145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Exam Preparation – IELTS real test

Home - IELTS - IELTS Exam Preparation – IELTS real test

IELTS Exam Preparation – IELTS real test

IELTS Exam Preparation – Get Ready for Your IELTS Exam with Complete and Comprehensive Practice Tests, Tips and Strategies to Achieve Your Target Band Score

(English below)

IELTS Exam Preparation

IELTS, hoặc hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế, là một bài kiểm tra đo lường thành thạo tiếng Anh của bạn. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

IELTS được cung cấp trong hai phiên bản: đào tạo học thuật và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho những người muốn học tại một trường đại học nơi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy. Phiên bản đào tạo chung dành cho những người muốn di cư đến một quốc gia nói tiếng Anh.

IELTS thuộc sở hữu của Hội đồng Anh, IDP: IELTS AUSTRALIA và Cambridge Assessment English.

IELTS được chấp nhận bởi các trường đại học Úc, các trường đại học New Zealand và các trường đại học Canada. Tại Vương quốc Anh, IELTS được Đại học Cambridge, Đại học Oxford và Đại học Hoàng gia London chấp nhận.

IELTS cũng được chính phủ Úc, Canada và New Zealand chấp nhận cho các mục đích nhập cư.

Bài kiểm tra có sẵn ở hai định dạng: dựa trên giấy và phân phối máy tính. Bài kiểm tra dựa trên giấy được cung cấp tại các vị trí không có thử nghiệm do máy tính giao.

Phí kiểm tra cho đào tạo chung của IELTS và IELTS là như nhau. Phí kiểm tra thay đổi theo từng quốc gia.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Phần nói được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là nhiều lựa chọn. Phần nói theo phong cách phỏng vấn.

IELTS được xếp loại theo thang điểm 9. Thang đo băng tần là thang đo tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường trình độ tiếng Anh.

Bài kiểm tra được ghi theo thang điểm từ 1 đến 9. Điểm 1 cho thấy mức không người dùng và điểm 9 cho thấy cấp độ chuyên gia.

IELTS được ghi theo thang điểm từ 1 đến 9 với mức tăng 0,5. Điểm số 1 cho thấy cấp độ không phải người dùng và điểm 9 cho thấy cấp độ chuyên gia.

IELTS là một bài kiểm tra giấy và bút chì. Bài kiểm tra được chia thành bốn phần: lắng nghe, đọc, viết và nói. Mỗi phần trị giá 25% tổng số điểm của bạn.

Các phần lắng nghe, đọc và viết được thực hiện trong một lần ngồi. Phần nói được thực hiện trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với một giám khảo.

Các phần lắng nghe, đọc và viết là nhiều lựa chọn. Phần nói theo phong cách phỏng vấn.

IELTS được xếp loại theo thang điểm 9. Thang đo băng tần là thang đo tiêu chuẩn được sử dụng để đo lường trình độ tiếng Anh.

Bài kiểm tra được ghi theo thang điểm từ 1 đến 9. Điểm 1 cho thấy mức không người dùng và điểm 9 cho thấy cấp độ chuyên gia.

IELTS được ghi theo thang điểm từ 1 đến 9 với mức tăng 0,5. Điểm số 1 cho thấy cấp độ không phải người dùng và điểm 9 cho thấy cấp độ chuyên gia.

 

Tags: IELTS

 


IELTS real test

IELTS, or the International English Language Testing System, is a test that measures your English language proficiency. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of your total score.

IELTS is offered in two versions: Academic and General Training. The Academic version is for people who want to study at a university where English is the language of instruction. The General Training version is for people who want to migrate to an English-speaking country.

IELTS is jointly owned by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS is accepted by Universities Australia, New Zealand universities, and Canadian universities. In the United Kingdom, IELTS is accepted by the University of Cambridge, the University of Oxford, and Imperial College London.

IELTS is also accepted by the Australian, Canadian, and New Zealand governments for immigration purposes.

The test is available in two formats: paper-based and computer-delivered. The paper-based test is offered in locations where the computer-delivered test is not available.

The test fee for IELTS Academic and IELTS General Training is the same. The test fee varies from country to country.

IELTS is a paper-and-pencil test. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of your total score.

The listening, reading, and writing sections are done in one sitting. The speaking section is done in a face-to-face interview with an examiner.

The listening, reading, and writing sections are multiple-choice. The speaking section is interview-style.

IELTS is graded on a 9-band scale. The 9-band scale is a standardized scale that is used to measure English language proficiency.

The test is scored on a scale of 1 to 9. A score of 1 indicates non-user level, and a score of 9 indicates expert level.

IELTS is scored on a scale of 1 to 9 in 0.5 increments. A score of 1 indicates non-user level, and a score of 9 indicates expert level.

IELTS is a paper-and-pencil test. The test is divided into four sections: listening, reading, writing, and speaking. Each section is worth 25% of your total score.

The listening, reading, and writing sections are done in one sitting. The speaking section is done in a face-to-face interview with an examiner.

The listening, reading, and writing sections are multiple-choice. The speaking section is interview-style.

IELTS is graded on a 9-band scale. The 9-band scale is a standardized scale that is used to measure English language proficiency.

The test is scored on a scale of 1 to 9. A score of 1 indicates non-user level, and a score of 9 indicates expert level.

IELTS is scored on a scale of 1 to 9 in 0.5 increments. A score of 1 indicates non-user level, and a score of 9 indicates expert level.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider