145 Điện Biên Phủ, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM
Mon - Sat: 08:00 - 21:00

Cách Viết Introduction Trong IELTS Task 2 – How to write Introduction in IELTS Task 2

Home - IELTS - Cách Viết Introduction Trong IELTS Task 2 – How to write Introduction in IELTS Task 2

Cách Viết Introduction Trong IELTS Task 2 – How to write Introduction in IELTS Task 2

Cách Viết Introduction Trong IELTS Task 2 – Học cách sử dụng cấu trúc, từ vựng và các cấu trúc câu để viết một introduction thuyết phục trong IELTS Task 2!

(English below)

Cách Viết Introduction Trong IELTS Task 2

Nhiệm vụ kỹ năng viết trong IELTS 2 là một phần viết bài luận xuất hiện sau phần nghe và đọc. Trong Task 2, các ứng cử viên được yêu cầu viết một bài luận để đáp lại một lời nhắc nhất định. Để ghi điểm tốt về nhiệm vụ này, điều quan trọng là phải hiểu cách cấu trúc bài luận của bạn và cách viết một phần giới thiệu hiệu quả.

Các mẹo sau đây sẽ giúp bạn viết phần giới thiệu mạnh mẽ cho bài luận IELTS ASPORD 2 của bạn:

1. Bắt đầu với một tuyên bố chung

Câu đầu tiên trong phần giới thiệu của bạn nên là một tuyên bố chung giới thiệu chủ đề của bài luận của bạn. Ví dụ: nếu bạn đang viết một bài luận về lợi ích của việc tập thể dục, bạn có thể bắt đầu với một câu như, Bài tập có lợi vì nhiều lý do.

2. Thu hẹp trọng tâm của bạn

Sau tuyên bố chung của bạn, bạn sẽ muốn thu hẹp trọng tâm của bạn và giới thiệu các điểm cụ thể mà bạn sẽ thảo luận trong bài luận của mình. Ví dụ, bạn có thể tiếp tục giới thiệu với các câu như, Tập thể dục thường xuyên đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe tâm thần, tăng tuổi thọ và bảo vệ chống lại các bệnh mãn tính.

3. Tuyên bố luận án

Giới thiệu của bạn nên kết thúc bằng một tuyên bố luận án nêu rõ điểm chính của bài luận của bạn. Ví dụ, tuyên bố luận án của bạn có thể giống như, kết luận, tập thể dục có lợi cho cả tâm trí và cơ thể và nên là một phần thường xuyên trong cuộc sống của mọi người.

4. Phác thảo các điểm chính của bạn

Sau tuyên bố luận án của bạn, bạn nên phác thảo ngắn gọn những điểm chính mà bạn sẽ thảo luận trong bài luận của mình. Điều này sẽ cung cấp cho người đọc một ý tưởng về những gì mong đợi trong cơ thể chính của bài luận của bạn. Ví dụ, bạn có thể kết thúc phần giới thiệu của mình với một câu như, Bài tiểu luận này sẽ thảo luận về ba lợi ích chính của tập thể dục: sức khỏe tâm thần, tuổi thọ và phòng chống bệnh mãn tính.

5. Sử dụng các cụm từ chuyển tiếp

Khi viết phần giới thiệu của bạn, hãy chắc chắn sử dụng các cụm từ chuyển tiếp để giúp chuyển người đọc từ tuyên bố chung của bạn sang các điểm cụ thể của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng các cụm từ như, thứ nhất, thứ hai, thứ hai, cuối cùng, cuối cùng, hoặc kết luận.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể viết một phần giới thiệu mạnh mẽ cho bài luận IELTS Task 2 của bạn sẽ giúp bạn ghi điểm tốt trong bài kiểm tra.

 

Tags: IELTS

 


How to write Introduction in IELTS Task 2

The IELTS writing task 2 is an essay writing section that comes after the listening and reading sections. In task 2, candidates are asked to write an essay in response to a given prompt. In order to score well on this task, it is important to understand how to structure your essay and how to write an effective introduction.

The following tips will help you write a strong introduction for your IELTS task 2 essay:

1. Start with a general statement

The first sentence of your introduction should be a general statement that introduces the topic of your essay. For example, if you are writing an essay about the benefits of exercise, you could start with a sentence like, “Exercise is beneficial for many reasons.”

2. Narrow your focus

After your general statement, you will want to narrow your focus and introduce the specific points that you will be discussing in your essay. For example, you could continue your introduction with sentences like, “Regular exercise has been shown to improve mental health, increase lifespan and protect against chronic diseases.”

3. Thesis statement

Your introduction should end with a thesis statement that states the main point of your essay. For example, your thesis statement could be something like, “In conclusion, exercise is beneficial for both the mind and the body and should be a regular part of everyone’s life.”

4. Outline your main points

After your thesis statement, you should briefly outline the main points that you will be discussing in your essay. This will give the reader an idea of what to expect in the main body of your essay. For example, you could end your introduction with a sentence like, “This essay will discuss the three main benefits of exercise: mental health, lifespan and chronic disease prevention.”

5. Use transitional phrases

When writing your introduction, be sure to use transitional phrases to help move the reader from your general statement to your specific points. For example, you could use phrases like, “firstly,” “secondly,” “finally,” or “in conclusion.”

By following these tips, you can write a strong introduction for your IELTS task 2 essay that will help you score well on the exam.

Share:

Leave A Comment

Gọi ngay
TƯ VẤN MIỄN PHÍ
close slider