145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Nghe – Học cách đạt điểm cao trong đề thi nghe IELTS – IELTS for Listening

Home - IELTS - IELTS Nghe – Học cách đạt điểm cao trong đề thi nghe IELTS – IELTS for Listening

IELTS Nghe – Học cách đạt điểm cao trong đề thi nghe IELTS – IELTS for Listening

IELTS Nghe – Học cách đạt điểm cao trong đề thi nghe IELTS – Học cách đạt điểm cao trong đề thi IELTS Nghe bằng cách luyện tập và có ý tưởng để giúp bạn vượt qua đề thi nghe IELTS thành công.

(English below)

IELTS Nghe – Học cách đạt điểm cao trong đề thi nghe IELTS

IELTS đang nghe cái gì?

IELTS Listening là một trong bốn phần của hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế hoặc IELTS. Nó được thiết kế để đánh giá các kỹ năng nghe của những người nói tiếng Anh không bản địa. Phần IELTS Listening bao gồm bốn phần, mỗi phần có 10 câu hỏi. Bài kiểm tra nghe dài 30 phút và nó được chia thành hai phần. Trong phần đầu tiên, bạn sẽ nghe thấy nhiều cuộc trò chuyện và độc thoại. Trong phần thứ hai, bạn sẽ được kiểm tra khả năng hiểu các bài giảng học thuật.

Cách chuẩn bị cho IELTS Listening

Cách tốt nhất để chuẩn bị cho phần IELTS Listening là luyện tập, thực hành, thực hành! Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn sẵn sàng cho bài kiểm tra IELTS Listening:

1. Nghe các chương trình phát thanh và truyền hình bằng tiếng Anh. Điều này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc hơn với cách nói tiếng Anh trong cuộc sống thực.

2. Đọc bảng điểm của chương trình bạn đang nghe. Điều này sẽ giúp bạn hiểu các từ và cụm từ dễ dàng hơn.

3. Thực hành bài kiểm tra thực hành. Có nhiều trang web cung cấp các bài kiểm tra thực hành IELTS Listening. Lấy càng nhiều càng tốt để trở nên quen thuộc hơn với định dạng của bài kiểm tra.

4. Hãy chú ý đến các chi tiết. Các câu hỏi trên phần IELTS Listening thường khá cụ thể. Hãy chú ý đến các chi tiết trong các cuộc trò chuyện và bài giảng để đảm bảo bạn hiểu những gì đang được nói.

5. Thực hiện các bài kiểm tra thực hành trong điều kiện thời gian. Hãy chắc chắn rằng bạn thực hành làm bài kiểm tra trong các điều kiện thời gian để bạn có thể làm quen với giới hạn thời gian.

6. Lắng nghe một loạt các điểm nhấn. Phần IELTS Listening bao gồm các cuộc trò chuyện và bài giảng với các diễn giả từ nhiều quốc gia. Lắng nghe các điểm nhấn khác nhau để trở nên quen thuộc hơn với các cách khác nhau mà tiếng Anh được nói.

7. Học cách ghi chú. Ghi chú trong khi bạn đang lắng nghe sẽ giúp bạn nhớ những điểm chính và hiểu các cuộc trò chuyện và bài giảng dễ dàng hơn.

8. Don Tiết sợ yêu cầu giúp đỡ. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc hiểu một cuộc trò chuyện hoặc bài giảng, đừng ngại yêu cầu giúp đỡ. Điều này có thể được thực hiện bằng cách giơ tay hoặc nói chuyện với người nhập viện.

9. Học cách tóm tắt. Có thể tóm tắt một cuộc trò chuyện hoặc bài giảng sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi nhanh hơn và chính xác hơn.

10. Thư giãn và tập trung. Hãy chắc chắn rằng bạn được thư giãn và tập trung khi bạn đang làm bài kiểm tra IELTS Listening. Điều này sẽ giúp bạn tập trung vào tài liệu và hiểu nó dễ dàng hơn.

Phần IELTS Listening là một phần quan trọng của kỳ thi IELTS. Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn được chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra. Chúc may mắn!

 

Tags: IELTS

 


IELTS for Listening

What is IELTS Listening?

IELTS Listening is one of the four sections of the International English Language Testing System, or IELTS. It is designed to assess the listening skills of non-native English speakers. The IELTS Listening section consists of four parts, each of which has 10 questions. The listening test is 30 minutes long and it is divided into two sections. In the first section, you will hear a variety of conversations and monologues. In the second section, you will be tested on your ability to understand academic lectures.

How to Prepare for IELTS Listening

The best way to prepare for the IELTS Listening section is to practice, practice, practice! Here are some tips to help you get ready for the IELTS Listening test:

1. Listen to English-language radio and TV programs. This will help you become more familiar with the way English is spoken in real life.

2. Read the transcript of the program you are listening to. This will help you understand the words and phrases more easily.

3. Take practice tests. There are many websites that offer IELTS Listening practice tests. Take as many as you can to become more familiar with the format of the test.

4. Pay attention to the details. The questions on the IELTS Listening section are often quite specific. Pay attention to the details in the conversations and lectures to make sure you understand what is being said.

5. Take practice tests under timed conditions. Make sure you practice taking the test under timed conditions so that you can get used to the time limit.

6. Listen to a variety of accents. The IELTS Listening section includes conversations and lectures with speakers from a variety of countries. Listen to different accents to become more familiar with the various ways in which English is spoken.

7. Learn how to take notes. Taking notes while you are listening will help you to remember key points and understand the conversations and lectures more easily.

8. Don’t be afraid to ask for help. If you are having trouble understanding a conversation or lecture, don’t be afraid to ask for help. This can be done by raising your hand or speaking to the invigilator.

9. Learn how to summarize. Being able to summarize a conversation or lecture will help you answer questions more quickly and accurately.

10. Relax and focus. Make sure you are relaxed and focused when you are taking the IELTS Listening test. This will help you to concentrate on the material and understand it more easily.

The IELTS Listening section is an important part of the IELTS exam. By following these tips, you can make sure you are well-prepared for the test. Good luck!

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider