145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Level Test – IELTS levels

Home - IELTS - IELTS Level Test – IELTS levels

IELTS Level Test – IELTS levels

IELTS Level Test – Để xác định mức độ của bạn trong IELTS, hãy tham gia bài test ngay hôm nay!

(English below)

IELTS Level Test

IELTS là một hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, đánh giá khả năng ngôn ngữ của những người muốn học hoặc làm việc trong môi trường mà tiếng Anh là ngôn ngữ của giao tiếp.

IELTS có hai phiên bản: đào tạo học tập và nói chung.

Mức IELTS

Kết quả IELTS được báo cáo trên thang điểm 9, với mỗi ban nhạc tương ứng với một mức độ thành thạo tiếng Anh nhất định. Bảng dưới đây cho thấy mức độ gần đúng của khả năng liên quan đến mỗi điểm của ban nhạc.

Ban nhạc

Điểm

Cấp độ IELTS

9

Người dùng chuyên gia

số 8

Người dùng rất tốt

7

Người dùng tốt

6

Người dùng có thẩm quyền

5

Người sử dụng khiêm tốn

4

Người dùng hạn chế

3

Người dùng cực kỳ hạn chế

2

người sử dụng trung gian

1

Người dùng mới làm quen

Cách IELTS được xếp loại

IELTS là một bài kiểm tra của cả bốn kỹ năng ngôn ngữ: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi kỹ năng được phân loại riêng trên thang điểm 0-9.

Các bài kiểm tra nghe và đọc được xếp loại theo thang điểm 0-9, với 9 là cao nhất. Các bài kiểm tra viết và nói cũng được phân loại theo thang điểm 0-9, nhưng bài kiểm tra nói được đưa ra thêm điểm ban nhạc là 0-9, với tổng số điểm 0-99.

Bảng dưới đây cho thấy cách tính điểm IELTS.

Điểm IELTS

Phép tính

Lắng nghe

+ Đọc sách

+ Viết

+ Nói

= Tổng thể điểm IELTS

Điểm số ban nhạc IELTS

Điểm số băng tần IELTS được sử dụng để báo cáo kết quả trong bài kiểm tra IELTS. Có chín ban nhạc IELTS, với ban nhạc 9 là cao nhất và ban nhạc 1 là thấp nhất.

Kết quả của IELTS được báo cáo là điểm số của ban nhạc trên thang điểm 1-9. Band 9 là điểm số cao nhất và ban nhạc 1 là điểm thấp nhất.

Điểm số ban nhạc IELTS không phải là tỷ lệ phần trăm. Họ được báo cáo trên thang điểm 1-9, với 9 là điểm cao nhất.

Điểm số ban nhạc IELTS không tương đương với điểm hoặc điểm số. Họ được báo cáo trên thang điểm 1-9, với 9 là điểm cao nhất.

Điểm số ban nhạc IELTS không phải là tỷ lệ phần trăm. Họ được báo cáo trên thang điểm 1-9, với 9 là điểm cao nhất.

Điểm số ban nhạc IELTS không tương đương với điểm hoặc điểm số.

 

Tags: IELTS

 


IELTS levels

IELTS is an international English language testing system that assesses the language abilities of people who want to study or work in environments where English is the language of communication.

IELTS has two versions: Academic and General Training.

IELTS levels

IELTS results are reported on a 9-band scale, with each band corresponding to a certain level of English proficiency. The table below shows the approximate level of ability associated with each band score.

Band

Score

IELTS Level

9

Expert user

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermediate user

1

Novice user

How IELTS is graded

IELTS is a test of all four language skills: listening, reading, writing and speaking. Each skill is graded separately on a scale of 0-9.

The listening and reading tests are graded on a scale of 0-9, with 9 being the highest. The writing and speaking tests are also graded on a scale of 0-9, but the Speaking test is given an additional band score of 0-9, for a total score of 0-99.

The table below shows how IELTS scores are calculated.

IELTS score

Calculation

Listening

+ Reading

+ Writing

+ Speaking

= Overall IELTS score

IELTS band scores

IELTS band scores are used to report results on the IELTS test. There are nine IELTS bands, with band 9 being the highest and band 1 being the lowest.

IELTS results are reported as band scores on a scale of 1-9. Band 9 is the highest score, and Band 1 is the lowest score.

IELTS band scores are not percentages. They are reported on a scale of 1-9, with 9 being the highest score.

IELTS band scores are not equivalent to marks or grades. They are reported on a scale of 1-9, with 9 being the highest score.

IELTS band scores are not percentages. They are reported on a scale of 1-9, with 9 being the highest score.

IELTS band scores are not equivalent to marks or grades.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider