145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Chart Writing Tips – Posts pattern of road charts in IELTS

Home - IELTS - IELTS Chart Writing Tips – Posts pattern of road charts in IELTS

IELTS Chart Writing Tips – Posts pattern of road charts in IELTS

IELTS Chart Writing Tips – Get the best advice for writing a chart in IELTS, learn how to interpret and analyze the data presented in the chart, and practice with sample questions.

(English below)

IELTS Chart Writing Tips

Giới thiệu

IELTS (Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế) là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới. Nó được sử dụng bởi các trường đại học, người sử dụng lao động và chính phủ để đánh giá trình độ tiếng Anh của người nói tiếng Anh không bản địa. Một trong những thành phần của IELTS là nhiệm vụ viết 1, yêu cầu các trình thực hiện kiểm tra viết báo cáo dựa trên sơ đồ hoặc biểu đồ nhất định. Bài viết này sẽ thảo luận về các loại sơ đồ và biểu đồ khác nhau có thể xuất hiện trong IELTS writing task 1 và cung cấp các chiến lược để viết một báo cáo hiệu quả.

Các loại biểu đồ và sơ đồ

IELTS writing task 1 có thể trình bày các trình thực hiện thử nghiệm với nhiều loại biểu đồ và sơ đồ khác nhau. Bao gồm các:

• Đồ thị dòng – Chúng được sử dụng để hiển thị các thay đổi theo thời gian.

• Biểu đồ thanh – Chúng được sử dụng để so sánh các danh mục hoặc mục khác nhau.

• Biểu đồ hình tròn – Chúng được sử dụng để hiển thị tỷ lệ của các phần khác nhau của tổng thể.

• Biểu đồ bảng – Chúng được sử dụng để hiển thị thông tin số theo định dạng bảng.

• Sơ đồ quy trình – Chúng được sử dụng để hiển thị cách thức hoạt động của một quy trình hoặc các giai đoạn của một quy trình.

• Bản đồ – Chúng được sử dụng để hiển thị vị trí của các tính năng khác nhau.

Chiến lược viết một báo cáo hiệu quả

Khi viết một báo cáo dựa trên biểu đồ hoặc sơ đồ, điều quan trọng là sử dụng ngôn ngữ và cấu trúc chính xác. Dưới đây là một số chiến lược để giúp bạn viết một báo cáo hiệu quả:

• Đọc kỹ câu hỏi và đảm bảo bạn hiểu biểu đồ hoặc sơ đồ đang hiển thị gì.

• Đảm bảo bạn sử dụng ngôn ngữ chính xác khi mô tả biểu đồ hoặc sơ đồ. Ví dụ: sử dụng các thuật ngữ chính xác để mô tả các trục hoặc danh mục khác nhau.

• Viết phần giới thiệu rõ ràng nêu rõ biểu đồ hoặc sơ đồ đang hiển thị gì.

• Sử dụng thì quá khứ khi mô tả các thay đổi theo thời gian và thì hiện tại khi mô tả tình hình hiện tại.

• Sử dụng các từ chuyển tiếp thích hợp để kết nối ý tưởng của bạn.

• Tóm tắt các điểm chính trong kết luận.

• Đảm bảo bạn sử dụng nhiều cấu trúc câu.

Phần kết luận

IELTS writing task 1 là một phần đầy thách thức của bài kiểm tra, nhưng nó có thể được thực hiện dễ dàng hơn với các chiến lược phù hợp. Bằng cách hiểu các loại biểu đồ và sơ đồ khác nhau có thể xuất hiện trong IELTS writing task 1 và bằng cách sử dụng các chiến lược được nêu trong bài viết này, các trình thực hiện kiểm tra có thể viết một báo cáo hiệu quả dựa trên biểu đồ hoặc sơ đồ. Với thực tiễn và cống hiến, những người thực hiện kiểm tra có thể cải thiện điểm số của họ trong IELTS writing task 1.

 

Tags: Writing, IELTS

 


Posts pattern of road charts in IELTS

Introduction

The IELTS (International English Language Testing System) is one of the most popular English language tests in the world. It is used by universities, employers, and governments to assess the English language proficiency of non-native English speakers. One of the components of the IELTS is the Writing Task 1, which requires test takers to write a report based on a given diagram or chart. This article will discuss the different types of diagrams and charts that may appear in the IELTS Writing Task 1 and provide strategies for writing an effective report.

Types of Charts and Diagrams

The IELTS Writing Task 1 may present test takers with a variety of different types of charts and diagrams. These include:

• Line Graphs – These are used to show changes over time.

• Bar Charts – These are used to compare different categories or items.

• Pie Charts – These are used to show the proportions of different parts of a whole.

• Table Charts – These are used to show numerical information in a tabular format.

• Process Diagrams – These are used to show how a process works or the stages of a process.

• Maps – These are used to show the locations of different features.

Strategies for Writing an Effective Report

When writing a report based on a chart or diagram, it is important to use the correct language and structure. Here are some strategies to help you write an effective report:

• Read the question carefully and make sure you understand what the chart or diagram is showing.

• Make sure you use the correct language when describing the chart or diagram. For example, use the correct terms to describe the different axes or categories.

• Write a clear introduction that states what the chart or diagram is showing.

• Use the past tense when describing changes over time, and the present tense when describing the current situation.

• Use appropriate transition words to connect your ideas.

• Summarize the main points in the conclusion.

• Make sure you use a variety of sentence structures.

Conclusion

The IELTS Writing Task 1 is a challenging section of the exam, but it can be made easier with the right strategies. By understanding the different types of charts and diagrams that may appear in the IELTS Writing Task 1, and by using the strategies outlined in this article, test takers can write an effective report based on a chart or diagram. With practice and dedication, test takers can improve their score in the IELTS Writing Task 1.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider