145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing Chart Sample – Writing Charts IELTS Sample

Home - IELTS - IELTS Writing Chart Sample – Writing Charts IELTS Sample

IELTS Writing Chart Sample – Writing Charts IELTS Sample

IELTS Writing Chart Sample – Học cách viết tốt hơn trong bài thi IELTS cùng với minh họa bảng ví dụ – Tại website của chúng tôi, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ bạn cần để hoàn thành bài thi IELTS Writing của mình.

(English below)

IELTS Writing Chart Sample

Viết biểu đồ IELTS: Mẹo cho nhiệm vụ viết 1

Nhiệm vụ viết biểu đồ IELTS là một trong những khía cạnh thách thức nhất trong bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS. Nó yêu cầu bạn phân tích và giải thích dữ liệu từ biểu đồ hoặc đồ thị, sau đó trình bày những phát hiện của bạn trong một bài luận rõ ràng, súc tích và có cấu trúc tốt. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp một số mẹo và thủ thuật để giúp bạn thực hiện nhiệm vụ viết biểu đồ IELTS.

Đầu tiên, điều quan trọng là phải hiểu các loại biểu đồ khác nhau mà bạn có thể được yêu cầu phân tích. Loại biểu đồ phổ biến nhất là biểu đồ thanh. Loại biểu đồ này hiển thị dữ liệu bằng các thanh dọc hoặc ngang. Biểu đồ dòng cũng thường được sử dụng. Các biểu đồ này hiển thị dữ liệu bằng cách sử dụng các dòng và điểm. Biểu đồ và bảng hình tròn cũng được sử dụng, nhưng ít thường xuyên hơn.

Một khi bạn hiểu loại biểu đồ, bạn sẽ phân tích, đã đến lúc bắt đầu viết bài luận của bạn. Điều quan trọng nhất cần nhớ khi viết một bài luận biểu đồ là tập trung vào các xu hướng và mẫu chính trong dữ liệu. Cố gắng xác định các điểm quan trọng nhất, và sau đó giải thích chúng trong bài luận của bạn.

Khi viết bài luận của bạn, điều quan trọng là bao gồm phần giới thiệu, đoạn văn và một kết luận. Giới thiệu của bạn sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về biểu đồ, bao gồm các tính năng chính của nó. Trong các đoạn văn bản, thảo luận về các xu hướng và mẫu trong dữ liệu. Hãy chắc chắn để giải thích các điểm chính và cung cấp bằng chứng để hỗ trợ cho các yêu cầu của bạn. Cuối cùng, trong kết luận, tóm tắt các điểm chính của bài luận của bạn.

Khi phân tích dữ liệu, điều quan trọng là xem xét các xu hướng tổng thể, cũng như các chi tiết cụ thể. Cố gắng xác định bất kỳ mối quan hệ nào giữa các phần dữ liệu khác nhau và cung cấp một lời giải thích cho chúng. Ví dụ, nếu biểu đồ cho thấy mối tương quan giữa hai biến, hãy giải thích ý nghĩa của mối tương quan này.

Điều quan trọng là sử dụng ngôn ngữ chính xác khi viết bài luận của bạn. Đảm bảo sử dụng các thuật ngữ và cụm từ chính xác, chẳng hạn như “tăng”, “giảm” và “không đổi”. Tránh sử dụng các thuật ngữ chung, chẳng hạn như “tốt” và “xấu”, vì đây là chủ quan.

Cuối cùng, điều quan trọng là phải đọc lại bài luận của bạn trước khi gửi nó. Hãy chắc chắn kiểm tra mọi lỗi chính tả hoặc ngữ pháp, và đảm bảo rằng bài luận của bạn được tổ chức và có cấu trúc tốt.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn sẽ được chuẩn bị tốt với nhiệm vụ viết biểu đồ IELTS. Đảm bảo thực hành viết bài luận bằng cách sử dụng biểu đồ và biểu đồ mẫu, vì vậy bạn có thể quen với việc phân tích dữ liệu và trình bày những phát hiện của bạn trong một bài luận rõ ràng, ngắn gọn và có cấu trúc tốt. Với đủ thực hành, bạn sẽ có thể tự tin giải quyết nhiệm vụ viết biểu đồ IELTS và đạt được điểm số cao nhất có thể. Chúc may mắn!

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing Charts IELTS Sample

IELTS Chart Writing: Tips for Acing the Writing Task 1

The IELTS chart writing task is one of the most challenging aspects of the IELTS Writing Test. It requires you to analyze and interpret data from a chart or graph, and then present your findings in a clear, concise, and well-structured essay. In this article, we’ll provide some tips and tricks to help you ace the IELTS chart writing task.

First, it’s important to understand the different types of charts you may be asked to analyze. The most common type of chart is the bar chart. This type of chart displays data using vertical or horizontal bars. Line charts are also frequently used. These charts display data using lines and points. Pie charts and tables are also used, but less often.

Once you understand the type of chart you’ll be analyzing, it’s time to start writing your essay. The most important thing to remember when writing a chart essay is to focus on the main trends and patterns in the data. Try to identify the most important points, and then explain them in your essay.

When writing your essay, it’s important to include an introduction, body paragraphs, and a conclusion. Your introduction should provide an overview of the chart, including its main features. In the body paragraphs, discuss the trends and patterns in the data. Make sure to explain the key points, and provide evidence to support your claims. Finally, in the conclusion, summarize the main points of your essay.

When analyzing the data, it’s important to look at the overall trends, as well as the specific details. Try to identify any relationships between different pieces of data, and provide an explanation for them. For example, if the chart shows a correlation between two variables, explain what this correlation means.

It’s also important to use the correct language when writing your essay. Make sure to use the correct terms and phrases, such as “increase,” “decrease,” and “remain constant.” Avoid using general terms, such as “good” and “bad,” as these are subjective.

Finally, it’s important to proofread your essay before submitting it. Make sure to check for any spelling or grammar errors, and ensure that your essay is organized and well-structured.

By following these tips, you’ll be well-prepared to ace the IELTS chart writing task. Make sure to practice writing essays using sample charts and graphs, so you can get used to analyzing data and presenting your findings in a clear, concise, and well-structured essay. With enough practice, you’ll be able to confidently tackle the IELTS chart writing task and achieve the highest possible score. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider