145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading Tips – Get Ready to Ace the Test – tips IELTS reading

Home - IELTS - IELTS Reading Tips – Get Ready to Ace the Test – tips IELTS reading

IELTS Reading Tips – Get Ready to Ace the Test – tips IELTS reading

IELTS Reading Tips – Get Ready to Ace the Test – Get the latest IELTS reading tips and strategies to help you ace the test. Learn how to maximize your reading skills and get the best score on your IELTS exam.

(English below)

IELTS Reading Tips – Get Ready to Ace the Test

kỹ năng đọc trong IELTS: Mẹo đạt được điểm số cao

Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế (IELTS) là một bài kiểm tra được sử dụng để đánh giá trình độ ngôn ngữ của người nói tiếng Anh không bản địa. Phần kỹ năng đọc trong IELTS là một trong bốn phần của bài kiểm tra và bao gồm ba đoạn đọc. Để đạt được điểm số cao trên phần kỹ năng đọc trong IELTS, điều quan trọng là phải làm quen với các loại câu hỏi khác nhau và có sự hiểu biết mạnh mẽ về ngôn ngữ tiếng Anh. Bài viết này sẽ cung cấp một số mẹo hữu ích để giúp bạn chuẩn bị cho phần kỹ năng đọc trong IELTS.

1. Hiểu các loại câu hỏi khác nhau

Phần kỹ năng đọc trong IELTS bao gồm các loại câu hỏi khác nhau. Điều quan trọng là phải hiểu các loại câu hỏi khác nhau và thực hành chúng trước kỳ thi. Các câu hỏi có thể được chia thành ba loại chính: bội số, kết hợp và hoàn thành câu. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu bạn chọn câu trả lời chính xác trong bốn hoặc năm tùy chọn. Các câu hỏi phù hợp yêu cầu bạn phải khớp với một câu lệnh nhất định với một phần cụ thể của văn bản. Câu hỏi hoàn thành câu yêu cầu bạn điền vào các từ còn thiếu trong một câu.

2. Đọc cẩn thận đoạn văn

Trước khi bạn bắt đầu trả lời các câu hỏi, điều quan trọng là phải đọc cẩn thận đoạn văn. Điều này sẽ giúp bạn hiểu các ý tưởng chính và cấu trúc của đoạn văn. Khi bạn đọc, hãy cố gắng xác định các điểm chính và các từ khóa. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để trả lời các câu hỏi một cách chính xác.

3. Đọc kỹ các câu hỏi

Khi bạn đang trả lời các câu hỏi, điều quan trọng là phải đọc các câu hỏi một cách cẩn thận. Điều này sẽ giúp bạn hiểu những gì câu hỏi đang hỏi và xác định các từ khóa. Nếu bạn không hiểu câu hỏi, hãy cố gắng tìm kiếm manh mối trong văn bản.

4. Sử dụng quá trình loại bỏ

Khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, rất hữu ích khi sử dụng quá trình loại bỏ. Điều này có nghĩa là nhìn vào các tùy chọn trả lời và loại bỏ những tùy chọn rõ ràng là sai. Điều này sẽ giúp dễ dàng xác định câu trả lời đúng.

5. Ghi chú

Ghi chú có thể giúp bạn trả lời chính xác các câu hỏi. Khi bạn đọc đoạn văn, bạn có thể ghi lại các từ khóa hoặc cụm từ mà bạn nghĩ có thể quan trọng. Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn để trả lời các câu hỏi.

6. Kiểm tra câu trả lời của bạn

Khi bạn đã trả lời xong các câu hỏi, điều quan trọng là kiểm tra câu trả lời của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định bất kỳ sai lầm nào và đảm bảo rằng bạn đã trả lời chính xác các câu hỏi.

Những lời khuyên này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho phần kỹ năng đọc trong IELTS và đạt được điểm số cao trong kỳ thi. Bằng cách hiểu các loại câu hỏi khác nhau, đọc cẩn thận đoạn văn, đọc kỹ các câu hỏi, sử dụng quá trình loại bỏ, ghi chú và kiểm tra câu trả lời của bạn, bạn sẽ được chuẩn bị tốt cho phần kỹ năng đọc trong IELTS. Chúc may mắn!

 

Tags: Reading, IELTS

 


tips IELTS reading

IELTS Reading: Tips for Achieving a High Score

The International English Language Testing System (IELTS) is an exam used to assess the language proficiency of non-native English speakers. The IELTS Reading section is one of the four parts of the exam and consists of three reading passages. In order to achieve a high score on the IELTS Reading section, it is important to be familiar with the different types of questions and have a strong understanding of the English language. This article will provide some useful tips to help you prepare for the IELTS Reading section.

1. Understand the Different Types of Questions

The IELTS Reading section consists of various types of questions. It is important to understand the different types of questions and to practice them before the exam. The questions can be divided into three main categories: multiple choice, matching, and sentence completion. Multiple choice questions require you to select the correct answer out of four or five options. Matching questions require you to match a given statement to a specific part of the text. Sentence completion questions require you to fill in the missing words in a sentence.

2. Read the Passage Carefully

Before you start answering the questions, it is important to read the passage carefully. This will help you understand the main ideas and the structure of the passage. As you read, try to identify the main points and the key words. This will make it easier to answer the questions accurately.

3. Read the Questions Carefully

When you are answering the questions, it is important to read the questions carefully. This will help you understand what the question is asking and to identify the key words. If you don’t understand the question, try to look for clues in the text.

4. Use the Process of Elimination

When answering multiple choice questions, it is helpful to use the process of elimination. This means looking at the answer options and eliminating the ones that are obviously wrong. This will make it easier to identify the correct answer.

5. Take Notes

Taking notes can help you answer the questions accurately. As you read the passage, you can jot down key words or phrases that you think may be important. This will make it easier to answer the questions.

6. Check Your Answers

Once you have finished answering the questions, it is important to check your answers. This will help you identify any mistakes and make sure that you have answered the questions accurately.

These tips will help you prepare for the IELTS Reading section and achieve a high score on the exam. By understanding the different types of questions, reading the passage carefully, reading the questions carefully, using the process of elimination, taking notes, and checking your answers, you will be well-prepared for the IELTS Reading section. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider