145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking Test Sample Questions – IELTS Speaking exam form

Home - IELTS - IELTS Speaking Test Sample Questions – IELTS Speaking exam form

IELTS Speaking Test Sample Questions – IELTS Speaking exam form

IELTS Speaking Test Sample Questions – Get practice questions and tips to help you prepare for your IELTS Speaking Test and increase your score!

(English below)

IELTS Speaking Test Sample Questions

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một trong bốn mô -đun của Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS). Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Thử nghiệm được chia thành ba phần: Phần một, Phần hai và Phần ba.

Trong phần một của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi về bản thân bạn, chẳng hạn như tên của bạn, nơi bạn đến, những gì bạn làm, v.v. Các câu hỏi trong Phần một thường dễ dàng và bạn sẽ không có vấn đề gì khi trả lời chúng.

Trong phần hai của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, giám khảo sẽ cung cấp cho bạn một thẻ nhiệm vụ với một chủ đề và một câu hỏi. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị câu trả lời của mình và sau đó bạn sẽ phải nói trong một đến hai phút. Các chủ đề trong Phần hai có thể khá đa dạng, nhưng tất cả chúng sẽ dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bạn.

Trong phần ba của bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS, giám khảo sẽ hỏi bạn thêm một số câu hỏi về chủ đề trong phần hai. Những câu hỏi này sẽ khó khăn hơn và bạn sẽ cần sử dụng một loạt các từ vựng và ngữ pháp để trả lời chúng.

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện kỹ năng nói tiếng Anh của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là bài kiểm tra được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn trong bối cảnh học thuật. Điều này có nghĩa là bạn không nên lo lắng nếu bạn không giống người bản ngữ. Chỉ cần tập trung vào việc truyền đạt ý tưởng của bạn rõ ràng và bạn sẽ làm tốt.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


IELTS Speaking exam form

The IELTS Speaking exam is one of the four modules of the International English Language Testing System (IELTS). The IELTS Speaking test assesses your ability to communicate in English in an academic context. The test is divided into three parts: Part One, Part Two, and Part Three.

In Part One of the IELTS Speaking test, the examiner will ask you some questions about yourself, such as your name, where you come from, what you do, and so on. The questions in Part One are usually easy and you will have no problem answering them.

In Part Two of the IELTS Speaking test, the examiner will give you a task card with a topic and a question. You will have one minute to prepare your answer and then you will have to speak for one to two minutes. The topics in Part Two can be quite varied, but they will all be based on your personal experience.

In Part Three of the IELTS Speaking test, the examiner will ask you some more questions about the topic in Part Two. These questions will be more challenging and you will need to use a range of vocabulary and grammar to answer them.

The IELTS Speaking test is a great opportunity to show off your English speaking skills. However, it is also important to remember that the test is designed to assess your ability to communicate in English in an academic context. This means that you should not worry if you do not sound like a native speaker. Just focus on communicating your ideas clearly and you will do fine.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider