145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading Test – Reading IELTS test

Home - IELTS - IELTS Reading Test – Reading IELTS test

IELTS Reading Test – Reading IELTS test

IELTS Reading Test – Improve Your Reading Skills for IELTS with Our Free Online Resources and Practice Tests – Get Ready for IELTS Now!

(English below)

IELTS Reading Test

Đọc là một trong bốn kỹ năng ngôn ngữ được kiểm tra trong bài kiểm tra IELTS. Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS đánh giá khả năng đọc và hiểu các văn bản của bạn trong bối cảnh học thuật. Nó bao gồm ba phần, mỗi phần có một loại văn bản khác nhau. Bạn sẽ có 60 phút để hoàn thành bài kiểm tra.

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS được thiết kế để đánh giá một loạt các kỹ năng đọc, bao gồm:

• Skimming – nhanh chóng xác định các ý tưởng chính trong một văn bản

• Quét – Tìm thông tin cụ thể trong văn bản

• Hiểu ý nghĩa ngụ ý – Hiểu những gì không được nêu rõ ràng trong một văn bản

• Đưa ra suy luận – rút ra kết luận dựa trên thông tin trong một văn bản

• Xác định ý kiến ​​của tác giả – hiểu quan điểm của tác giả

• Hiểu từ vựng trong ngữ cảnh – Hiểu ý nghĩa của các từ và cụm từ trong một văn bản

• Xác định cấu trúc của một văn bản – Hiểu cách tổ chức một văn bản

• Hiểu mục đích của một văn bản – hiểu lý do tại sao một văn bản đã được viết

Để có được điểm số cao trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS, bạn cần thể hiện tất cả các kỹ năng này.

Phần 1

Các văn bản phần 1 thường là các văn bản ngắn, chẳng hạn như quảng cáo, thông báo, hướng dẫn hoặc văn bản thực tế ngắn. Các câu hỏi trong phần này thường là nhiều lựa chọn hoặc có/không/không được đưa ra câu hỏi.

Bạn sẽ cần phải có thể:

• Xác định ý tưởng chính của văn bản

• Xác định thông tin cụ thể trong văn bản

• Hiểu mục đích của người viết khi viết văn bản

• Hiểu ý kiến ​​của nhà văn, nếu đã nêu

• Hiểu ý nghĩa của các từ và cụm từ trong văn bản

• Xác định loại văn bản

Phần 2

Các văn bản Phần 2 thường dài hơn, chẳng hạn như một bài luận, báo cáo hoặc trích xuất sách. Các câu hỏi trong phần này thường là hoàn thành câu, hoàn thành tóm tắt hoặc câu hỏi trả lời ngắn.

Bạn sẽ cần phải có thể:

• Hiểu ý tưởng chính của văn bản

• Hiểu mục đích của người viết khi viết văn bản

• Hiểu ý kiến ​​của nhà văn, nếu đã nêu

• Hiểu ý nghĩa của các từ và cụm từ trong văn bản

• Xác định loại văn bản

• Hiểu cấu trúc của văn bản

• đưa ra các suy luận dựa trên thông tin trong văn bản

Phần 3

Phần 3 văn bản thường dài hơn, chẳng hạn như một bài giảng học thuật hoặc trích xuất hội thảo. Các câu hỏi trong phần này thường là câu hỏi hoàn thành nhiều lựa chọn, trả lời ngắn hoặc bảng/đồ thị/sơ đồ.

Bạn sẽ cần phải có thể:

• Hiểu ý tưởng chính của văn bản

• Hiểu mục đích của người nói trong việc nói chuyện

• Hiểu ý kiến ​​của người nói, nếu đã nêu

• Hiểu ý nghĩa của các từ và cụm từ trong văn bản

• Xác định loại văn bản

• Hiểu cấu trúc của văn bản

• đưa ra các suy luận dựa trên thông tin trong văn bản

• Xác định ý kiến ​​của tác giả, nếu đã nêu

Mẹo cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS:

• Đọc một loạt các văn bản bằng tiếng Anh, cả dài và ngắn. Điều này sẽ giúp bạn phát triển các kỹ năng đọc và tăng từ vựng của bạn.

• Thực hành lướt qua và quét các văn bản. Điều này sẽ giúp bạn đọc nhanh hơn và tìm thông tin bạn cần dễ dàng hơn.

• Thực hành hiểu từ vựng trong bối cảnh. Điều này sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa của các từ và cụm từ, ngay cả khi bạn không biết các từ riêng lẻ.

• Thực hành xác định ý kiến ​​của tác giả. Điều này sẽ giúp bạn hiểu quan điểm của tác giả và đưa ra các suy luận dựa trên thông tin trong văn bản.

• Thực hành xác định cấu trúc của các văn bản. Điều này sẽ giúp bạn hiểu cách tổ chức một văn bản và tìm thông tin cụ thể dễ dàng hơn.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Reading IELTS test

Reading is one of the four language skills tested on the IELTS test. The IELTS Reading test assesses your ability to read and understand texts in academic contexts. It consists of three sections, each with a different text type. You will have 60 minutes to complete the test.

The IELTS Reading test is designed to assess a wide range of reading skills, including:

• skimming – quickly identifying the main ideas in a text

• scanning – finding specific information in a text

• understanding implied meaning – understanding what is not explicitly stated in a text

• making inferences – drawing conclusions based on the information in a text

• identifying the author’s opinion – understanding the author’s point of view

• understanding vocabulary in context – understanding the meaning of words and phrases in a text

• identifying the structure of a text – understanding the way a text is organised

• understanding the purpose of a text – understanding why a text has been written

To get a high score in the IELTS Reading test, you need to demonstrate all of these skills.

Section 1

Section 1 texts are usually short texts, such as advertisements, notices, instructions or short factual texts. The questions in this section are usually multiple-choice or yes/no/not given questions.

You will need to be able to:

• identify the main idea of the text

• identify specific information in the text

• understand the writer’s purpose in writing the text

• understand the writer’s opinion, if stated

• understand the meaning of words and phrases in the text

• identify the text type

Section 2

Section 2 texts are usually longer, such as an essay, report or book extract. The questions in this section are usually sentence completion, summary completion or short-answer questions.

You will need to be able to:

• understand the main idea of the text

• understand the writer’s purpose in writing the text

• understand the writer’s opinion, if stated

• understand the meaning of words and phrases in the text

• identify the text type

• understand the structure of the text

• make inferences based on the information in the text

Section 3

Section 3 texts are usually longer, such as an academic lecture or seminar extract. The questions in this section are usually multiple-choice, short-answer or table/graph/diagram completion questions.

You will need to be able to:

• understand the main idea of the text

• understand the speaker’s purpose in giving the talk

• understand the speaker’s opinion, if stated

• understand the meaning of words and phrases in the text

• identify the text type

• understand the structure of the text

• make inferences based on the information in the text

• identify the author’s opinion, if stated

Tips for the IELTS Reading test

Here are some tips to help you prepare for the IELTS Reading test:

• Read a variety of texts in English, both long and short. This will help you to develop your reading skills and increase your vocabulary.

• Practice skimming and scanning texts. This will help you to read faster and find the information you need more easily.

• Practice understanding vocabulary in context. This will help you to understand the meaning of words and phrases, even if you don’t know the individual words.

• Practice identifying the author’s opinion. This will help you to understand the author’s point of view and to make inferences based on the information in the text.

• Practice identifying the structure of texts. This will help you to understand the way a text is organised and to find specific information more easily.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider