145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Học IELTS Cấp Tốc 1 Tháng – Hướng dẫn và Bài tập để Đạt Điểm Cao – Study IELTS for 1 month

Home - IELTS - Học IELTS Cấp Tốc 1 Tháng – Hướng dẫn và Bài tập để Đạt Điểm Cao – Study IELTS for 1 month

Học IELTS Cấp Tốc 1 Tháng – Hướng dẫn và Bài tập để Đạt Điểm Cao – Study IELTS for 1 month

Học IELTS Cấp Tốc 1 Tháng – Hướng dẫn và Bài tập để Đạt Điểm Cao – Học cách làm bài thi IELTS để đạt kết quả cao trong vòng 1 tháng. Chúng tôi cung cấp các bài học và bài tập chính xác để giúp bạn thành công trong kỳ thi IELTS.

(English below)

Học IELTS Cấp Tốc 1 Tháng – Hướng dẫn và Bài tập để Đạt Điểm Cao

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của IELTS trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế được yêu cầu phải được thực hiện bởi các sinh viên muốn theo đuổi giáo dục đại học của họ từ nước ngoài. IELTS đo lường sự thành thạo ngôn ngữ của các ứng cử viên muốn học tập hoặc làm việc ở các quốc gia nơi tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên. Nó được cùng quản lý bởi Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia và Cambridge Assiewment English.

IELTS có hai phiên bản – đào tạo học tập và nói chung. Phiên bản học thuật dành cho các ứng cử viên muốn theo đuổi giáo dục đại học của họ từ các quốc gia nói tiếng Anh. Phiên bản đào tạo chung dành cho các ứng viên muốn di cư đến các quốc gia nói tiếng Anh để làm việc hoặc đào tạo.

Bài kiểm tra có bốn phần – lắng nghe, đọc, viết và nói. Tất cả bốn phần đều quan trọng và các ứng cử viên cần ghi điểm tốt trong tất cả các phần để có được điểm tổng thể tốt.

IELTS là một bài kiểm tra đầy thách thức và nó đòi hỏi rất nhiều công việc khó khăn và cống hiến để ghi điểm tốt trong bài kiểm tra. Các ứng cử viên cần được chuẩn bị tốt để ghi điểm tốt trong bài kiểm tra.

Nếu bạn dự định làm bài kiểm tra IELTS, thì bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra ít nhất một tháng trước ngày kiểm tra. Điều này sẽ cho bạn đủ thời gian để bao gồm tất cả bốn phần của bài kiểm tra.

Dưới đây là một vài mẹo sẽ giúp bạn chuẩn bị cho bài kiểm tra IELTS trong một tháng:

1. Hiểu định dạng thử nghiệm:

Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà bạn cần làm là hiểu định dạng thử nghiệm. Bạn nên biết về bốn phần của bài kiểm tra – lắng nghe, đọc, viết và nói. Bạn cũng nên biết số lượng câu hỏi trong mỗi phần và giới hạn thời gian cho mỗi phần.

2. Xác định các khu vực yếu của bạn:

Khi bạn biết định dạng thử nghiệm, bạn nên xác định các khu vực yếu của mình. Bạn nên tập trung vào các khu vực yếu của bạn và làm việc với chúng.

3. Đặt lịch học:

Điều rất quan trọng là thiết lập một lịch trình học tập và bám vào nó. Bạn nên phân bổ một số giờ nhất định cho mỗi phần của bài kiểm tra. Ví dụ: bạn có thể nghiên cứu cho phần nghe trong 2 giờ, đọc phần trong 2 giờ, viết phần trong 2 giờ và phần nói trong 1 giờ.

4. Tìm một đối tác học tập:

Nó luôn luôn hữu ích để tìm một đối tác học tập. Một đối tác nghiên cứu có thể giúp bạn thực hành các phần lắng nghe và nói.

5. Thực hành bài kiểm tra:

Bạn nên thực hiện càng nhiều bài kiểm tra thực hành càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn có được ý tưởng về định dạng thử nghiệm và loại câu hỏi được hỏi trong bài kiểm tra.

6. Nhận phản hồi:

Bạn nên nhận phản hồi từ các bài kiểm tra thực hành của bạn. Điều này sẽ giúp bạn xác định sai lầm của bạn và làm việc với chúng.

7. Giữ tích cực:

Bạn nên giữ tích cực và tự tin. Đừng nản lòng nếu bạn không ghi điểm tốt trong các bài kiểm tra thực hành. Hãy nhớ rằng, thực hành làm cho hoàn hảo.

IELTS là một thử nghiệm đầy thách thức nhưng không thể đạt điểm cao trong bài kiểm tra. Bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho bài kiểm tra ít nhất một tháng trước ngày kiểm tra. Bạn nên tập trung vào các khu vực yếu của bạn và làm việc với chúng. Bạn cũng nên thực hiện càng nhiều bài kiểm tra thực hành càng tốt.

 

Tags: IELTS cấp tốc, IELTS

 


Study IELTS for 1 month

No one can deny the importance of IELTS in our life. It is an international English language test that is required to be taken by the students who want to pursue their higher education from the foreign countries. IELTS measures the language proficiency of the candidates who want to study or work in the countries where English is the first language. It is jointly managed by the British Council, IDP: IELTS Australia and Cambridge Assessment English.

IELTS has two versions – Academic and General Training. The Academic version is for the candidates who want to pursue their higher education from the English-speaking countries. The General Training version is for the candidates who want to migrate to the English-speaking countries for work or training.

The test has four sections – Listening, Reading, Writing and Speaking. All the four sections are important and the candidates need to score well in all the sections to get a good overall band score.

IELTS is a challenging test and it requires a lot of hard work and dedication to score well in the test. The candidates need to be well-prepared to score well in the test.

If you are planning to take the IELTS test, then you should start preparing for the test at least one month before the test date. This will give you enough time to cover all the four sections of the test.

Here are a few tips that will help you to prepare for the IELTS test in one month:

1. Understand the test format:

The first and the most important thing that you need to do is to understand the test format. You should know about the four sections of the test – Listening, Reading, Writing and Speaking. You should also know the number of questions in each section and the time limit for each section.

2. Identify your weak areas:

Once you know the test format, you should identify your weak areas. You should focus on your weak areas and work on them.

3. Set a study schedule:

It is very important to set a study schedule and stick to it. You should allocate a certain number of hours for each section of the test. For example, you can study for the listening section for 2 hours, reading section for 2 hours, writing section for 2 hours and speaking section for 1 hour.

4. Find a study partner:

It is always helpful to find a study partner. A study partner can help you to practice the listening and speaking sections.

5. Take practice tests:

You should take as many practice tests as possible. This will help you to get an idea about the test format and the type of questions that are asked in the test.

6. Get feedback:

You should get feedback from your practice tests. This will help you to identify your mistakes and work on them.

7. Stay positive:

You should stay positive and confident. Do not get discouraged if you do not score well in the practice tests. Remember, practice makes perfect.

IELTS is a challenging test but it is not impossible to score well in the test. You should start preparing for the test at least one month before the test date. You should focus on your weak areas and work on them. You should also take as many practice tests as possible.

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider