guide to writing a high-scoring IELTS Writing Task 1 bar chart essay. Just remember to read the question carefully, organise your essay well, and use a range of vocabulary and grammar structures.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider