145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

IELTS Basic Reading – Basic IELTS reading

Home - IELTS - IELTS Basic Reading – Basic IELTS reading

IELTS Basic Reading – Basic IELTS reading

IELTS Basic Reading – Learn the essentials of IELTS reading and get ready for your IELTS exam with our comprehensive and easy-to-follow guide.

(English below)

IELTS Basic Reading

Giả sử bạn muốn một bài đăng trên blog về bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS:

Bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS được thiết kế để đánh giá một loạt các kỹ năng đọc, bao gồm khả năng đọc cho Gist, đọc cho các ý tưởng chính, đọc chi tiết, diễn giải và nhận ra ý kiến, thái độ và mục đích của nhà văn. Bài kiểm tra được chia thành ba phần, mỗi phần chứa một văn bản khác nhau. Phần 1 là một văn bản ngắn với mười câu hỏi trắc nghiệm, Phần 2 là một văn bản dài hơn với bài tập điền khoảng cách và Phần 3 là một văn bản dài hơn với năm câu hỏi trắc nghiệm.

Mẹo kỹ năng đọc trong IELTS:

-Nreat đọc các hướng dẫn cẩn thận trước khi bạn bắt đầu mỗi phần.

-Skim văn bản để có được một ý tưởng chung về nội dung trước khi bạn bắt đầu đọc chi tiết.

-Khi bạn đến một câu hỏi, hãy nhìn lại phần có liên quan của văn bản để tìm câu trả lời.

-Nếu bạn không chắc chắn về một câu trả lời, hãy loại bỏ các tùy chọn mà bạn biết là sai và đoán từ các tùy chọn còn lại.

-Bạn sẽ không bị phạt vì câu trả lời sai, vì vậy tốt hơn là đoán còn để để trống một câu hỏi.

Phần 1

Phần đầu tiên của bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS là một văn bản ngắn với mười câu hỏi trắc nghiệm. Văn bản thường sẽ là về các chủ đề hàng ngày như du lịch, công việc, giải trí hoặc gia đình.

Mẹo kỹ năng đọc trong IELTS:

-Đọc các câu hỏi trước khi bạn đọc văn bản. Điều này sẽ giúp bạn xác định thông tin bạn cần tìm khi bạn đọc.

Phần 2

Phần thứ hai của bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS là một văn bản dài hơn với một bài tập lấp đầy khoảng cách. Bạn sẽ cần phải đọc văn bản và hoàn thành các khoảng trống với các từ còn thiếu.

Mẹo kỹ năng đọc trong IELTS:

-Nreak đọc văn bản một cách cẩn thận để có được sự hiểu biết chung về nội dung trước khi bạn bắt đầu cố gắng lấp đầy các khoảng trống.

-Khi bạn đến một khoảng trống, hãy nhìn lại phần có liên quan của văn bản để tìm từ còn thiếu.

-Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy cố gắng loại bỏ các tùy chọn mà bạn biết là sai trước khi bạn đoán.

Phần 3

Phần thứ ba của bài kiểm tra kỹ năng đọc trong IELTS là một văn bản dài hơn với năm câu hỏi trắc nghiệm. Văn bản thường sẽ là về các chủ đề học thuật như giáo dục, lịch sử hoặc khoa học.

Mẹo kỹ năng đọc trong IELTS:

-Đọc các câu hỏi trước khi bạn đọc văn bản. Điều này sẽ giúp bạn xác định thông tin bạn cần tìm khi bạn đọc.

-Khi bạn đến một câu hỏi, hãy nhìn lại phần có liên quan của văn bản để tìm câu trả lời.

-Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy cố gắng loại bỏ các tùy chọn mà bạn biết là sai trước khi bạn đoán.

 

Tags: Reading, IELTS

 


Basic IELTS reading

Assuming you would like a blog post about the IELTS Reading test:

The IELTS Reading test is designed to assess a wide range of reading skills, including the ability to read for gist, read for main ideas, read for detail, paraphrase, and recognise writer’s opinions, attitudes and purpose. The test is divided into three sections, each containing a different text. Section 1 is a short text with ten multiple-choice questions, Section 2 is a longer text with a gap-filling exercise, and Section 3 is a longer text with five multiple-choice questions.

IELTS Reading tips:

-Read the instructions carefully before you start each section.

-Skim the text to get a general idea of the content before you start reading in detail.

-When you come to a question, look back at the relevant part of the text to find the answer.

-If you are not sure of an answer, eliminate the options that you know are wrong and guess from the remaining options.

-You will not be penalised for wrong answers, so it is better to guess than to leave a question blank.

Section 1

The first section of the IELTS Reading test is a short text with ten multiple-choice questions. The text will usually be about everyday topics such as travel, work, leisure or family.

IELTS Reading tip:

-Read the questions before you read the text. This will help you to identify the information you need to look for as you read.

Section 2

The second section of the IELTS Reading test is a longer text with a gap-filling exercise. You will need to read the text and complete the gaps with the missing words.

IELTS Reading tip:

-Read the text carefully to get a general understanding of the content before you start trying to fill the gaps.

-When you come to a gap, look back at the relevant part of the text to find the missing word.

-If you are not sure of the answer, try to eliminate the options that you know are wrong before you guess.

Section 3

The third section of the IELTS Reading test is a longer text with five multiple-choice questions. The text will usually be about academic topics such as education, history or science.

IELTS Reading tip:

-Read the questions before you read the text. This will help you to identify the information you need to look for as you read.

-When you come to a question, look back at the relevant part of the text to find the answer.

-If you are not sure of the answer, try to eliminate the options that you know are wrong before you guess.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider