145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Education Vocabulary – Topic Education Vocabulary

Home - IELTS - IELTS Education Vocabulary – Topic Education Vocabulary

IELTS Education Vocabulary – Topic Education Vocabulary

IELTS Education Vocabulary – Học từ vựng IELTS để có kết quả cao trong kỳ thi IELTS – Tìm hiểu các từ vựng học thuật và nâng cao kỹ năng IELTS của bạn

(English below)

IELTS Education Vocabulary

Lĩnh vực giáo dục không ngừng phát triển, và cùng với đó, ngôn ngữ được sử dụng để thảo luận về giáo dục cũng đang thay đổi. Dưới đây là 10 thuật ngữ và cụm từ giáo dục mới mà bạn cần biết.

1. Học tập kết hợp

Học tập pha trộn là một cách tiếp cận giáo dục kết hợp học tập trực tuyến và ngoại tuyến. Loại học tập này có thể được sử dụng trong cả môi trường chính thức và không chính thức, và thường được sử dụng trong các trường học để bổ sung cho việc học lớp học truyền thống.

2. Học tập hợp tác

Học tập hợp tác là một loại học tập diễn ra khi hai hoặc nhiều người làm việc cùng nhau để đạt được một mục tiêu chung. Loại học tập này có thể được sử dụng trong cả môi trường chính thức và không chính thức, và thường được sử dụng trong các trường học để bổ sung cho việc học lớp học truyền thống.

3. xây dựng

Chủ nghĩa xây dựng là một lý thuyết học tập nhấn mạnh vai trò của người học trong việc xây dựng kiến ​​thức. Lý thuyết này dựa trên ý tưởng rằng mọi người học tốt nhất bằng cách tích cực xây dựng sự hiểu biết của chính họ về thế giới xung quanh họ.

4. Học từ xa

Học từ xa là một loại giáo dục cho phép học sinh học từ xa. Kiểu học tập này có thể được sử dụng trong cả môi trường chính thức và không chính thức, và thường được sử dụng bởi những người không thể theo học một trường truyền thống.

5. Học tập kinh nghiệm

Học tập kinh nghiệm là một loại học tập diễn ra thông qua kinh nghiệm. Loại học tập này có thể được sử dụng trong cả môi trường chính thức và không chính thức, và thường được sử dụng trong các trường học để bổ sung cho việc học lớp học truyền thống.

6. Gamification

Gamification là việc sử dụng các yếu tố trò chơi trong bối cảnh không trò chơi. Cách tiếp cận này có thể được sử dụng trong giáo dục để làm cho việc học tập hấp dẫn và vui vẻ hơn.

7. Heutagogy

Heutagogy là một lý thuyết học tập nhấn mạnh vai trò của người học trong việc quản lý việc học của chính họ. Lý thuyết này dựa trên ý tưởng rằng mọi người học tốt nhất khi họ kiểm soát quá trình học tập của chính họ.

8. Học tập dựa trên yêu cầu

Học tập dựa trên yêu cầu là một loại học tập tập trung vào các câu hỏi và điều tra. Loại học tập này có thể được sử dụng trong cả môi trường chính thức và không chính thức, và thường được sử dụng trong các trường học để bổ sung cho việc học lớp học truyền thống.

9. Học tập tự định hướng

Học tập tự định hướng là một loại học tập được quản lý bởi người học. Kiểu học tập này có thể được sử dụng trong cả môi trường chính thức và không chính thức, và thường được sử dụng bởi những người muốn kiểm soát nhiều hơn trong quá trình học tập của họ.

10. Học tập tăng cường công nghệ

Học tập tăng cường công nghệ là một loại học tập sử dụng công nghệ để cải thiện trải nghiệm học tập. Loại học tập này có thể được sử dụng trong cả môi trường chính thức và không chính thức, và thường được sử dụng trong các trường học để bổ sung cho việc học lớp học truyền thống.

 

Tags: Vocabulary, IELTS

 


Topic Education Vocabulary

The education sector is constantly evolving, and with that, the language used to discuss education is also changing. Here are 10 new education terms and phrases that you need to know.

1. Blended Learning

Blended learning is an approach to education that combines online and offline learning. This type of learning can be used in both formal and informal settings, and is often used in schools to supplement traditional classroom learning.

2. Collaborative Learning

Collaborative learning is a type of learning that takes place when two or more people work together to achieve a common goal. This type of learning can be used in both formal and informal settings, and is often used in schools to supplement traditional classroom learning.

3. Constructivism

Constructivism is a theory of learning that emphasizes the role of the learner in constructing knowledge. This theory is based on the idea that people learn best by actively constructing their own understanding of the world around them.

4. Distance Learning

Distance learning is a type of education that allows students to study from a distance. This type of learning can be used in both formal and informal settings, and is often used by people who cannot attend a traditional brick-and-mortar school.

5. Experiential Learning

Experiential learning is a type of learning that takes place through experience. This type of learning can be used in both formal and informal settings, and is often used in schools to supplement traditional classroom learning.

6. Gamification

Gamification is the use of game elements in non-game contexts. This approach can be used in education to make learning more engaging and fun.

7. Heutagogy

Heutagogy is a theory of learning that emphasizes the role of the learner in managing their own learning. This theory is based on the idea that people learn best when they are in control of their own learning process.

8. Inquiry-Based Learning

Inquiry-based learning is a type of learning that is focused on questions and investigation. This type of learning can be used in both formal and informal settings, and is often used in schools to supplement traditional classroom learning.

9. Self-Directed Learning

Self-directed learning is a type of learning that is managed by the learner. This type of learning can be used in both formal and informal settings, and is often used by people who want to take more control over their learning process.

10. Technology-Enhanced Learning

Technology-enhanced learning is a type of learning that makes use of technology to improve the learning experience. This type of learning can be used in both formal and informal settings, and is often used in schools to supplement traditional classroom learning.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider