145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Exam Preparation – IELTS writing test

Home - IELTS - IELTS Writing Exam Preparation – IELTS writing test

IELTS Writing Exam Preparation – IELTS writing test

IELTS Writing Exam Preparation – Get the best tips, strategies and resources to ace your IELTS Writing exam and achieve your desired score!

(English below)

IELTS Writing Exam Preparation

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Bài kiểm tra được chia thành hai phần: Phần 1 là nhiệm vụ viết 20 phút về một chủ đề chung và Phần 2 là một nhiệm vụ viết 40 phút về một chủ đề học thuật.

Trong Phần 1, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận ngắn để trả lời một lời nhắc nhất định. Lời nhắc sẽ là một tuyên bố ý kiến, một câu hỏi chung hoặc lời nhắc để mô tả một tình huống hoặc sự kiện. Bạn sẽ có 20 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của bạn.

Trong Phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại một lời nhắc học thuật nhất định. Lời nhắc sẽ dựa trên một bài giảng, đọc hoặc tài liệu nguồn học thuật khác. Bạn sẽ có 40 phút để lập kế hoạch, viết và sửa đổi bài luận của bạn.

Để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, điều quan trọng là phải hiểu các yêu cầu nhiệm vụ và các tiêu chí ghi điểm. Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS được phân loại theo thang điểm 9, với mỗi ban nhạc đại diện cho một mức độ thành thạo tiếng Anh khác nhau. Để có được điểm số tốt trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS, bạn sẽ cần thể hiện các kỹ năng tiếng Anh mạnh mẽ.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức về kỹ năng viết tiếng Anh của bạn. Tuy nhiên, với một số chuẩn bị và thực hành, bạn có thể tự tin viết một bài luận chất lượng cao sẽ đạt điểm cao trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS.

 

Tags: Writing, IELTS

 


IELTS writing test

The IELTS writing test is designed to assess your ability to communicate in English in an academic context. The test is divided into two parts: Part 1 is a 20-minute writing task on a general topic, and Part 2 is a 40-minute writing task on an academic topic.

In Part 1, you will be asked to write a short essay in response to a given prompt. The prompt will be either an opinion statement, a general question, or a prompt to describe a situation or event. You will have 20 minutes to plan, write, and revise your essay.

In Part 2, you will be asked to write an essay in response to a given academic prompt. The prompt will be based on a lecture, reading, or other academic source material. You will have 40 minutes to plan, write, and revise your essay.

To prepare for the IELTS writing test, it is important to understand the task requirements and the scoring criteria. The IELTS writing test is graded on a 9-band scale, with each band representing a different level of English proficiency. To get a good score on the IELTS writing test, you will need to demonstrate strong English language skills.

The IELTS writing test is a challenging test of your English writing skills. However, with some preparation and practice, you can confidently write a high-quality essay that will score well on the IELTS writing test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider