145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS HCM – Học IELTS tại Hồ Chí Minh – IELTS HCM Test schedule

Home - IELTS - IELTS HCM – Học IELTS tại Hồ Chí Minh – IELTS HCM Test schedule

IELTS HCM – Học IELTS tại Hồ Chí Minh – IELTS HCM Test schedule

IELTS HCM – Học IELTS tại Hồ Chí Minh – Tổng hợp các khóa học IELTS tại Hồ Chí Minh với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, giúp bạn có điểm cao trong kỳ thi IELTS.

(English below)

IELTS HCM – Học IELTS tại Hồ Chí Minh

Lịch kiểm tra IELTS HCM đã được phát hành và chúng tôi hiện có thể cung cấp cho bạn một loạt các ngày để lựa chọn. Lịch kiểm tra như sau:

-Test ngày-

Thứ Hai, ngày 3 tháng 9 năm 2018

-Hạn cuối đăng ký-

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 8 năm 2018

-Test địa điểm-

Đại học Quốc gia Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh

Bài kiểm tra IELTS HCM là cơ hội cho những người muốn học hoặc làm việc ở một quốc gia nói tiếng Anh để thể hiện mức độ thành thạo tiếng Anh. Bài kiểm tra cũng được công nhận bởi một số tổ chức chuyên nghiệp, chẳng hạn như Hội đồng Anh, vì vậy nó có thể được sử dụng như một cách chứng minh kỹ năng ngôn ngữ của bạn cho các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Bài kiểm tra IELTS HCM được tạo thành từ bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần có giá trị tối đa 25 điểm, có nghĩa là tổng số điểm bạn có thể đạt được là 100. Bài kiểm tra được thiết kế để có thách thức, vì vậy don don hy vọng sẽ đạt điểm hoàn hảo trong mỗi phần. Tuy nhiên, điểm số của bạn sẽ là một dấu hiệu tốt về trình độ tiếng Anh của bạn và bạn có thể đối phó với nhu cầu học tập hoặc làm việc trong một môi trường nói tiếng Anh tốt như thế nào.

Bài kiểm tra IELTS HCM là một bài kiểm tra trên giấy, điều đó có nghĩa là bạn sẽ cần phải ngồi kiểm tra trong phòng thi. Các phần lắng nghe và đọc sẽ được hoàn thành trước, tiếp theo là các phần viết và nói. Các phần lắng nghe và đọc được hoàn thành trong một lần ngồi, trong khi các phần viết và nói được hoàn thành trong cùng một ngày nhưng tại các thời điểm khác nhau.

Phần nghe của bài kiểm tra IELTS HCM sẽ kéo dài trong 30 phút, trong thời gian đó bạn sẽ cần nghe bốn bản ghi âm và trả lời một loạt các câu hỏi. Các bản ghi sẽ được phát một lần và bạn sẽ có thời gian để đọc các câu hỏi trước khi mỗi câu được phát. Các bản ghi âm sẽ được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như bài giảng, bài phát biểu và phỏng vấn, và sẽ bao gồm một loạt các chủ đề.

Phần đọc của bài kiểm tra IELTS HCM sẽ kéo dài trong 60 phút, trong thời gian đó bạn sẽ cần đọc ba hoặc bốn đoạn và trả lời một loạt các câu hỏi. Các đoạn văn sẽ được lấy từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như sách, tạp chí và báo chí, và sẽ bao gồm một loạt các chủ đề.

Phần viết của bài kiểm tra IELTS HCM sẽ kéo dài trong 60 phút, trong thời gian đó bạn sẽ cần viết hai bài tiểu luận. Bài luận đầu tiên sẽ là một phản hồi cho một tuyên bố hoặc đối số, trong khi bài luận thứ hai sẽ là một báo cáo về biểu đồ, bảng hoặc biểu đồ.

Phần phát biểu của bài kiểm tra IELTS HCM sẽ kéo dài trong 15 phút, trong thời gian đó bạn sẽ cần tham gia một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo được đào tạo. Cuộc phỏng vấn sẽ bao gồm một loạt các chủ đề, chẳng hạn như công việc, nghiên cứu và sở thích và sở thích của bạn.

Nếu bạn dự định thực hiện kiểm tra IELTS HCM, chúng tôi khuyên bạn nên đăng ký càng sớm càng tốt để đảm bảo vị trí của bạn. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra trước, để bạn quen thuộc với định dạng và các loại câu hỏi mà bạn sẽ được hỏi.

 

Tags: IELTS

 


IELTS HCM Test schedule

The IELTS HCM Test schedule has been released and we are now able to offer you a range of dates to choose from. The test schedule is as follows:

-Test Date-

Monday, 3rd September 2018

-Registration Deadline-

Friday, 24th August 2018

-Test Venue-

Vietnam National University, Ho Chi Minh City

The IELTS HCM Test is an opportunity for those who want to study or work in an English-speaking country to demonstrate their level of English language proficiency. The test is also recognised by a number of professional organisations, such as the British Council, so it can be used as a way of proving your language skills to potential employers.

The IELTS HCM Test is made up of four sections – listening, reading, writing and speaking. Each section is worth a maximum of 25 points, meaning the total score you can achieve is 100. The test is designed to be challenging, so don’t expect to score perfectly in every section. However, your score will be a good indication of your level of English and how well you would be able to cope with the demands of study or work in an English-speaking environment.

The IELTS HCM Test is a paper-based test, which means that you will need to sit the test in an exam hall. The listening and reading sections will be completed first, followed by the writing and speaking sections. The listening and reading sections are completed in one sitting, while the writing and speaking sections are completed on the same day but at different times.

The listening section of the IELTS HCM Test will last for 30 minutes, during which time you will need to listen to four recordings and answer a range of questions. The recordings will be played once and you will have time to read the questions before each one is played. The recordings will be taken from a variety of sources, such as lectures, speeches and interviews, and will cover a range of topics.

The reading section of the IELTS HCM Test will last for 60 minutes, during which time you will need to read three or four passages and answer a range of questions. The passages will be taken from a variety of sources, such as books, magazines and newspapers, and will cover a range of topics.

The writing section of the IELTS HCM Test will last for 60 minutes, during which time you will need to write two essays. The first essay will be a response to a statement or argument, while the second essay will be a report on a graph, table or chart.

The speaking section of the IELTS HCM Test will last for 15 minutes, during which time you will need to take part in a face-to-face interview with a trained examiner. The interview will cover a range of topics, such as your work, your studies and your hobbies and interests.

If you are planning to take the IELTS HCM Test, we recommend that you register as soon as possible to secure your place. We also recommend that you start preparing for the test well in advance, so that you are familiar with the format and the types of questions that you will be asked.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider