145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Task 2 Writing Tips in Vietnamese – How to write IELTS Task 2

Home - IELTS - IELTS Task 2 Writing Tips in Vietnamese – How to write IELTS Task 2

IELTS Task 2 Writing Tips in Vietnamese – How to write IELTS Task 2

IELTS Task 2 Writing Tips in Vietnamese – Learn how to write and structure an IELTS Task 2 essay with helpful tips and sample questions in Vietnamese.

(English below)

IELTS Task 2 Writing Tips in Vietnamese

Nhiệm vụ viết học thuật của IELTS 2 là nhiệm vụ thứ hai của bài kiểm tra viết học tập IELTS của bạn. Ở đây, bạn sẽ được trình bày với một chủ đề tiểu luận và bạn sẽ được ghi điểm dựa trên khả năng trả lời chủ đề của bạn.

Bạn sẽ có 60 phút để viết bài luận của bạn. Bài luận phải dài ít nhất 250 từ.

Để hoàn thành Task 2, bạn phải viết một bài luận để đáp lại chủ đề tiểu luận. Bài luận của bạn phải dài ít nhất 250 từ.

Bạn sẽ có 60 phút để viết bài luận của bạn.

Bài luận của bạn sẽ được ghi trên thang điểm 0-9.

Để có được số điểm cao trong Task 2, bạn phải:

Đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

Lập kế hoạch bài luận của bạn trước khi bạn bắt đầu viết.

Tổ chức ý tưởng của bạn thành một cấu trúc rõ ràng và logic.

Sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và câu.

Sử dụng ngữ pháp chính xác và dấu câu.

Task 2 Chủ đề tiểu luận

Các chủ đề tiểu luận Task 2 thường sẽ là một trong các loại sau:

Ý kiến ​​- Bạn sẽ được yêu cầu đưa ra ý kiến ​​của bạn về một chủ đề. Ví dụ, bạn có đồng ý hay không đồng ý với tuyên bố sau không? Công nghệ đã làm cho thế giới trở thành một nơi tốt hơn để sống.

Thảo luận – Bạn sẽ được yêu cầu thảo luận về cả hai mặt của một vấn đề. Ví dụ, một số người tin rằng cách tốt nhất để giảm tội phạm là đưa ra án tù dài hơn. Những người khác tin rằng có những cách tốt hơn để giảm tội phạm. Thảo luận về cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của riêng bạn.

Vấn đề và giải pháp – Bạn sẽ được yêu cầu mô tả một vấn đề và đưa ra một giải pháp. Ví dụ, ở nhiều quốc gia, số lượng người béo phì đang tăng lên. Nguyên nhân của vấn đề này là gì và một số giải pháp có thể là gì?

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2: Lập kế hoạch tiểu luận

Để có được điểm số cao trong bài luận IELTS của bạn, bạn cần lên kế hoạch bài luận của bạn một cách cẩn thận. Điều này có nghĩa là bạn cần hiểu nhiệm vụ và biết những gì người kiểm tra đang tìm kiếm.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn lên kế hoạch cho bài luận IELTS của mình:

Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu những gì bạn đang được yêu cầu làm.

Ý tưởng động não cho bài luận của bạn.

Tổ chức ý tưởng của bạn thành một cấu trúc rõ ràng và logic.

Sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và câu.

Sử dụng ngữ pháp chính xác và dấu câu.

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2: Cấu trúc tiểu luận

Để có được điểm số cao trên bài luận IELTS của bạn, bạn cần sử dụng một loạt các cấu trúc từ vựng và câu.

Dưới đây là một cấu trúc cơ bản cho bài luận IELTS của bạn:

Giới thiệu

Đoạn 1

Đoạn 2

Đoạn 3

Phần kết luận

Giới thiệu

Giới thiệu của bạn nên dài 4-5 câu.

Trong phần giới thiệu của bạn, bạn nên:

Giới thiệu chủ đề của bài luận của bạn.

Nêu ý kiến ​​của bạn hoặc mô tả tình hình.

Đưa ra lý do cho ý kiến ​​của bạn hoặc mô tả những lợi thế và bất lợi của tình huống.

Thân bài

Các đoạn văn cơ thể của bạn nên dài 4-5 câu.

Trong các đoạn văn cơ thể của bạn, bạn nên:

Phát triển ý tưởng của bạn hơn nữa.

Đưa ra lý do cho ý kiến ​​của bạn hoặc mô tả những lợi thế và bất lợi của tình huống.

Sử dụng nhiều loại từ vựng và cấu trúc câu.

Sử dụng ngữ pháp chính xác và dấu câu.

Phần kết luận

Kết luận của bạn nên dài 2-3 câu.

Trong kết luận của bạn, bạn nên:

Phục hồi ý kiến ​​của bạn hoặc mô tả tình hình.

Cung cấp một suy nghĩ hoặc khuyến nghị cuối cùng.

Sử dụng nhiều loại từ vựng và cấu trúc câu.

Sử dụng ngữ pháp chính xác và dấu câu.

 

Tags: Writing, IELTS

 


How to write IELTS Task 2

IELTS Academic Writing Task 2 is the second task of your IELTS Academic Writing test. Here, you will be presented with an essay topic and you will be scored based on your ability to respond to the topic.

You will have 60 minutes to write your essay. The essay must be at least 250 words long.

To complete Task 2, you must write an essay in response to the essay topic. Your essay must be at least 250 words long.

You will have 60 minutes to write your essay.

Your essay will be scored on a scale of 0-9.

To get a high score on Task 2, you must:

Read the instructions carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

Plan your essay before you start writing.

Organize your ideas into a clear and logical structure.

Use a range of vocabulary and sentence structures.

Use accurate grammar and punctuation.

Task 2 Essay Topics

Task 2 essay topics will usually be one of the following types:

Opinion – You will be asked to give your opinion on a topic. For example, “Do you agree or disagree with the following statement? Technology has made the world a better place to live.”

Discussion – You will be asked to discuss both sides of an issue. For example, “Some people believe that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others believe that there are better ways to reduce crime. Discuss both views and give your own opinion.”

Problem and Solution – You will be asked to describe a problem and offer a solution. For example, “In many countries, the number of obese people is increasing. What are the causes of this problem and what are some possible solutions?”

IELTS Writing Task 2: Essay Planning

To get a high score on your IELTS essay, you need to plan your essay carefully. This means you need to understand the task and know what the examiner is looking for.

Here are some tips to help you plan your IELTS essay:

Read the question carefully and make sure you understand what you are being asked to do.

Brainstorm ideas for your essay.

Organize your ideas into a clear and logical structure.

Use a range of vocabulary and sentence structures.

Use accurate grammar and punctuation.

IELTS Writing Task 2: Essay Structure

To get a high score on your IELTS essay, you need to use a range of vocabulary and sentence structures.

Here is a basic structure for your IELTS essay:

Introduction

Body Paragraph 1

Body Paragraph 2

Body Paragraph 3

Conclusion

Introduction

Your introduction should be 4-5 sentences long.

In your introduction, you should:

Introduce the topic of your essay.

State your opinion or describe the situation.

Give reasons for your opinion or describe the advantages and disadvantages of the situation.

Body Paragraphs

Your body paragraphs should be 4-5 sentences long.

In your body paragraphs, you should:

Develop your ideas further.

Give reasons for your opinion or describe the advantages and disadvantages of the situation.

Use a variety of vocabulary and sentence structures.

Use accurate grammar and punctuation.

Conclusion

Your conclusion should be 2-3 sentences long.

In your conclusion, you should:

Restate your opinion or describe the situation.

Give a final thought or recommendation.

Use a variety of vocabulary and sentence structures.

Use accurate grammar and punctuation.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider