145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Reading Answers in Vietnamese – Reading IELTS

Home - IELTS - IELTS Reading Answers in Vietnamese – Reading IELTS

IELTS Reading Answers in Vietnamese – Reading IELTS

IELTS Reading Answers in Vietnamese – Find the best IELTS Reading answers in Vietnamese to help you prepare for your IELTS exam. Get expert-level tips, tricks, and strategies to help you get the best score.

(English below)

IELTS Reading Answers in Vietnamese

Đọc là một trong bốn kỹ năng được kiểm tra trong kỳ thi IELTS. Điều quan trọng là phải hiểu các loại câu hỏi khác nhau có thể được hỏi, cũng như các cách khác nhau để tiếp cận chúng.

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS được chia thành ba phần. Phần một chứa một hoặc hai văn bản ngắn, có thể là quảng cáo, thông báo, thông tin công ty hoặc hướng dẫn. Phần hai chứa hai hoặc ba văn bản ngắn, có thể là bài viết, thư, báo cáo hoặc đánh giá. Phần ba chứa một văn bản dài, có thể là một báo cáo, bài luận hoặc cuốn sách.

Mỗi phần có giá trị một phần ba tổng số điểm cho bài kiểm tra đọc. Có tổng cộng 40 câu hỏi.

Bạn sẽ có một giờ để hoàn thành bài kiểm tra đọc. Điều này bao gồm thời gian để chuyển câu trả lời vào bảng câu trả lời.

IELTS Reading mẹo

Dưới đây là một số mẹo chung để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS:

– Làm quen với các loại câu hỏi khác nhau có thể được hỏi

– Tìm hiểu cách lướt qua và quét các văn bản nhanh chóng

– Thực hành đọc cho các ý tưởng chính và thông tin cụ thể

– Phát triển các chiến lược của riêng bạn để trả lời các câu hỏi

Phần một

Phần một thường chứa một hoặc hai văn bản ngắn. Các văn bản có thể là quảng cáo, thông báo, thông tin công ty hoặc hướng dẫn.

Bạn sẽ được hỏi tổng cộng 10 câu hỏi trong phần này. Các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính, thông tin cụ thể và ý nghĩa ngụ ý.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn với phần một:

– Đọc (các) văn bản nhanh chóng để có được ý tưởng chung về nội dung

– Nhìn vào các câu hỏi trước khi bạn đọc (các) văn bản để biết những gì cần tìm

– Đọc lại (các) văn bản, lần này cẩn thận hơn, để tìm câu trả lời cho các câu hỏi

– Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời cho một câu hỏi, hãy để trống và quay lại với nó sau

Phần hai

Phần hai thường chứa hai hoặc ba văn bản ngắn. Các văn bản có thể là bài viết, thư, báo cáo hoặc đánh giá.

Bạn sẽ được hỏi tổng cộng 10 câu hỏi trong phần này. Các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính, thông tin cụ thể, thái độ và ý kiến ​​của bạn.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn với Phần hai:

– Đọc (các) văn bản nhanh chóng để có được ý tưởng chung về nội dung

– Nhìn vào các câu hỏi trước khi bạn đọc (các) văn bản để biết những gì cần tìm

– Đọc lại (các) văn bản, lần này cẩn thận hơn, để tìm câu trả lời cho các câu hỏi

– Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời cho một câu hỏi, hãy để trống và quay lại với nó sau

Phần ba

Phần ba thường chứa một văn bản dài. Các văn bản có thể là một báo cáo, bài luận hoặc cuốn sách.

Bạn sẽ được hỏi tổng cộng 10 câu hỏi trong phần này. Các câu hỏi sẽ kiểm tra khả năng của bạn để hiểu các ý tưởng chính, thông tin cụ thể, thái độ và ý kiến ​​của bạn.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn với Phần ba:

– Đọc câu hỏi trước khi bạn đọc văn bản để biết những gì cần tìm

– Đọc kỹ văn bản, làm nổi bật các từ và cụm từ khóa

– Ghi chú khi bạn đọc để giúp bạn tìm câu trả lời cho các câu hỏi

– Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời cho một câu hỏi, hãy để trống và quay lại với nó sau

IELTS Reading thực hành

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS là thực hành đọc càng nhiều càng tốt. Đọc một loạt các văn bản, chẳng hạn như báo, tạp chí, sách và bài viết trực tuyến.

Bạn cũng có thể tìm thấy các bài kiểm tra thực hành trong một số cuốn Sách Luyện thi IELTS. Những bài kiểm tra này có thể giúp bạn làm quen với các loại câu hỏi được hỏi trong bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Reading IELTS

Reading is one of the four skills tested in the IELTS exam. It is important to understand the different types of questions that can be asked, as well as the different ways to approach them.

The IELTS Reading test is divided into three sections. Section one contains one or two short texts, which may be advertisement, notices, company information or instructions. Section two contains two or three short texts, which may be articles, letters, reports or reviews. Section three contains one long text, which may be a report, essay or book.

Each section is worth one-third of the total marks for the Reading test. There are 40 questions in total.

You will have one hour to complete the Reading test. This includes time for transfer of answers to the answer sheet.

IELTS Reading Tips

Here are some general tips to help you prepare for the IELTS Reading test:

– become familiar with the different types of questions that can be asked

– learn how to skim and scan texts quickly

– practice reading for main ideas and specific information

– develop your own strategies for answering questions

Section One

Section one usually contains one or two short texts. The texts may be advertisements, notices, company information or instructions.

You will be asked a total of 10 questions in this section. The questions will test your ability to understand main ideas, specific information and implied meaning.

Here are some tips to help you with section one:

– read the text(s) quickly to get a general idea of the content

– look at the questions before you read the text(s) to know what to look for

– read the text(s) again, more carefully this time, to find the answers to the questions

– if you are not sure of the answer to a question, leave it blank and come back to it later

Section Two

Section two usually contains two or three short texts. The texts may be articles, letters, reports or reviews.

You will be asked a total of 10 questions in this section. The questions will test your ability to understand main ideas, specific information, attitudes and opinions.

Here are some tips to help you with section two:

– read the text(s) quickly to get a general idea of the content

– look at the questions before you read the text(s) to know what to look for

– read the text(s) again, more carefully this time, to find the answers to the questions

– if you are not sure of the answer to a question, leave it blank and come back to it later

Section Three

Section three usually contains one long text. The text may be a report, essay or book.

You will be asked a total of 10 questions in this section. The questions will test your ability to understand main ideas, specific information, attitudes and opinions.

Here are some tips to help you with section three:

– read the question before you read the text to know what to look for

– read the text carefully, highlighting key words and phrases

– make notes as you read to help you find the answers to the questions

– if you are not sure of the answer to a question, leave it blank and come back to it later

IELTS Reading Practice

The best way to prepare for the IELTS Reading test is to practice reading as much as possible. Read a variety of texts, such as newspapers, magazines, books and online articles.

You can also find practice tests in some IELTS preparation books. These tests can help you become familiar with the types of questions that are asked in the IELTS Reading test.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider