145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Speaking – Get Ready for the Test – Speaking criteria

Home - IELTS - IELTS Speaking – Get Ready for the Test – Speaking criteria

IELTS Speaking – Get Ready for the Test – Speaking criteria

IELTS Speaking – Get Ready for the Test-Learn how to prepare for the IELTS Speaking test and get your desired score with our comprehensive tips and strategies.

(English below)

IELTS Speaking – Get Ready for the Test

Bài kiểm tra kỹ năng nói trong IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh. Nó bao gồm ba phần: một cuộc phỏng vấn, độc thoại và một cuộc thảo luận. Cuộc phỏng vấn, kéo dài từ 4 đến 5 phút, đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả của bạn trong tình huống một-một. Độc thoại, kéo dài từ 3 đến 4 phút, đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả của bạn trong một cuộc độc thoại. Cuộc thảo luận, kéo dài từ 4 đến 5 phút, đánh giá khả năng giao tiếp hiệu quả của bạn trong một nhóm.

Bài kiểm tra nói được đánh dấu theo thang điểm 0-9.0. Bài kiểm tra nói được đánh dấu trên bốn tiêu chí: lưu loát và gắn kết, tài nguyên từ vựng, phạm vi ngữ pháp và độ chính xác, và phát âm.

Sự lưu loát và gắn kết: Tiêu chí này đánh giá khả năng nói trôi chảy và mạch lạc của bạn. Để nói trôi chảy, bạn cần có khả năng nói với tốc độ tự nhiên mà không cần tạm dừng hoặc lặp lại. Để nói chuyện mạch lạc, bạn cần có khả năng kết nối ý tưởng của mình và trình bày chúng theo thứ tự hợp lý.

Tài nguyên từ vựng: Tiêu chí này đánh giá khả năng sử dụng một loạt các từ vựng của bạn một cách chính xác và thích hợp. Để làm điều này, bạn cần có khả năng sử dụng nhiều từ khác nhau, bao gồm các thông tục, thành ngữ và thuật ngữ kỹ thuật.

Phạm vi ngữ pháp và độ chính xác: Tiêu chí này đánh giá khả năng của bạn để sử dụng một loạt các cấu trúc ngữ pháp một cách chính xác. Để làm điều này, bạn cần có khả năng sử dụng nhiều loại câu khác nhau, bao gồm cả các câu phức tạp.

Phát âm: Tiêu chí này đánh giá khả năng của bạn để phát âm các từ và âm thanh chính xác. Để làm điều này, bạn cần có khả năng tạo ra nhiều loại âm thanh, bao gồm âm thanh nguyên âm, âm thanh phụ âm, và căng thẳng và ngữ điệu.

 

Tags: Speaking, IELTS

 


Speaking criteria

The IELTS Speaking test is designed to assess your ability to communicate effectively in English. It consists of three parts: an interview, a monologue, and a discussion. The interview, which lasts between 4 and 5 minutes, assesses your ability to communicate effectively in a one-to-one situation. The monologue, which lasts between 3 and 4 minutes, assesses your ability to communicate effectively in a monologue. The discussion, which lasts between 4 and 5 minutes, assesses your ability to communicate effectively in a group.

The Speaking test is marked on a scale of 0-9.0. The Speaking test is marked on four criteria: Fluency and Coherence, Lexical Resource, Grammatical Range and Accuracy, and Pronunciation.

Fluency and Coherence: This criterion assesses your ability to speak fluently and coherently. To speak fluently, you need to be able to speak at a natural pace without pauses or repetitions. To speak coherently, you need to be able to connect your ideas and present them in a logical order.

Lexical Resource: This criterion assesses your ability to use a wide range of vocabulary accurately and appropriately. To do this, you need to be able to use a variety of words, including colloquialisms, idioms, and technical terms.

Grammatical Range and Accuracy: This criterion assesses your ability to use a wide range of grammar structures accurately. To do this, you need to be able to use a variety of sentence types, including complex sentences.

Pronunciation: This criterion assesses your ability to pronounce words and sounds correctly. To do this, you need to be able to produce a variety of sounds, including vowel sounds, consonant sounds, and stress and intonation.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider