145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết Đề Thi IELTS Task 1 Bar Chart – Writing IELTS Task 1 Bar Chart

Home - IELTS - IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết Đề Thi IELTS Task 1 Bar Chart – Writing IELTS Task 1 Bar Chart

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết Đề Thi IELTS Task 1 Bar Chart – Writing IELTS Task 1 Bar Chart

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết Đề Thi IELTS Task 1 Bar Chart – Học cách phân tích và viết đề thi IELTS writing task 1 bar chart để có điểm cao trong đề thi IELTS.

(English below)

IELTS Writing Task 1 Bar Chart – Cách Viết Đề Thi IELTS Task 1 Bar Chart

Câu hỏi biểu đồ Biểu biểu của IELTS writing nhiệm vụ yêu cầu bạn mô tả thông tin được trình bày dưới dạng biểu đồ thanh. Biểu đồ thường sẽ hiển thị thông tin liên quan đến thay đổi theo thời gian hoặc so sánh giữa các nhóm khác nhau.

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần mô tả thông tin trong biểu đồ bằng cách sử dụng các từ của riêng bạn. Bạn nên tập trung vào các tính năng chính và so sánh các nơi có liên quan.

Điều quan trọng cần nhớ là IELTS writing task 1 không phải là một bài luận, vì vậy bạn không nên cố gắng viết một phản hồi đầy đủ bằng lời của bạn. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào việc chọn và mô tả các tính năng chính từ biểu đồ.

Dưới đây là một câu hỏi ví dụ và câu trả lời mẫu:

Câu hỏi:

Biểu đồ thanh dưới đây cho thấy tỷ lệ hộ gia đình ở bốn quốc gia khác nhau sở hữu một chiếc tivi vào năm 1970 và 2010.

Tóm tắt thông tin bằng cách chọn và báo cáo các tính năng chính và so sánh các nơi có liên quan.

Câu trả lời mẫu:

Biểu đồ thanh so sánh tỷ lệ hộ gia đình ở bốn quốc gia sở hữu một chiếc tivi vào năm 1970 và 2010.

Nhìn chung, có thể thấy rằng số lượng hộ gia đình có tivi tăng ở cả bốn quốc gia từ năm 1970 đến năm 2010. Sự gia tăng lớn nhất là ở quốc gia B, nơi tỷ lệ này tăng từ chỉ hơn 40% lên gần 90%.

Năm 1970, quốc gia A có tỷ lệ hộ gia đình có truyền hình cao nhất, chỉ hơn 60%. Tuy nhiên, vào năm 2010, điều này đã giảm xuống dưới 50%. Ngược lại, tỷ lệ phần trăm ở quốc gia D tăng hơn gấp đôi, từ dưới 20% đến hơn 40%.

(175 từ)

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing IELTS Task 1 Bar Chart

The IELTS Writing Task 1 Bar Chart question asks you to describe information that is presented in the form of a bar chart. The chart will usually show information relating to changes over time or comparisons between different groups.

To answer this question, you need to describe the information in the chart using your own words. You should focus on the main features and make comparisons where relevant.

It is important to remember that the IELTS Writing Task 1 is not an essay, so you should not try to write a full response in your own words. Instead, you should focus on selecting and describing the key features from the chart.

Here is an example question and a sample answer:

Question:

The bar chart below shows the percentage of households in four different countries that owned a television in 1970 and 2010.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Sample Answer:

The bar chart compares the percentage of households in four countries that owned a television in 1970 and 2010.

Overall, it can be seen that the number of households with a television increased in all four countries between 1970 and 2010. The biggest increase was in Country B, where the percentage rose from just over 40% to almost 90%.

In 1970, Country A had the highest percentage of households with a television, at just over 60%. However, by 2010, this had fallen to just under 50%. In contrast, the percentage in Country D more than doubled, from just under 20% to over 40%.

(175 words)

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider