145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Listening Test Structure – IELTS listening structure

Home - IELTS - IELTS Listening Test Structure – IELTS listening structure

IELTS Listening Test Structure – IELTS listening structure

IELTS Listening Test Structure – Learn all about the structure of the IELTS Listening Test and get tips on how to maximize your score in this comprehensive guide.

(English below)

IELTS Listening Test Structure

Cấu trúc IELTS Listening

Bài kiểm tra IELTS Listening được chia thành bốn phần, mỗi phần có mười câu hỏi. Các phần ngày càng khó hơn, với phần một có câu hỏi dễ nhất và Phần bốn có những câu hỏi khó nhất.

Bạn sẽ có 30 phút để hoàn thành bài kiểm tra IELTS Listening. Thời gian này bao gồm thời gian để bạn đọc các hướng dẫn, trả lời các câu hỏi và chuyển câu trả lời của bạn vào bảng câu trả lời.

Bạn sẽ chỉ nghe thấy từng phần của bài kiểm tra IELTS Listening một lần. Các câu hỏi trong mỗi phần dựa trên bản ghi, sẽ chỉ được phát một lần.

Bạn sẽ được dành thời gian để đọc các câu hỏi trước khi bản ghi bắt đầu. Khi bạn lắng nghe, hãy viết câu trả lời của bạn trên giấy câu hỏi. Khi kết thúc bài kiểm tra, bạn sẽ có mười phút để chuyển câu trả lời của mình vào bảng câu trả lời.

Mẹo lắng IELTS Listening

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS Listening:

• Nghe một loạt các điểm nhấn tiếng Anh. Bài kiểm tra IELTS Listening bao gồm các bản ghi âm của người bản ngữ từ nhiều quốc gia nói tiếng Anh.

• Thực hành nghe các chương trình tin tức tiếng Anh, chương trình truyền hình và phim ảnh.

• Làm quen với các loại câu hỏi được hỏi trong bài kiểm tra IELTS Listening.

• Hãy chú ý đến các từ được sử dụng trong các câu hỏi. Bạn sẽ cần phải lắng nghe những từ này trong bản ghi.

• Thực hành ghi chú trong khi bạn nghe. Điều này sẽ giúp bạn nhớ thông tin từ bản ghi.

• Thực hiện bài kiểm tra IELTS Listening trong điều kiện kiểm tra. Đặt bộ hẹn giờ trong 30 phút và tìm một nơi yên tĩnh để làm bài kiểm tra.

 

Tags: Listening, IELTS

 


IELTS listening structure

IELTS Listening Structure

The IELTS Listening test is divided into four sections, each with ten questions. The sections get progressively harder, with section one having the easiest questions and section four having the most difficult questions.

You will have 30 minutes to complete the IELTS Listening test. This time includes time for you to read the instructions, answer the questions and transfer your answers to the answer sheet.

You will hear each section of the IELTS Listening test once only. The questions in each section are based on the recording, which will be played once only.

You will be given time to read the questions before the recording starts. As you listen, write your answers on the question paper. At the end of the test, you will have ten minutes to transfer your answers to the answer sheet.

IELTS Listening Tips

Here are some tips to help you prepare for the IELTS Listening test:

• Listen to a range of English accents. The IELTS Listening test includes recordings of native speakers from a variety of English-speaking countries.

• Practice listening to English news programs, TV shows and movies.

• Get familiar with the types of questions that are asked in the IELTS Listening test.

• Pay attention to the words that are used in the questions. You will need to listen for these words in the recording.

• Practice taking notes while you listen. This will help you to remember information from the recording.

• Take the IELTS Listening test under test conditions. Set a timer for 30 minutes and find a quiet place to take the test.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider