145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Writing – Các Dạng Writing – Writing forms

Home - IELTS - IELTS Writing – Các Dạng Writing – Writing forms

IELTS Writing – Các Dạng Writing – Writing forms

IELTS Writing – Các Dạng Writing – Học cách viết các dạng IELTS Writing bao gồm Task 1 (Letter/Report) và Task 2 (Essay) trên website này. Cập nhật những thông tin mới nhất và cẩm nang để đạt điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

IELTS Writing – Các Dạng Writing

Có nhiều loại văn bản khác nhau mà bạn sẽ cần phải làm cho kỳ thi IELTS. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét các loại hình thức viết khác nhau được sử dụng trong kỳ thi IELTS và cách bạn có thể chuẩn bị cho chúng.

Bài kiểm tra kỹ năng viết trong IELTS có hai phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ cần phải viết một bài luận. Trong phần thứ hai, bạn sẽ cần phải viết một báo cáo.

Bài luận sẽ dựa trên một chủ đề sẽ được trao cho bạn trước khi kiểm tra. Bạn sẽ phải lập kế hoạch và viết bài luận của bạn trong khoảng 40 phút.

Báo cáo sẽ dựa trên thông tin sẽ được cung cấp cho bạn dưới dạng hai hoặc ba biểu đồ hoặc biểu đồ. Bạn sẽ phải viết báo cáo của bạn trong khoảng 20 phút.

Cả bài luận và báo cáo phải được viết theo phong cách chính thức. Điều này có nghĩa là bạn nên tránh sử dụng các cơn co thắt (chẳng hạn như tôi, don, có thể) và từ vựng không chính thức (như trẻ em, công cụ, loại).

Dưới đây là một số lời khuyên cho mỗi mẫu viết:

Tiểu luận

-Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

-Có một kế hoạch nhanh chóng trước khi bạn bắt đầu viết. Điều này sẽ giúp bạn tổ chức suy nghĩ và cấu trúc bài luận của bạn.

-Sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và câu trong bài luận của bạn. Điều này sẽ giúp bạn có được điểm số cao hơn cho tài nguyên từ vựng.

-Make chắc chắn bạn viết một phần giới thiệu và một kết luận.

-Không chính tả và ngữ pháp của bạn trước khi bạn gửi bài luận của bạn.

Báo cáo

-Đọc cẩn thận thông tin trong biểu đồ hoặc biểu đồ.

-Có chắc chắn bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

-Write một bản tóm tắt thông tin trong biểu đồ hoặc biểu đồ.

-Có chắc chắn bạn sử dụng đúng ngữ pháp và từ vựng.

-Không chính tả và ngữ pháp của bạn trước khi bạn gửi báo cáo của bạn.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Writing forms

There are many different types of writing that you will need to do for the IELTS exam. In this article we will look at the different types of writing forms that are used in the IELTS exam and how you can prepare for them.

The IELTS Writing test has two parts. In the first part, you will need to write an essay. In the second part, you will need to write a report.

The essay will be based on a topic that will be given to you before the test. You will have to plan and write your essay in around 40 minutes.

The report will be based on information that will be given to you in the form of two or three graphs or charts. You will have to write your report in around 20 minutes.

Both the essay and the report must be written in formal style. This means that you should avoid using contractions (such as I’m, don’t, can’t) and informal vocabulary (such as kids, stuff, kind of).

Here are some tips for each of the writing forms:

Essay

-Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

-Make a quick plan before you start writing. This will help you to organise your thoughts and structure your essay.

-Use a range of vocabulary and sentence structures in your essay. This will help you to get a higher score for Lexical Resource.

-Make sure you write an introduction and a conclusion.

-Check your spelling and grammar before you submit your essay.

Report

-Read the information in the graphs or charts carefully.

-Make sure you understand what you are being asked to do.

-Write a summary of the information in the graphs or charts.

-Make sure you use the correct grammar and vocabulary.

-Check your spelling and grammar before you submit your report.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider